Referat fra Beboerforeningens generalforsamling 09.09.2021

Formanden Karen Pagh bød velkommen til de ca. 30 fremmødte medlemmer og gik herefter over til dagsordenen.

Dagsorden :

 1. Valg af derigent og referent:
  Per Andersen Gl. Pjedsted blev valgt til derigent
  Arne M. Jensen blev valgt til referent.
 1. Formandens beretning:        
  Beretningen kan læses her.

  Efter formandens beretning fremkom flere kommentarer/spørgsmål.

  Jørgen Weiss spurgte ind til problematikken omkring cykelsti udkørsel til Bredstrupvej.
  Ole Sørensen fortalte, at man havde dialog med kommunen vedr. dette.

  Jørgen Weiss spurgte også ind til problemerne med ”Vinthers gård, Bredstrup bygade 9”, som umiddelbart  står og forfalder mere og mere.
  Karen Pagh gjorde rede for, at Beboerforeningen følger dette nøje, men at der ikke er nogen sanktionsmuligheder overfor ”ejeren”. De planer, der foreløbig har været præsenteret er, ønsket om 22 boliger i en meget tæt bebyggelse i 1½ plan. Lokalplanen med dette ønske trækker meget i langdrag.
  Der er et ønske om mulighed for den type ”lejeboliger”, men indtil videre kan man kun afvente reaktionen fra Fredericia Kommune.

  Derudover blev der stillet spørgsmål omkring trafik ned over ”spangen” som af beboerne findes problematisk.

  Mht. lejeboliger blev det foreslået at rette henvendelse til et ”boligselskab” om mulighed og interesse for at etablere lejeboliger i området.

  Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
 1. Regnskab:
  Ole Sørensen fremlagde årets regnskab. 
  Regnskab 2020 (PDF-dokument)
  Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 1. Indkomne forslag:
  Der var ingen forslag.
 1. Fastsættelse af næste års kontingent:
  Kontingentet blev vedtaget uændret 150,- kr. pr. år
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
  Lis Holtegaard genvalgt
  Jakob Stougaard Thomsen genvalgt
  Rune Jessen, Bredstrup Bygade – nyvalgt
  Suppleanter blev genvalgt.
 1. Valg af revisor og suppleant:
  Arne M. Jensen genvalgt
  Suppleant genvalgt.
 1. Under evt. blev der foreslået at plante træer på fodboldbanen, der ligger i tilknytning til Bredstrup-Pjedsted Hallen.
  At der måske kunne udsættes geder omkring ”Donssøerne”

Herefter blev generalforsamlingen afsluttet med tak for god ro og orden.

Ref: Arne M. Jensen