Referat generalforsamling i Bredstrup-Pjedsted Beboerforening, 28. februar 2018.

Efter fællesspisning fortalte Carsten Pedersen fra Fredericia Kommune, Trafik og Natur, om pleje af naturområderne i Bredstrup-Pjedsted. Carsten var projektleder på projektet der bl.a. genslyngede åen i perioden frem til 2009.
Carsten kom bl.a. ind på udfordringerne med afgræsning af vådområdet.

Tom Frank, der er dyreholder på området, gav udtryk for, at området ofte er meget vådt, og at en bedre kommunal oprensning af grøfter, for at fremme afvanding, er ønskelig.

Generalforsamling
 1. Valg af dirigent og referent
  Dirigent: Arne Jensen
  Referent: Lone Herbst Nørgaard

 2. Formandens beretning v. Karen Pagh
  Se formandens beretning på www.bredstrup-pjedsted.dk.
  Beretningen blev vedtaget af forsamlingen uden kommentarer.

 3. Regnskab v. kasserer Ole Sørensen
  Ole Sørensen gennemgik resultatopgørelse og balance samt regnskab for hhv. hjemmesiden www.bredstrup-pjedsted.dk, for aktivitetspladsen ved hallen og for Stationsvej 2.
  Se regnskab på www.bredstrup-pjedsted.dk.

  Nøgletal af interesse:
  13 tilflyttere i kalenderåret
  212 medlemmer i foreningen 

  Regnskab blev godkendt af forsamlingen.

 4. Indkomne forslag 
  Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.

 5. Fastsættelse af næste års kontingent
  Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent på 150 kr.
  Kontingentet blev vedtaget af forsamlingen.

 6. Valg til bestyrelsen
  På valg:
  Ole Sørensen, Gl. Pjedsted modtager genvalg
  Louise Sletting Hvilborg, Bredstrup modtager genvalg
  Karen Pagh, Bredstrup modtager genvalg
  Alle kandidater blev genvalgt

  Valg af suppleanter
  Forslag:
  Jakob Stougaard Thomsen, Bredstrup
  Jakob blev valgt som 1. suppleant

  Lone Herbst Nørgaard, Pjedsted
  Lone blev valgt som 2. suppleant.

 7. Valg af revisor og suppleant
  På valg:
  Marianne Bitsch, Gl. Pjedsted modtager genvalg
  Marianne blev genvalgt.

  Valg af revisor suppleant:
  Forslag: Inger Fog, Gl. Pjedsted
  Inger blev valgt.

 8. Evt.
  Spørgsmål: Kunne vi overveje, hvordan problemet med det våde område kunne gribes an?
  Svar: Ole Sørensen forklarede, at alle tiltag skal afklares med Fredericia Kommune. Bredstrup-Pjedsted har kun brugsretten til pladsen.
  Løsningen skal findes i dialog med Fredericia Kommunes forvaltning samt Borger- og demokratiudvalget i Fredericia Kommune.
  Kommentar fra salen: Husk, at kommunen også skal bidrage til samskabelsen

  Spørgsmål: Det sidste stykke af Surkærstien er meget våd og snasket. Er det muligt at få kørt et nyt lag grus på stien, for at afhjælpe dette?
  Svar: Forslaget/spørgsmålet vil blive taget med til Fredericia Kommune.
  Forslag fra salen: Saml en flok folk årligt for at vedligeholde stien, bl.a. rive blade sammen efter løvfald, for at undgå at stien bliver glat og smattet.

  Spørgsmål: Stien forbi rensningsanlægget er ikke blevet vedligeholdt i mange år. Er der planer om, at få stien genetableret/vedligeholdt?
  Svar: Bestyrelsen vil undersøge sagen og vender tilbage med status på stien.

  Stor ros til bestyrelsen fra salen, efterfulgt af klapsalver.

Ref.: Lone Herbst Nørgaard