Generalforsamling d. 21. februar 2019
Bredstrup Pjedsted Beboerforening er en forening for beboere i området der omfatter Bredstrup og Pjedsted sogne.
Vi har i vores område ca. 600 husstande og vi har i Beboerforeningen 221 medlemmer, hvilken vil sige at ca. hver 3 husstand i området er medlem af beboerforeningen. Det synes vi egentlig er meget pænt.

Bestyrelsen repræsenterer også vores område meget nydeligt geografisk

Fra Gl. Pjedsted:
Ole Sørensen, som også er kasserer
Lis Holtegaard, sekretær

Fra Stationsbyen:
Peter Koller
Charlotte Høgedal

Fra Bredstrup:
Louise Sletting Hviilborg
Jakob Stougaard Thomsen
Og mig


I vedtægterne for Bredstrup Pjedsted Beboerforening står der i §1:

Foreningens formål er at varetage medlemmernes og Bredstrup-Pjedsted områdets interesser. 
Bestyrelsen skal være områdets talerør og bindeled til kommunale og regionale politikere og myndigheder.
Foreningen skal fremme det lokale fællesskab ved at støtte lokale arrangementer, initiativer og projekter.
Beboerforeningens bestyrelse skal sørge for Bredstrup-Pjedsteds synlighed på digitale platforme og i den lokale presse.

I bestyrelsen gør vi vores bedste for at leve op til denne formålsparagraf. Det er det bagvedliggende tema i alt hvad vi fortager os.

Vi har i årets løb afholdt 10 ordinære bestyrelsesmøder.

2 halvårsmøder med forvaltningen august og januar og et møde med Demokrati- og Borgerudvalget d. 23. okt.

Derudover har vi sammen og enkeltvis deltaget i ad hoc - møder og arbejdsgrupper ,omkring punkter der har krævet særligt fokus.

Vi arbejder fortrinsvis med det nære samfund, Bredstrup Pjedsted skal være et godt sted at leve – hele livet.

Vores samarbejde med Fredericia kommune forgår gennem 2 faste kontaktpersoner på forvaltningen. Vi har to halvårlige møder. I januar på Rådhuset og i august på Landsbytorvet, og derudover foregår samarbejdet pr. tlf. eller mail.

Vores samarbejde omhandler bl.a. trafikdæmpning i vores lokalområde. Det vil Ole fortælle meget mere om. Derudover fungerer de som vores sparringspartnere og konsulenter bl.a. i forhold til de grønne områder vi har påtaget os at passe i samskabelse med Fredericia kommune.

Vi har jo udover de mange rabatter Erling klipper, ”Donsssøerne”, Den gamle præstegårdshave i Gl. Pjedsted som vi passer og senest har vi arbejdet med at få etableret pladsen på Stationsvej 2.

Det har været et omfattende projekt – også mere omfattende end vi havde forestillet os, da vi gik i gang sammen med Anlægsgartner Mogens Christensen

Det viste sig at der lå en del mere i undergrunden en først antaget og der måtte graves dybere og køres asfalt og murbrokker væk, etableres ny opkørsel, sættes ny rist i opkørslen, niveauleres, og anlægges stier. Nu mangler der at blive sået græs og så glæder vi os til at tage pladsen i brug.

Forsamlingshusets gæster gør jo selvfølgelig allerede brug af parkeringspladsen, men der bliver også mulighed for fremover både for gæster til forsamlingshuset og alle vi andre i at tage et spil petanque på pladsen herovre.

Petanque- banen er blevet anlagt for penge indsamlet i anledning af Michael Deleurans alt for tidlige død i 2016. De var oprindelig tiltænkt til aktivitetespladsen ved hallen, men da det projekt ikke lige lader sig realisere, har vi med Michaels families tilsagn tilført denne plads en aktivitet.

Nu tegner der sig så småt, det der gerne skulle blive en gevinst for hele vores lille lokalsamfund og forsamlingshusets gæster. Det ser vi frem til.

Vi i beboerforeningen spørger forvaltningen til råds og vi bliver spurgt til råds, når der er nye tiltag på bedding.

Vi blev spurt om vores holdning i forbindelse med den vej, som der i den gældende lokalplan er afsat nord om Pjedsted by. Anledningen var Temashops ønske om at udbygge deres lager.

Vores holdning var og er at det vil være meget uhensigtsmæssigt at afskære os fra muligheden for at anlægge en vej. Vi presser ikke på for at få vejen anlagt, som nogle måske har troet, men vi vil gerne fremtidssikre vores by – også set i lyset af de begrænsninger der er for at trafiksikre Stationsvej.

Vi er meget glade for at Temashop føler sig godt tilpas i vores lokalsamfund og vil meget gerne samarbejde om en løsning, hvorfor vi også har været i dialog med både Temashop og Teknisk Forvaltning.

De seneste meldinger fra forvaltningen er at de foreslår en løsning, som bibeholder vejen, men indskrænker den, så den ikke bliver så bred, - og det kræver ingen lokalplansændring.

