Vi overholder vores vedtægter, som påbyder os at afholde generalforsamling inden udgangen af marts måned.

Sidste generalforsamling blev således afholdt marts 2022.

Det har været en bestyrelse med en stor samarbejdskapacitet, der både i alder, erhverv og geografi repræsenterer vores lokalområde vældig godt.
 
Bestyrelsen har i perioden bestået af:
  • Ole Sørensen – kasserer Gl. Pjedsted
  • Lis Holtegaard Gl. Pjedsted
  • Jakob Stougård Thomsen     Bredstrup
  • Rune Karkov Jessen Bredstrup
  • Rasmus Friis Pjedsted
  • Karen Pagh Bredstrup
 
Desværre må vi tage til efterretning at Lis og Rune har valgt ikke at genopstille ved dette bestyrelsesvalg.

Rune har taget en tørn på 2 år og vi har nydt godt af Runes indspark, som repræsentant for det yngre segment med små børn. Det er vigtigt at vi repræsenterer forskellige grupper, så vi bedst får øje på hvordan vi tilgodeser alle i lokalområdet.

Lis har været med i bestyrelsen i 12 år, og har med sin store erfaring og indsigt, været en kapacitet af format. Hun har i en lang periode været vores faste sekretær og skribent til nyhedsbrevet. Lis har også været eksponent for stabilitet, kontinuitet, traditioner og et indgående kendskab til lokalområdet, hvilket er mindst lige så vigtigt som nye tiltag.
 
Det betyder jo så også at vi har ledige bestyrelsesposter. 
 
Vi ser tilbage på Beboerforeninges Jubilæumsår.

Bredstrup Pjedsted Beboerforening blev stiftet d. 23. november 1972  - altså for mere end 50 år siden.
I bestyrelsen valgte vi, at det fremfor én stor fejring, skulle markeres hen over hele året. 

Afsættet blev sidste års generalforsamling, hvor vi havde fremtidsforsker Carsten Beck på besøg. Han gav os et blik ind i fremtiden i forhold til hvilken rolle en forening som vores kan spille, og hvordan de frivillige kræfter bedst mobiliseres.

En af pointerne på hans oplæg var, at tendensen er, at det bliver stadig vanskeligere at engagere folk til langvarige forpligtende poster, hvorimod man gerne byder ind på enkeltstående arbejdsdage eller projekter.

Det må vi så forsøge at navigere i.

Og det vil vores aktivitetskalender også afspejle:
 
Vores affaldsindsamling i april måned 2022 og nu i søndags er et godt bud på dette.
 
Dejligt at se så mange børnefamilier, der har lyst til at vise den opvoksende generation hvordan man passer godt på sin omverden.

Og en hyggelig dag med fælles morgenmad og grillpølser som belønning for veludført gerning.

- Og en dag som ikke kunne være gennemført uden Orla og Peter, som køber ind , lejer grill, har poser og tænger parat, tilrettelægger ruter og kører affald væk efterfølgende.

Sankt Hans fejring:

Sankt Hans sammen med Spejderne. Konceptet med fællesspisning og et lille bål ved spejderhuset og fakkeltog til det store bål er en ny tradition, der blev grundlagt i 2021 og som vi meget gerne vil holde fast i. På denne måde bliver det nemlig en god oplevelse for både det mere modne publikum og for børnefamilierne. 

Vi havde inviteret Niels Martin Vind til at holde båltalen, og efterfølgende gav Beboerforeningen i anledning af jubilæumsåret en omgang. 

Det var vist ikke alle, der var lige begejstret for vores valg af fadøl – men gratis øl smager nu stadig godt!!
 
Dialog- og debatmøde med byrådspolitikere i Forsamlingshuset d. 13. oktober 2022, var næste tiltag.

Oplægget var, at vi inviterede byens borgere til en aften, hvor der var mulighed for at debattere og udvikle visioner for vores by –  med hinanden og sammen med 3 af vores folkevalgte.

Fra Bosætnings- og turismeudvalget deltog, formand Susanne Ejlersen DF, John Nyborg S og Niels Martin Vind V.
 
Henrik Væver styrede os behændigt gennem processen, så vi fik input til 4 vitale områder med udviklingspotentiale.
  • Bosætning
  • Infrastruktur
  • Natur 
  • Kultur
Det var virkelig en god aften med et højt energiniveau – så man gik løftet derfra.

Det tegner også godt for den proces, der skal skydes i gang. Nemlig udvikling af en ny helhedsplan for vores område.


