Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted
pjedsted vandvaerk logo
Sædvanligvis afholder Pjedsted Vandværk ordinær generalforsamling i marts måned som også værkets vedtægt foreskriver. Bestyrelsen har i år imidlertid besluttet at udskyde datoen til torsdag den 3. juni 2021.
Der vil naturligvis blive indkaldt med dagsorden her på siden efter gældende regler.

P.b.v. Chris Hansen, kasserer
Pjedsted Vandværk aflæser vandmålere 1. januar
Fredag den 1. januar 2021 i tidsrummet 09:00 til 16:00 aflæser Pjedsted Vandværk vandmålere i vandværkets forsyningsområde (ikke Bredstrup – skillelinjen er Åen ved Ågade). Det sker på den måde, at værkets kasserer kører rundt i området i personbil og i bilen – på en medbragt USB – fanger radiosignalet fra vandmålerne og derved får aflæsningstallet.
Bilen er, ligesom de foregående år, en sort Citroën C4 Picasso med indregistreringsnummeret AP 22.901.


Medio januar udfærdiges Årsopgørelser 2020 med tilhørende a conto ratetilskrivning for første halvår 2021. Opgørelserne kommer ud til forbrugerne i slutningen af januar med betalingsdato mandag den 1. februar 2021. Der er indtil videre ingen ændringer i nogle takster vedrørende 1. halvår 2021.

UNDGÅ GEBYR: Er betaling til Pjedsted Vandværk endnu ikke tilmeldt automatisk betaling via NETS PBS kan tilmelding foretages ved modtagelse af Årsopgørelsen. På den måde spares et betalingsgebyr. Indtil automatisk betaling fremgår af Betalingsoversigten fra PBS betales dog som hidtil.

Pjedsted Vandværks generalforsamling forventes afholdt onsdag den 17. marts 2021, kl. 19:30 i BP-Hallens mødelokale (der tages forbehold for ændringer som følge af udviklingen i Corona).
Der indkaldes med angivelse af dagsorden på værkets hjemmeside http://www.bredstrup-pjedsted.dk/pjedsted-vandvaerk.html senest 14 dage før.
Alle forbrugere i Pjedsted Vandværk ønskes hermed et Godt Nytår.

Chris Hansen, kasserer, tlf.: 40521957
Det gamle iltningstårn på Pjedsted Vandværk (Pjedstedvej 70) har mistet hatten.


Referatet fra den ordinære generalforsamling ligger klar som PDF-dokument.
Referat 2020 (PDF-dokument)

Drikkevand testet for nyt pesticid
Tidligere på året blev der i Danmark fundet et nyt pesticid chlorothanolil-amidsulfonsyre i drikkevandet, først i Ledøje på Sjælland, senere i Krogsbølle på Nordfyn. Der blev straks lukket boringer på de nævnte vandforsyninger. Samtidig blev der (igen) sat stor fokus på kvaliteten af det danske drikkevand i medierne. Miljøstyrelsen vedtog kort herefter, at alle vandforsyninger i DK skal teste for pesticidet snarest muligt og senest 1. november 2019. Samtidig blev det besluttet, at der obligatorisk skal testes for pesticidet fremover.

Beretning Pjedsted Vandværk 2018

For Pjedsted Vandværk har 2018 budt på et travlt år med flere nye tiltag med hensyn til renovering af ledningsnettet, lokalisering af stophaner, nye krav til pesticidanalyser, nye skærpede krav i såkaldte borings nære beskyttelse områder. De såkaldte BNBO områder som ligger i umiddelbar nærhed af boringerne, som kræver en særlig indsats for at beskytte grundvandet. Der er nok at gå i gang med.

Vi har i 2018 haft få ledningsbrud, som har medført lukning af vandet, men helt undgås kan det ikke. Derfor iværksatte vi i sommeren 2018 et større renoveringsarbejde omkring den vestlige del af Elboparken. Der er etableret nye forsyning og stikledninger, samt afspærringshaner flere steder i Elboparken, samt på Stationsvej. De nye afspærringshaner gør, at vi ved brud på vandledninger har nemmere ved kun at lukke for vandet i et bestemt område af byen, således vi genere færreste mulige forbruger. En renovering vi i bestyrelsen har set frem til, da vi ofte har problemer ved brud i området, med at få lukket for vandet i en fart.

Vi har omkring opgaven haft et rigtig godt samarbejde med Mammen VVS samt entreprenør Steffen Jensen fra Fyns Vandværk og Ledningsservice. De samlede udgifter til renoveringen beløber sig til 376.000 kr.

