Referat fra Bredstrup-Pjedsted Beboerforenings generalforsamling 10. september 2020

1. Valg af dirigent og referent
Thomas Sletting Hvilborg blev valgt til dirigent
Lone Herbst Nørgaard blev valgt til referent

Dirigenten kunne konstatere, at indkaldelsen var i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Formandens beretning v. formand Karen Pagh
Grundet Corona – bevidst valgt at give kort beretning.
Inden beretningen præsenterede Karen bestyrelsen og fordelingen af poster i bestyrelsen.
Herefter fulgte beretningen. Beretningen er vedlagt.

Efter beretningen kom der følgende kommentarer og spørgsmål:
Spørgsmål: Hvor langt er projektet på Bredstrup Bygade 9?
Svar: Beboerforeningen har været med i en for-høring. Status er nu den, at Karen er indkaldt til møde med Fredericia Kommune i uge 38 for at diskutere projektet og kigge tegninger. Sagen vil komme i politisk udvalg i december 2020 og herefter kommer den i lokal høring i 6 uger. Hvis projektet godkendes, kan bygherren herefter vælge at starte byggeriet.
Der vil sandsynligvis blive plads til 20 lejeboliger.

Spørgsmål: Er der tanker om at forlænge den cykelsti der er optegnet på vejen i Gl. Pjedsted?
Svar: Ideen med at tegne en bane på vejen er at gøre vejen lidt smallere for at få bilisterne til at sænke farten.

Spørgsmål: Forventes det, at Fredericia Kommune også til næste år vil bevillige en ekstraordinær pose penge?
Svar: Nej, de bevilligede midler i år er en konsekvens af Corona-situationen og skal bruges til specifikke projekter.
Kommentar: Vi glæder os over de ting der sker i vort område. Det er en stor og synlig indsats, beboerforeningen yder, og I fortjener at vi klapper.

Beretningen blev godkendt.

Regnskab v. kasserer Ole Sørensen
Det udleverede regnskab blev gennemgået. Regnskabet blev allerede godkendt af begge revisorer sidste vinter.
Indtægterne er påvirket af, at foreningen sidste år lavede en bommert, ved ikke at vedlægge indbetalingskort til sommerbrevet, i den tro, at der ikke var nogen der længere benyttede det. Men der er åbenbart noget psykologi i, at hvis der er vedlagt et indbetalingskort – så betaler man.
Regnskabet viser et overskud på ca. 5000 kr. Det er ikke foreningens formål at generere overskud, men det er rart at have lidt penge at gøre godt med.
Hjemmesiden www.bredstrup-Pjedsted.dk har eget regnskab og det samme har projekt Aktivitetsplads ved hallen.

Spørgsmål: Har Stationsvej 2-indsamlingen noget at gøre med Ågade 84-indsamlingen?
Svar: Nej, pengene fra Ågade 84-indsamlingen blev tilbagebetalt fordi Fredericia kommune indgik en aftale om nedrivning med ejeren.
Pengene fra indsamlingen til Stationsvej 2 blev tilbagebetalt, på nær de beløb, hvor bidragsyderne valgte at donere pengene til indretning af Stationsvej 2.

Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag

5. Fastsættelse af næste års kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 150 kr. En del medlemmer har allerede indbetalt beløbet. Forsamlingen godkendte forslaget.

6. Valg til bestyrelsen
Louise Sletting Hvilborg ønskede ikke at modtage genvalg.

Ole Sørensen blev genvalgt
Karen Pagh blev genvalgt
Dan Ravn Larsen blev nyvalgt til bestyrelsen

Valg af suppleanter.
Peter Koller og Lone Herbst Nørgaard blev valgt.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Marianne Bitsch genvalgt som revisor.
Inger Fog valgt til revisorsuppleant.

8. Eventuelt
Tak for den stabilitet der er i bestyrelsen
Orla berettede om blomsterbuketter til ny-tilflyttere og om landsbytorvet.
Traditionen med at give buketter til ny-tilflyttere startede 2007. I mange år var det Orla Rudolf og Laurits Vind der kørte rundt med buketter, men nu er det Orla og Michael H. Munch der tager rundt og besøger de nye. De får nogle super gode oplevelser i den forbindelse. Siden starten i 2007 er der i alt blevet fordelt 175 buketter.
Grunden til at der i øjeblikket ikke er springvand på landsbytorvet er, at det er til reparation, men forventes snart at være klar. Desuden trænger træværket til vedligehold og en del trænger til udskiftning grundet råd. Der skal findes en løsning og tømreren er gået i tænkeboksen.
Vi skylder bestyrelsen stor ros, da mange ting bliver ordnet uden at vi rigtig tænker over det. Vi er glade og stolte over at vi har en beboerforening der har styr på det – blev der givet udtryk for.
Hvordan kan det være, at bestyrelsen ikke lader foreningen bekoste kaffen og kagen til bestyrelsesmøderne, blev der spurgt. Svaret var, at det er historisk at det er sådan man gør, men til gengæld tillader bestyrelsen sig at afholde en bestyrelsesmiddag med års mellemrum.
Dirigenten lukkede herefter forsamlingen.

Lone Herbst Nørgaard, 10. september 2020