Juletræstænding endnu en god tradition – denne gang også med uddeling af voksenslik – med reklame for beboerforeningen behændigt påklipset. – og med det positive resultat, at vi umiddelbart efter fik 3 nye medlemmer.

Endnu en af de traditioner, der ikke lod sig gennemføre uden Orla og Peter.

De sørger for juletræ, lys og  slikposer – Tak. 


Nytåret blev igen markeret med fyrværkeri sponsoreret af Beboerforeningen, 

Og som en afskedssalut til jubilæumsåret afholdt vi en nytårskur i Bredstrup Pjedsted Hallen d. 15. januar.

Det var et initiativ, der blev taget rigtig godt imod og vi var ca. 90 voksne, der havde nogle fantastisk hyggelige timer med smørrebrød og godt selskab.

Vores vedtægter påbyder os at varetage medlemmernes og Bredstrup-Pjedsted områdets interesser. 

Bestyrelsen skal være områdets talerør og bindeled til kommunale og regionale politikere og myndigheder.

Vores nærmeste politiske udvalg er Bosætnings- og Turismeudvalget, som bl.a. har Fredericia kommunes landsbyer og opland som sit fokusområde. I dette udvalg sidder bl.a. Niels Martin Vind. Han har været den politiske primus motor i at få etableret ”Landsbyforum”, et forum for beboer/borgerforeninger i kommunens oplandsområder. Vi har været samlet to gange. Den ene gang med repræsentanter for Bosætnings- og turisme udvalget og Teknisk udvalg og den anden gang uden politikere men med repræsentanter fra forvaltningen. Vi fik en orientering om processen i udarbejdelse af en ny helhedsplan for lokalområderne. Skærbæk er rigtig langt og deres proces blev brugt som eksempel. Det er en lang, spændende og krævende proces, vi også skal have gang i herude.

En helhedsplan ikke et juridisk bindendedokument, men kan betragtes som en slags hensigtserklæring, hvor lokalområdets ønsker for udvikling af såvel bosætning, insfrastrukturnatur og kultur er rummet.

De takter, der blev slået an til debat og dialogmødet i oktober skulle gerne kunne fortsætte og munde ud i en ny helhedsplan, der afspejler netop vores lokalområdes ønsker for udvikling.

 
Sidst vi var samlet til generalforsamling, blev der spurgt til, lokalplan for Bredstrup Bygade nr. 9, hvor gården forfalder og byggeri af boliger har været planen længe.

Der er intet nyt fra den kant.

Til gengæld har vi deltaget i et indledende møde angående byggeri af tæt lav bebyggelse på området øst for Nyager og Bredager i Bredstrup.

Området er allerede ifølge den gældende lokalplan udlagt til boligområde, og man er derfor ikke forpligtet til at inddrage os, som Beboerforening.

Teknisk udvalg, Forvaltningen og Bygherren  har imidlertid ment at det giver rigtig god mening at vi deltager og bringer vores meninger og ønsker for området i spil. 

Vi har ikke vetoret, men kan bringe ønsker og eventuelle bekymringer i spil. 

Vi følte os godt klædt på til denne opgave, for vi havde jo hørt godt efter, da visionerne for kommende byggeri i området blev foldet ud til dialogmødet. 

Hver gang har vi fastholdt vores ønsker om et langtidsholdbart kvalitetsbyggeri, som kan passe ind i vores landsbymiljø og hvor der er lys og luft omkring boligerne.

Endvidere gjorde vi vores ønske om en forlængelse af cykelstien ned gennem det nye boligområde gældende.

 
Det er vores opfattelse, at der bliver lyttet seriøst til Beboerforeningen.
 
I det forgangne år er en ny, hårdtarbejdende og entusiastisk arbejdsgruppe blevet etableret. De arbejder for at få en ubemandet dagligvarebutik til vores lokalområde.

Jakob har deltaget i gruppen, som bindeled til Beboerforeningen. Vi har kunnet bidrage med sparring og med at skabe kontakt til politikere og forvaltning.

Arbejdsgruppen så gerne at Beboerforeningen påtog sig at stå for ejerskab af den pavillon, som skal rumme butikken.

Det ønsker vi ikke. 

Beboerforeningen rummer allerede mange forskelligartede aktiviteter og flere økonomier.

Vi mener ejerskabet er bedre placeret i en forening, der er dedikeret udelukkende til dette formål. Derudover støtter vi op om ideen, og er vi fuld af beundring for det arbejde, der bliver lagt for dagen og håber arbejdet krones med en lokal dagligvareforretning. 
 