Brian og Karl har også i årets løb brugt meget tid på at lokalisere stophaner. Der mangler omkring 20 stophaner som ikke er fundet endnu. Øvelsen går ud på at finde alle stophaner og herefter få digitaliseret vores kort materiale i løbet af 2019. Digitaliseringen er en nødvendighed, da nye lovkrav gør, at vi fremover i løbet af få timer skal kunne anvise ledninger og stophaner til entreprenører som søger gravetilladelser. Omkostningen til digitalisering løber op i omkring 75.000 kr.

Det ser vi meget frem til at få udført, da vi bruger og har brugt rigtig meget tid på at lede efter ledninger og stophaner pga. unøjagtigt kortmateriale.

Varsling.

Når vi har vandbrud eller har planlagt grave og renoveringsarbejde har vi som ofte annonceret på Tingstedet og via Facebook. Det er ikke alle som ser vores varslinger. Vi har diskuteret en sms service, som koster en del penge, men som også kræver løbende vedligehold og opdatering – det tager tid. Derfor har vi besluttet i første omgang at investere i 3 plakatholdere som vi vil stille på fortovene i de berørte områder. Det bliver i alle tilfælde løsningen i første omgang.

Vandanalyser.

Vores vandanalyser ser stadig rigtig fine ud. Der kommer løbende nye pesticider som vi skal analysere for. I 2018 er det Triazoler og dimethylsulfanid (DMS) vi har testet for. Her er vi ligesom kommunens øvrige Vandforsyninger frikendt. Stoffet er fundet i 30% af boringerne i det øvrige land. Stoffet som er et nedbrydningsprodukt har været brugt fra 1950 og frem til 2007 i planteskoler, landbrug og ikke mindst som træbeskyttelse ved imprægnering. Fra myndighedernes side kender man ikke grænseværdierne for, hvornår stoffet er skadeligt for mennesker, derfor har man for en sikkerheds skyld ganget med en faktor 10.000 og kommet frem til at stoffet kan måles i hver 3 boring rundt omkring i landet. Vi vil fremover med sikkerhed få flere skærpede krav vedr. analyser af grundvandet. Vi lever i en verden fyldt med kemiske stoffer, det er det vi begynder at se resultaterne af nu. Målemetoderne bliver samtidig forbedret, hvilket gør at der må regnes med yderligere fund af pesticider i de kommende år.

Regeringen har iværksat en indsatsplan frem mod 2022 for områder omkring boringer samt oplandet til boringerne – de såkaldte BNBO områder. Indsatsen går ud på at lokalisere vandårerne i undergrunden og herefter beskytte disse områder ved at undlade pesticider på markerne i de berørte områder. Her er det i første omgang kommunerne sammen med vandværkerne, som skal finde en kompensation til lodsejeren. Lodsejeren skal i regeringsudspillet holdes skadesløs. Det medføre at kompensationen kommer til at ske over prisen på vandet for fremtiden. Det bliver spændene at se hvor vi ender her lokalt med vores vandforsyning, når områderne bliver endelig udpeget og når der er taget stilling til evt. sprøjteforbud.

Det skal her nævnes at alle pesticider som anvendes i landbruget, godkendes af miljøstyrelsen. Danmark har et af verdens skrappeste godkendelse procedure for kemiske stoffer. Økonomi.

Vi har solgt 5% vand mere i 2018 end året før, så vi håber at have set bunden i mængden af solgt vand. Årets resultat ender med et lille minus på driften. Vi forsøger at afbalancere økonomien hvert år, således vi har likviditet til et større brud eller som i 2018 et renoveringsprojekt. Vi investerede som nævnt 375.000 kr. i renovering af den vestlige del af Elboparken. Pengene er taget fra vores kontant indestående.

Chris vil senere i aften gennemgå regnskabet i detaljer.

Den 22. marts er det vandets dag i Danmark. Det vil vi gerne følge op på, fra vandværkets side med et åben hus søndag den 24. marts fra kl. 11-14. Her har folk mulighed for at se, hvordan vi håndtere råvand til drikkevand i et lille lokalt vandværk.

Sluttelig vil jeg gerne takke Gert Mortensen for en sikker daglig drift af vandværket. Det er altid en fornøjelse at komme på værket og se hvor velholdt det er.

Chris du skal også have en særlig tak for din store indsats som kassér i foreningen. Jeg ved det kræver mere hvert år, at forholde sig til nye regler og love.

Også en stor tak til den øvrige bestyrelse som har haft et travlt år med især lokalisering af stophaner.

Sidst men ikke mindst tak til Revisor Annette Hansen og Flemming Petz for hjælp til regnskabs gennemgang.

