Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted
Ordinært bestyrelsesmøde
tirsdag den 1. april 2008, kl. 19:00, hos
Niels Ladegaard Jensen, Fiskebækvej 5, Pjedsted

Deltagere: Niels Ladegaard Jensen, Laurits Vind, Brian Sørensen, Chris Hansen
og (gæst) Jørgen Dorscheus
Afbud: Jørgen Basse

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt.

2. Evaluering af generalforsamling – Almindelig og sædvanlig afvikling af generalforsamlingen hvor der afslutningsvis blev taget behørig afsked med Aksel Ladegaard Jensen (i bestyrelsen i 49 år, formand i 48 år) og Jørgen Dorscheus (forretningsfører i 15 år).
Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig med Niels Ladegaard Jensen som formand og Chris Hansen som kasserer.

3. Referat af generalforsamling – Udsat til næste møde

4. Fremtidig arbejdsform i bestyrelsen – Praktiske opgaver skal i fremtiden ikke i samme udstrækning som hidtil hvile på formanden. Al skriftlig henvendelse søges stilet til kassereren der herefter i påkommende tilfælde kontakter formand/bestyrelse. Møde indkaldelser og referater skriver Chris i dialog med formand/bestyrelse.

5. Overdragelses forretning formand og kasserer – Arkiver (ledningstegninger, skrivelser, protokol m.m.) er allerede afleveret fra tidligere til nuværende formand. Ny kasserer har fået overdraget regnskabsarkiver 5 år tilbage, samt jalousiskab. PC med regnskabsprogram, printere m.m. aftaler Jørgen og Chris nærmere. Fuldmagts skrivelser (netbank, digital signatur m.m.) endnu ikke udarbejdet (Jørgen, Chris, Niels).

6.Kommende arbejdsopgaver – Bestyrelses suppleanten indkaldes fremover til deltagelse i bestyrelses møder. Vandværksbygningen skal inspiceres for nødvendige vedligeholdelses arbejder (mur skaller, på bagsiden 2 isolerede rør der er blottet, sikring mod terror m.m.). Bestyrelsen besluttede at indlede næste møde med en inspektionstur på værket. Drøftelse af muligheden for, at ledningstegninger lagres på PC medie(?). Drøftelser af forholdsregler ved driftsforstyrrelse – revidering af beredskabsplan med telefonliste m.m. (Chris). Drøftelse af mulig strømsvigt. Tilbud på ekstern strømstik til eventuel generator (Niels). Hvad gør andre værker i tilfælde af strømsvigt?(Chris). Mødereferater stiles i fremtiden til Gert Mortensen for orientering.

7. Næste møde – Onsdag den 11. juni 2008 hvor bestyrelsen mødes på værket (invitation til Gert Mortensen for rundvisning) og efterfølgende afholder møde hos Brian Sørensen.

8. Eventuelt – Jørgen orienterede: 1. kvartal viser faldende mængde udpumpet vand (og dermed faldende spild). forbrugersag sendt videre, flere betalings restanter har nu betalt. Drøftelse af hjemmesiden: Indhold m.m.

Pjedsted, onsdag den 2. april 2008
Referat ved Chris Hansen