Referat fra generalforsamling i Bredstrup-Pjedsted Beboerforening, tirsdag 28. marts 2023.
 
 1. Valg af dirigent og referent 50570567
  Dirigent: Arne Jensen blev valgt.
  Referent: Lone Herbst Nørgaard blev valgt

  Generalforsamlingen er lovlig indvarslet, da den blev lagt på Facebook og hjemmesiden ca. en måned før.

 2. Formandens beretning v. Karen Pagh

  Beretningen er vedlagt.

  Kommentarer til beretningen:
  Orla Rudolf havde en tilføjelse vedr. Stationsvej 2, der bliver passet af en flok på¨5 med Arne Jensen som tovholder. De øvrige 4 er: Leif Madsen, Ole Lauridsen, Knud Kjær Poulsen og Kirsten Osberg.

  Som kommentar til de nævnte planer for udstykning langs Bredstrupvej, gav Jørgen Weis udtryk for, at beboerforeningen skulle tage kontakt til beboerne i nabolaget via grundejerforeningen. Udstykningen var tilbage i 70’erne forberedt til udbygning. De nye planer indebærer ændringer til den plan i forhold til fødevejen til det nye område.

  Der blev nævnt, at den nye stifolder er rigtig god, dog blev det foreslået, at der skal indkøbes og opsættes et skilt for enden af Nyager, hvor der skal stå ”Sti til Ågade”.

  Dorit nævnte, at skiltet med blind vej ved Østerskovvej er misvisende, idet det kun er for biler den er blind. Skiltet mangler den specille markering der viser, at fodgængere og cyklister kan passere.

  Dorit forslog at der etableres 2 minus 1-vej forbi stadion på Pjedstedvej.

  Der blev spurgt til projektet med at etablere skovhytter ved Spangvej. , har Beboerforeningen taget stilling til det? Niels Martin Vind kunne oplyse, at der ikke er givet tilladelse fra kommunen.

  Beboerforeningen blev bedt om at opfordre kommunen til at etablere lys på cykelstier, når der etableres nye cykelstier. Jørgen Weis gjorde indsigelser da det vil give lysforurening, og forstyrre naturen. Andre opfordrede til at tilgodese trafiksikkerheden frem for hensyn til natur (lysforurening). Stig Malling oplyste, at skolen har et stort ønske om at få lys på cykelstien langs Bredstrupvej.

  Peter Thomasen opfordrede til at der skal implementeres hastighedsregulerende løsninger, da mange kører alt for hurtigt igennem Bredstrup-Pjedsted. Han refererede til et opslag på facebook. Opslag blev læst op. Beboerforeningen er løbende i dialog med kommunen om tiltag, og bakker også op om private henvendelser til politi, politikere og forvaltningen. Forsamlingen blev opfordret til at tage budskabet med tilbage til bilister i deres netværk, om at sænke farten og koncentrere sig om at køre bil, når man kører. Brug ikke mobilen når du kører bil.

  Beretningen blev godkendt.

 3. Regnskab v. kasserer Ole Sørensen

  Regnskab blev gennemgået – regnskab vedlagt.

  Ca. 230 medlemmer i regnskabsåret – herunder gratis medlemmer (tilflyttere).

  Refusioner fra Fredericia Kommune er fra dette år fordelt ud på de enkelte ”aktiviteter” i modsætning til tidligere, hvor det var angivet samlet.

  Bestyrelsen har i det forløbne år fulgt opfordringen til at ofre en fælles middag på sig selv.

  Underskud på knap 8000 kr, hvilket var forudset da der er brugt penge på jubilæumsaktivitererne.

  Hjemmesiden har undtagelsesvis givet et overskud på ca. 2300 kr.

  Regnskabet blev godkendt

  Spørgsmål: Hvor mange er tilmeldt nyhedsbrevet. Ca. 160, var svaret, et tal der gerne må blive højere. Beboerforeningen overvejer hvad der kan gøres for at få flere til at abonnere.

  Jørgen Jacobsen: Det passer ikke at børnene ikke tror på julemanden!!! 😊

 4. Indkomne forslag (ingen forslag).

 5. Fastsættelse af næste års kontingent
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – hvilket blev vedtaget.

 6. Valg til bestyrelsen
  På valg:
  Lis Holtegaard modtager ikke genvalg
  Rune Karkov Jessen modtager ikke genvalg
  Jakob Stougaard Thomsen modtager genvalg – genvalgt.

  Forslag:
  Lilja Huijnen, der gerne vil bidrage til beboerforeningen. Lila blev valgt.

  Vacant – mulighed for at supplere med et arbejdende medlem efter generalforsamlingen.

  Evt. er Stig Malling interesseret – efter december. Han spurgte til, hvad der ligger af arbejde i en bestyrelsespost i beboerforeningen. Karen oplyste, at der afholdes et bestyrelsesmøde i 10 ud af 12 måneder. Medlemmerne arbejder som udgangspunkt med det der interesserer vedkommende. 
Bestyrelsen er god til at fordele arbejdsbyrden imellem sig. Jo flere i bestyrelsen, jo mindre arbejde til den enkelte.

  Valg af suppleanter:

  Forslag: 
  Peter Koller villig til genvalg - genvalgt
  Lone Herbst Nørgaard villig til genvalg - genvalgt

 7. Valg af revisor og -suppleant

  Valg til revisor:
  Arne Jensen modtager genvalg - genvalgt

  Valg til revisorsuppleant:
  Erling Nielsen villig til genvalg - genvalgt

 8. Evt.
  Jørgen Weis: Som supplement til bybussen er Flextur er en mulighed hele døgnet, og en returbillet koster 36 kr. Jørgen foreslog, at der skal reklameres for det i nyhedsbrevet. Fredericia Kommune skal opfordres til at tilbyde UngFlex, som man bl.a. har i Vejle. Niels Martin lovede at følge op med Fredericia Kommune.

  Ole Sørensen informerede om NaboGo, hvilket beboerforeningen har opfordret Fredericia Kommune til at dyrke.

  Bente Viskum syntes det var dejligt, at man som menigt medlem kan komme igennem med sine ideer. Hun havde ved sidste generalforsamling opfordret til, at bestyrelsen holdt en bestyrelsesmiddag, og hun kunne konstatere, at de havde fulgt opfordringen😉

  En deltager mente det ville være godt hvis beboerforeningen via nyhedsbrevet og/eller hjemmesiden postede links til lokalrelevante nyheder fra den offentlige presse. Henrik Væver huskede på, at det er frivillige der driver både facebook-siden og hjemmesiden, og at sådan en ide vil påføre de frivillige endnu mere arbejde. Karen Pagh svarede, at ideen/opfordringen tages med tilbage til bestyrelsesarbejdet.

  Jørgen Weis opfordrede de øvrige foreninger i BP til at gøre mere ud af deres referater.

  Dan opfordrede til at man medtager flere datoer for planlagte aktiviteter i nyhedsbrevet – gerne samme aktivitet flere gange – altså en slags nedtælling til begivenheden..

  Der ønskes nye bænke til erstatning af fjernede. Der er nye bænke på vej, blev der oplyst fra beboerforeningen. 
Tak for god ro og orden fra ordstyreren.
Tak til ordstyreren fra formanden – der lukkede generalforsamlingen og bød på kaffe. 

Lone Herbst Nørgaard, 28.03.2023