På bestyrelsen vegne
Niels Ladegaard Jensen


Der indkaldes hermed til
Ordinær Generalforsamling
torsdag den 14. marts 2019, kl. 19:30


Ledningsbruddet søndag-mandag i Elboparken udviklede sig til en lang dag for grave entreprenøren

Der har de seneste måneder været megen omtale i medierne om vandforsyninger i hele landet der har lukket boringer efter fund af pesticidet Chloridazon, samt de 2 nedbrydningsstoffer desphenyl og methyl-desphenyl. Chloridazon var i perioden 1960 til 1996 et almindeligt og – på det tidspunkt – anerkendt sprøjtemiddel der blev brugt på arealer hvor der blev dyrket roer, løg og rødbeder. Midlet blev imidlertid forbudt at anvende i 1996.

Der indkaldes hermed til

Ordinær Generalforsamling

torsdag den 16. marts 2017, kl. 19:30
i Bredstrup-Pjedsted Hallens mødelokale, Ågade 70, med følgende

Der indkaldes hermed til
Ordinær Generalforsamling
tirsdag den 15. marts 2016, kl. 19:30
i Bredstrup-Pjedsted Hallens mødelokale, Ågade 70, med følgende

Alle vandmålere i Pjedsted Vandværks forsyningsområde blev fjernaflæst hen over dagen den 1. januar 2015. Selvom de sidst aflæste målere blev aflæst om eftermiddagen vil det være målerstanden ved midnat op til den 1. januar som er benyttet ved udarbejdelsen af Årsopgørelse 2014. Årsopgørelserne er beregnet lørdag den 17. januar 2015 og udsendes via NETS (PBS) i slutningen af januar.

Samtidig med beregning af Årsopgørelse 2014 er der på samme opgørelse tilskrevet ny aconto rate for første halvår 2015. I denne beregning er der taget højde for, at bestyrelsen med virkning fra 1. januar 2015 har besluttet at regulere taksterne på m3-forbrug og den faste afgift samtidig med, at én af de 2 afgifter vi opkræver på vegne af SKAT - Grøn afgift - ligeledes er reguleret. Se de nye takster på vandværkets hjemmeside.

Mandag den 19. januar 2015, Chris Hansen

Efter den vellykkede test af fjernaflæsning af de nye vandmålere i Pjedsted Vandværks forsyningsområde i første uge af september er det nu kommet til, at målerne skal aflæses med henblik på Årsopgørelse 2014. Fjernaflæsningen vil ske i perioden 1. januar til 4. januar 2015 - begge dage inklusive. Aflæsningen foregår ved, at vandværkets kasserer Chris Hansen bevæger sig rundt i forsyningsområdet med det formål at fange signalet fra den enkelte vandmåler og på den måde registrere aflæsningstallet. Selvom forbrugerne nu ikke mere selv skal aflæse og indberette vandmålerens målerstand opfordrer bestyrelsen til, at man i egen interesse aflæser vandmåleren pr. 31. december. Så vil der være mulighed for at sammenligne tallet med Årsopgørelsen når den kommer i slutningen af januar. En del af aflæsningerne vil blive foretaget i bil og for god ordens skyld skal her nævnes, at Chris nu kører i en sort Citroën C4 Picasso med indregistrerings nummeret AP 22.901.

 På Pjedsted Vandværks generalforsamling den 18. marts 2014 havde Laurits Vind – mangeårigt medlem af bestyrelsen for vandværket – valgt ikke at genopstille. På et bestyrelsesmøde forud for generalforsamlingen havde bestyrelsen taget afsked med Laurits og formanden Niels Ladegaard Jensen overrakte en lille present (se foto). Laurits har faktisk været så længe i bestyrelsen at ingen rigtig kan huske det præcise antal år ”…men ikke så længe som dig, Axel”, sagde Laurits med et smil på generalforsamlingen, henvendt til den tidligere formand Axel Ladegaard Jensen – selv mange år i bestyrelsen.
Samtidig med, at Laurits ikke modtog genvalg, skrev vandværket historie ved, at der – så vidt vides – for første gang i vandværkets historie blev valgt en kvinde ind i bestyrelsen, nemlig Gurli Hjorth, Pjedstedvej 66.

Midt i december udsendes selvaflæsningskort til dele af forbrugere i Pjedsted Vandværk. I år udsendes imidlertid kun aflæsningskort til 83 forbrugere. Det drejer sig om de forbrugere som endnu ikke har fået skiftet vandmåler til den nye fjernaflæste type. Som nogle forbrugere på Stationsvej og i Elboparken (og enkelte andre gader) formentlig har konstateret har Pjedsted Vandværk ændret planen for udskiftning af vandmålere i forhold til tidligere nyhedsbrev. Udskiftningen, som blev påbegyndt i august, er gået storartet og i efteråret besluttede bestyrelsen at foretage turnus udskiftning af samtlige målere og dermed spare kontrolmåling på akkrediteret målelaboratorium.