Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 26.03.2002 kl. 17.30 i
Bredstrup-Pjedsted Hallen

Dagsorden:
1. Orientering ved formanden
2. Hjemmeside ved Jørgen Dorscheus
3. Regnskab og Budget
4. Generalforsamling
5. Information til forbrugerne
6. Valg til bestyrelse og revision
(Laurits, Finn, Axel)
Finn tager ikke imod genvalg.
Ny revisor efter Jørgen Sørensen.
7. Eventuelt.

Afbud fra Johannes Kristensen

Pkt 1: Formanden henviste til de emner og opgaver vi tidligere havde drøftet, og som nu dels var gennemført og dels iværksat.

Med hensyn til kontrol og vandanalyser var der kommet et omfattende materiale fra Miljø- og Energiministeriet i form af en Bekendtgørelse.

Efter en drøftelse af de nye krav blev man enige om, at sende et resumé til Analyse laboratoriet, så de kunne planlægge og gennemføre de lovmæssige krav.

Rapporten fra det årlige kommunale kontrolbesøg pålagde os at få iltningstårnet og
døren repareret, og få filtersandet reguleret. Derudover må vi påregne at taget skal repareres og tjæres.

Med hensyn til kontrol af vandmålere vil arbejdet blive igangsat i løbet af året.

Beredskabsplan er udfærdiget, og som et ekstra beredskab undersøger Tre-For muligheden for en sammenkobling af ledningsnettet.

Udkast til nye vedtægter blev overladt til generalforsamlingens behandling.

Pkt 2 & 5: Information: På Hjemmesiden www.bredstrup-pjedsted.dk/vand/ kan efterhånden findes mange informationer angående Pjedsted Vandværk. Derudover vil vi undersøge muligheden for at kunne informere yderligere gennem bladet Fokus.

Pkt. 3 & 4: Man drøftede regnskab og beretning til generalforsamling.

Pkt. 7: Under eventuelt forskelligt.

Axel Ladegaard Jensen