Vi har en fast kontaktperson på Forvaltningen, som virker som vores indgang til det kommunale system. Vi holder halvårlige møder med hende og de medarbejdere, der er relevante for vores forespørgsler.

Vi drøfter eksempelvis infrastruktur, ønske om trafikdæmpning, vedligehold af vores områder og stier.

Vi har i de seneste år fået etableret bump og andre trafikdæmpende foranstaltninger og i den kommende tid, sætter vi gang i en proces i forhold til trafikken gennem pjedsted Spang. Vi holder d. 12. april et møde med beboerne på strækningen fra Bredstrup Kirke ned gennem Spangen til Landevejen.

Denne dialog skal danne grundlag for vores drøftelser med kommunen.


Sidste år blev der afsat en landsbypulje, hvor vi kunne søge midler til lokale projekter. Ligeledes fik vi mulighed for at bruge de midler vi fik indefrosset for år tilbage.

Vi har derfor gjort nogle indkøb til Lokalområdet – nye borde-bænkesæt – græstrimmer til trimmende frivillige – bestik og service til udlån – nye gynger og et bordtennisbord til Tarzanbanen.

Og så har vi investeret i 2 års abonnement på en app, der hedder WE USE.

Det er en digital platform, der faciliterer et fællesskab, hvor man i bæredygtighedens navn kan stille genstande til rådighed for udlån og leje. 

Det kan eksempelvis være noget værktøj, et spil, eller noget køkkengrej, som andre gerne må låne eller leje. 

Så hvis man fx har brug for et pælebor eller en pladevibrator, behøver man ikke køre i byggemarkedet og købe eller leje, men kan søge,  og måske finde, hvad man skal bruge i det lokale fællesskab.

Man skal være medlem af Beboerforeningen for at få adgang til appen.

Vi er den første forening vores slags, der afprøver appen og det er noget man har øje på flere steder i kommunen.
 
 
Foreningen skal fremme det lokale fællesskab ved at støtte lokale arrangementer, initiativer og projekter.


Vores Velkomstfoldere og vores Vandretursfoldere har vist sig at være en stor succes og de er endnu en gang blevet genoptrykt.

De kan findes på Biblioteket, turistinformationen hos ejendomsmæglerne og de kan hentes på standerne ved Stationsvej 2 og ved parkeringspladsen ved Bredstrup Kirke. 

Ved Bredstrup Kirke er der også blevet opsat et bord-bænkesæt og vi kan se at mange sætter bilen går en tur og tager en pause på bænken.

 
Men fællesskabet er jo ikke kun fest og farver.

Der foregår også meget bag kulisserne. 

Vi har i vores fællesskab mange frivillige, der er med til at få vores lokalområde til at være et indbydende område at bo og færdes i. 

 
Peter Koller klipper rabatter med Beboerforeningens græsklipper, og har i øvrigt aktier i næsten alle praktiske gøremål i vores lokalområde. Tak for din indsats – du gør en kæmpe forskel.

Peter og Orla er i det hele taget en akse, hvorom de fleste praktiske tiltag drejer. De har en række gode folk, de kan kalde på, når der er behov for hjælp til at holde landsbytorvet eller Pladsen på Stationsvej 2. 

Tak til alle der kommer, når der kaldes.

Velkomstkomiteen. 

Orla og Michael tager imod nye tilflyttere med en hyggelig snak, en buket og masser af informationer om vores lille samfund. Tak for jer.

 
Donssøerne passes af en gruppe frivillige sømænd og kvinder med sømester Jørgen Skovmand i spidsen. De fleste af jer har nok lagt mærke til deres seneste tiltag.

Der er blevet anlagt en lille bro og der er mere på bedding – et insekt hotel og formidlingstavler, hvor man kan læse om padder, fisk og insekter, der kan træffes på matriklen.

 
Pladsen ved Stationsvej 2, der bl.a. rummer Tarzanbanen, har også brug for pasning og pleje og der er en gruppe af frivillige, der har taget den opgave på sig.

 
Den gamle præstegårdshave nyder hvert år godt af en arbejdsdag, som Grundejerforeningen i Gl. Pjedsted står for. I år har Grundejerforeningen ydermere tilbudt deltagelse i et af deres arrangementer, nemlig en rundvisning på Covia. Tak for det.

 
Thomas Fragtrup: Tak for drift af hjemmeside og tak for redaktion og udgivelse af nyhedsbrevet, som udkommer hver d. første måneden året rundt.

Mette Stougaard Thomsen, som står for beboerforeningens Facebookside.
 
Tak til bestyrelsen for endnu et års godt arbejde og et godt samarbejde
 
Tak for ordet.