Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted
alt

Jeg ville lige byde Ebbe Sand hjertelig velkommen til vores hjemmeside, og tak for kommentaren på denne artikel.
Pjedsted Vandværk informerer.
af Niels Ladegaard Jensen, formand

Året 2008 blev et skelsættende år for Pjedsted Vandværk. Efter over 50 år som "vandmand" - heraf de fleste som formand for bestyrelsen - takkede Axel Ladegaard Jensen pænt NEJ til at fortsætte yderligere en periode i bestyrelsesarbejdet. Axel har gjort et meget stort stykke arbejde igennem alle disse år og der blev taget behørig afsked med ham i marts 2008. Samtidig ønskede Jørgen Dorscheus ligeledes at stoppe efter ca. 14 år som forbrugeradministrator og regnskabsfører. Det gav store udfordringer for den nye bestyrelse der blev valgt den 25. marts 2008 - et valg der resulterede i, at Niels Ladegaard Jensen blev konstitueret som ny formand og Chris Keld Hansen som nu kasserer.

Det forløbne år har været præget af stabilisering i antallet af lækagebrud. De seneste års store spild på grund af skjulte lækager der skulle sporeshvilke krævede mange ressourcer dengang, er ikke set i samme omfang i 2008. Der har været brud, men disse er konstateret øjeblikkeligt og efterfølgende repareret. Udpumpet vandmængde fra værket ligger 14% under mængden året før. Dette har ligeledes medført en kraftig reduktion i el forbruget.

Udskiftning af vandmålere er fortsat og der resterer nu et lille antal som udskiftes her i starten af det nye år. Vores obligatoriske vandanalyser viser til stadighed et meget sundt vand produkt. Analyserne er at finde på hjemmesiden www.br-pj.dk/pjedsted-vandvaerk/vandanalyser hvor også anden nyttig information kan findes.

Opmærksomme trafikanter forbi Pjedstedvej 70 vil i december 2008 have konstateret, at vandværkets bygning har fået nye mursten. Tidligere år er en del af facaden blevet repareret og nu var turen kommet til den øvrige del. På trods af denne  udgift, samt den almindeligt forkomne vedligeholdelse af værk og ledningsnet har økonomien været endog rigtig god. Dette skyldes ikke mindst at der er modtaget tilslutningsafgifter på den nye udstykning Sivvænget i forlængelse af Grønvang. Af samme årsag forventer bestyrelsen, at der fortsættes med samme vandpris som det forløbne år. Nu forventes udstykningens færdiggørelse og Vandværket afventer spændt salget af de nye grunde.

Bestyrelsen har afviklet 3 møder i årets løb. Samtidig deltager vi i arrangementer hvor vi finder at der kan indhentes viden og information af betydning for den daglige drift. F.eks. afholdes hvert efterår fællesmøde blandt alle vandforsyningsselskaner i Fredericia Kommune. Denne gang var ét af temaerne "Terrorsikring af Vandværker". Det vil være nødvendigt at i det nye år at foretage enkelte tiltag for at sikre, at rent drikkevand fra Pjedsted Vandværk også i fremtiden er en selvfølge.

Som tidligere år er her en statistik på netop (næsten) overståede indberetning af den årlige måleraflæsning. Vi er tilfredse med alle de forbrugere der inden for fristen på 14 dage får læst og indberettet målerstanden. Bestyrelsen vil i det nye år analysere og tage skridt til eventuelle tiltag så vi får nedbragt gruppen af restanter som vi mener, er unødig stor med forsinkelse af årsopgørelserne til følge.

Aflæsningsform
Antal
Pct.
Vis "tast selv" telefon
101
27,9
Via internet
162
44,8
Via aflæsningskort
57
15,7
Restanter (mgl. aflæsning)
42
11,6
I alt
362
100


Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling i Pjedsted Vandværk afholdes tirsdag den 24. marts 2009, kl. 19.30 i Bredstrup-Pjedsted Hallen med følgende

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning 2008
3. Regnskab 2008 (Årsrapport)
4. Budget 2009
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg: Niels Ladegaard Jensen, Brian Sørensen, Jørgen Basse (sidstnævnte medtager ikke genvalg)
6. Valg af suppleant. På valg: Karl Anker Thomsen
7. Valg af revisor. På valg: Annette Hansen
8. Valg af revisorsuppleant. På valg: Orla Rudolf
9. Eventuelt

Forslag, der ikke er opført dagsorden, vil ikke kunne komme til behandling, hvorfor eventuelle forslag skal indsendes til bestyrelsens formand senest 5 dage før generalforsamlingen.

Forbrugsafgifter 2009

Fredericia Kommunes Miljøafdeling har i 2008 godkendt Vandværkets takstblad gældende fra 1. januar 2008 og disse takster forventes uændrede fra 2009.

Afgiftart
Ekskl. moms
Inkl. moms
Årlig afgift pr. måler
400,00
500,00
Vandpris pr. m3
2,002,50
Statafgift pr. m3
5,00
6,25


Pjedsted, lørdag den 14. februar 2009

Vi har lavet så mange nye tiltag at det skal fejres med et lille nyhedsbrev.

icon Nyhedsbrev 2009 (302 kb)