Temashop bekræfter at de er i dialog med forvaltningen, men siger samtidig, at der ikke endnu ikke er fundet en fuldt tilfredsstillende løsning.

Vi havde i oktober måned 2018 besøg af Demokrati og Borgerudvalget. De ville gerne høre hvad vi havde at byde på herude.

Vi kunne fortælle om et levende område, som har mange faciliteter og aktiviteter at byde på og i den forbindelse også hvad vi mente man kunne bringe i spil i en kampagne for at få solgt byggegrundene på Sivvænget. Der planlægges en kampagne fra forvaltningens side.

På sidste generalforsamling efterlyste vi en Sømester, der ville påtage sig overopsynet med ”Donssøerne” og indkalde til arbejdsdag, når det er påkrævet.

Vi var så heldige at Jørgen Skovmand påtog sig tjansen, og på trods af landkrabbenavnet har han vist sig at være en rigtig god sømand. I august havde vi en fælles arbejdsdag ved søerne, hvor vi fik ryddet ud i dunhammere og anden bevoksning.

Vi arbejder fortrinsvis med det nære samfund, Bredstrup Pjedsted skal være et god sted at leve – hele livet.

En hel del af det, som gør det til et godt sted at leve er de lokale fælleskabstraditioner og en stor del af dem er rodfæstet i Beboerforeningen.

Hvis vi kigger på året kronologisk, er Beboerforeningen garant for at året starter med et brag. Når fyrmester Kim Lund sætter gang i nytårsfyrværkeriet, her ved landsbytorvet. En tradition som hvert år samler mange, der udover fyrværkeriet også får mulighed for at ønske deres nabo godt nytår.

I februar indbyder vi til fællesspisning og efterfølgende generalforsamling her i forsamlingshuset.

I april afholder vi i samarbejde med Danmarks Naturfedningsforening til affaldsindsamling. Det plejer også at være en meget hyggelig dag, hvor vi inden vi bliver sendt ud for at gøre Bredstrup Pjedsted forårsklar spiser morgenmad sammen på Landsbytorvet og efter veludført gerning belønnes med grillpølser.

I juni indbyder vi sædvanligvis til Sct. Hans bål, med fakkeloptog, fællessang og båltaler.

Men den usædvanlig tørre sommer i år, medførte desværre et afbrændingsforbud, og dermed også en aflysning af dette meget hyggelige samlingspunkt.

Efteråret rummer ikke så mange fælles tiltag, men når julen nærmer sig, tænder vi lysene på juletræet på Landsbytorvet, synger sammen og kalder julemanden frem med godter til børnene.

Nu siger jeg meget nonchelant ”vi” og Beboerforeningen, og det er rigtigt at traditionerne er rodfæstet i Beboerforeningen, men sandheden er jo, at alle disse traditioner ikke kunne holdes i hævd, hvis ikke en række trofaste frivillige tog en tørn.

Jeg startede med at citere vores formålsparagraf, hvoraf det også fremgår at vi er forpligtet på at Bredstrup Pjedsted er synlig på de digitale medier og den lokale presse.

 • Og vi skylder derfor også en stor tak til Thomas Fragtrup som står for al drift af hjemmesiden Bredstrup-Pjedsted.dk, og som også hører under Beboerforeningen. Det er uden tvivl af stor betydning at vi har et fælles digitalt forum, hvor vi kan informere og få vores holdninger ud til hinanden

 • Tak til Michael b. Sørensen for at opdatere Facebook siden Bredstrup Pjedsted

 • Tak til Erling for trofast at klippe græs, så vores landsbyer ser veltrimmede ud. Vi har hørt at du ønsker at trappe ned og håber vi kan finde en der har lyst til at tage over. Det er en indsats der kan ses i dagligdagen.

 • Tak til Torvelauget med Orla Rudolf i spidsen er omdrejningspunkt for de fleste af de arrangementer, der foregår der og sørger iøvrig for, året igennem ,at Torvet tager sig indbydende ud, at flaget hejses på festdage og at juletræet kommer op og ned igen.

 • Tak til Velkomstkomiteen som tager imod nytilflyttere med en buket, et års gratis medlemskab af Beboerforeningen og en invitation til at tage del i vores fællesskab skal også have en stor tak. 
  Komiteen har i mange år bestået af Laurits og Orla. Laurits har efter mange år, nu valgt at takke af.
  Vi siger Laurits tak – ikke kun for dit arbejde i velkomstkomiteen, men også for alt, hvad du har gjort gennem årene. I bestyrelsen, i Torvelauget, og hvor der ellers har været brug for en hjælpende hånd eller en traktor

 • Tak til fyrmester Kim Lund

 • Tak til Sømester Skovmand

 • Tak til heksekoner og julemand

 • Tak til sømænd, træmænd, græsklippere og tørvetrillere og alle som kommer, når vi kalder på hjælp

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og engageret indsats året igennem. En særlig tak til Peter Koller bestyrelsesmedlem gennem de sidste 4 år. Peter har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen.

Tak for indsatsen og tak fordi, du gerne vil fortsætte som en del af Torvelauget og hvor der ellers kunne være behov for en indsats.