Generalforsamling Bredstrup-Pjedsted Beboerforening, torsdag 3. marts 2022

Foreningen indledte generalforsamlingen med at byde på aftensmad, og efter at forsamlingen havde nydt Koldingkokkens Koldinggryde, kom fremtidsforsker Carsten Beck på med et spændende foredrag om, hvordan Danmark kan tænkes at udvikle sig frem mod 2025. 
Herefter startede generalforsamlingen.
 1. Valg af dirigent og referent
  Dirigent: Per Andersen blev valgt
  Referent: Lone Herbst Nørgaard blev valgt
  Per konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

 2. Formandens beretning v. Karen Pagh
  Hovedpunkter:
  - Præsentation af bestyrelsen
  - Bredstrup Bygade 9
  - Kommunekontakt
  - Lokale arrangementer/traditioner i den forløbne periode
  - Vandretursfoldere
  - Beboerforeningens 50 års jubilæum i 2022
  - Kommende arrangementer
  - Ny helhedsplan for området
  - Frivilliges indsats – tak til dem
  - Tak for samarbejdet til bestyrelse

  For detaljer – se beretning.

  Kommentarer til beretningen:

  Er der noget nyt vedr. henvendelsen vedr. lys på Nyagers kærlighedssti? Samt vedr. mulighed for en bænk ved kirken?
  Beboerforeningen svarede, at på det nyligt afholdte halvårsmøde med kommunen var begge ting blevet debatteret. Stien er en privat fællessti, derfor kan der som udgangspunkt ikke gives tilskud fra kommunen. Kommunen er åben for evt. at betale strøm, hvis grundejerforeningen selv investerer i lamper.

  Det område hvor der forestås placeret en bænk, tilhører ikke nogen (som et af de eneste i hele Danmark). Sørg for at få en tilladelse hos menighedsrådet. Det kan blive aktuelt med tilskud fra beboerforeningen. Der arbejdes videre på en løsning.

  Der bliver kørt alt, alt for stærkt på Stationsvej. Der bør gøres noget ved hastigheden på hele strækningen.

  Beboerforeningen oplyste, at man allerede er opmærksomme på problemet, men at det er som udgangspunkt er svært at placere bump på strækningen grundet de mange udkørsler.

  Fra salen blev der sagt tak til bestyrelsen for det gode arbejde de gør.

  Beretningen blev godkendt.

 3. Regnskab v. kasserer Ole Sørensen
  Det udleverede regnskab blev præsenteret. Renteudgifter og gebyrer er en støt stigende post. Der er genereret et overskud på godt 15.000 kr. Dette skyldes bl.a. at der ikke har været afholdt ret mange arrangementer grundet Covid19.
  Foreningen har aktiver for godt 92.000 kr. Erhvervsmedlemmer har været fritaget for kontingent i 2020 som en slags kompensation for de dårlige tider under Covid19.

  Spørgsmål:
  Som afgående bestyrelsesmedlem, opfordre Dan til at bestyrelsen bør ofre forplejning til hinanden ved bestyrelsesmøder mm.
  Regnskabet blev godkendt.

 4. Indkomne forslag (ingen forslag)

 5. Fastsættelse af næste års kontingent
  På baggrund af den pæne økonomi, foreslår bestyrelsen uændret kontingens. Det blev godkendt af forsamlingen.

 6. Valg til bestyrelsen

  På valg:
  Dan Ravn Larsen - modtager ikke genvalg
  Ole Sørensen – modtager genvalg – Ole blev genvalgt.
  Karen Pagh – modtager genvalg – Karen blev genvalgt.
  Forslag til bestyrelsesmedlem. Rasmus er foreslået – ingen modkandidater – Rasmus blev valgt.

  Valg af suppleanter
  Forslag: Peter Koller - genvalgt
  Lone Herbst Nørgaard - genvalgt

 7. Valg af revisor og suppleant

  Valg til revisor:
  Marianne Bitsch – modtager genvalg – genvalgt.

  Valg til suppleant:
  Inger Fog – modtager genvalg – genvalgt.

 8. Evt.
  230 husstande er medlemmer – men flere vil sikkert gerne være med. Folk glemmer at få betalt. 
Bestyrelsen er for høflige/forsigtige – opfordring til at presse lidt på for at få flere ind i folden.
  Ole kan oplyse at dækningsprocenten er 38. Som det fungerer i dag sendes der en reminder til tidligere års medlemmer, der ikke har betalt kontingent i indeværende år.
  Bodil synes man skal forsøge at hverve medlemmer blandt deltagerne ved Sct. Hans.
  Mette – undrer sig over at man skal melde sig ind hvert år. Når folk er blevet medlem af foreningen, burde de være det indtil de melder sig ud.
Ole oplyser, at det er en mere diffus medlemsskare vi har end i andre foreningen. Bestyrelsen vil genoverveje hvordan de fremover kan håndtere udfordringen.
  Opfordring fra salen:  Lav fast årlig overførsel til Beboerforeningen.
  Opfordring (fra julemanden): Læg en påmindelse i slikposen der uddeles ved juletræstændingen 😊

Tak for god ro og orden fra ordstyreren – og fra formanden.