Referat

fra Pjedsted Vandværks ordinære generalforsamling
tirsdag den 15. marts 2022 kl. 1930 i Bredstrup-Pjedsted Hallens mødelokale


 1. Velkomst og valg af dirigent:
  Formanden Niels Ladegaard Jensen bød velkommen.
  Dirigent: Flemming Petz, Stationsvej 52. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

 2. Beretning Pjedsted Vandværk 2021 ved Niels Ladegaard, formand:

  ”Pjedsted Vandværk forsatte i 2021 de gode takter for driften af værket uden de store uheld eller problemer. Således har driften kørt stabilt gennem hele året takket være god daglig styring af værket.
  2021 var også året hvor vi takkede af med Gert Mortensen som ansvarlig for daglig drift. Gert har dagligt i 20 år tilset vandværket, men valgte i efteråret at flytte fra Pjedsted, tættere på sin familie ved Aarhus. Vi havde 1. oktober en lille afskeds reception med Gert på Værket.
  Som afløser for Gert Mortensen er bestyrelsesmedlem Brian Sørensen trådt til som daglig leder. Brian har hurtig fået indsigt i driften og har fået udført mange vedligeholdelses- opgaver på bygninger og udenomsarealer. Alt fremstår pænt og i orden.

  Økonomi:
  Årets resultat udviser et underskud på driften på ca. 200.000 kr. efter afskrivninger på godt 300.000 kr. Vi har solgt 57.000m3 vand mod 59.000m3 i 2020.
  Stigende omkostninger til vedligehold af værket samt ledningsnettet gør, at det er svært at skabe balance i regnskabet, med mindre vi hæver prisen pr. m3 betragtelig.
  Efter tilbageført afskrivninger er vores likviditet forbedret med knap 100.000 kr. Vi afskriver mere end vi investerer i værket, derfor den forbedrede likviditet. Vores egenkapital udgør 3.668.000 kr. med en likvid beholdning på 2.186.510 kr. Vi mener det er forsvarligt at fastholde m3 prisen med nuværende resultat.

  Driften:
  Vi har i 2021 oplevet en stabil vandforsyning hvor vi kun har måtte lukke for vandet i ganske få timer på grund af reparationer. På værket er der udskiftet en skyllepumpe til 60.000 kr. samt diverse opdateringer af teknikken.
  På ledningsnettet monterer vi stadig nye afspærringshaner, hvor det er relevant for at minimere de gener det medfører, når der sker et ledningsbrud. Det gør at kun få beboere bliver berørt af en evt. reparation på ledningsnettet. Samtidig er det lettere at lokalisere et skjult brud på nettet, ved at vi kan aflukke byen for vand i flere sektioner.
  Vores vandanalyser ser stadigt fine ud. Der kommer hvert år mange nye krav til analyser, hvor vi skal teste for endnu flere uønskede stoffer i vandet.
  I 2021 kom det meget omtalte PFOS-produkt også på listen. Et brandhæmmende produkt, anvendt tidligere ved brandslukninger og fundet på mange øvelsespladser i Danmark. PFOS har vi også testet for, uden der blev fundet noget.
  Vi må forvente yderligere krav i de kommende år til flere analyser med deraf stigende udgifter.

  BNBO:
  Jeg har efterhånden nævnt boringsnære beskyttelsesområder flere gange uden vi er kommet i mål med en aftale med de berørte lodsejere. Det skyldes, at vi ved udgangen af 2021 endnu ikke havde modtaget det nøjagtige areal på nabojorden som er omfattet af indsatsområdet. Vi skal i 2022 i mål med en frivillig aftale, hvor lodsejer og Vandværk får lavet en aftale. Alternativt er, at kommunerne fra 1. januar 2023, vil diktere en aftale samt, erstatningsbeløbets størrelse.

  Vandråd:
  Pjedsted Vandværk var i 2021 vært ved det årlige vandrådsmøde, som havde været udsat et år pga. Corona. Vi havde en udbytterig aften i Pjedsted Forsamlingshus med omkring 20 deltagere, hvor alle vandforsyninger i Fredericia Kommune var repræsenteret.

  På mødet blev drift af kildepladser diskuteret. Hvordan undgår vi punktforurening. Hvor kommer de forskellige uønskede stoffer fra, som man finder på andre vandforsyninger. DMS er et uønsket stof som flere forsyninger finder i grundvandet. DMS stammer fra træbarakker og gartnerier. Herudover er der fundet rester af kølemidler i enkelte grundvandboringer. Fortidens synder kommer frem på et eller andet tidspunkt, både fra landbrug privat og andre virksomheder, som har brugt stoffer, der har vist sig at de kan trænge i grundvandet.

  Det skal vi for alt i verden undgå, men vi må også konstatere, at med de måleteknikker der findes i dag, kan man måle uønskede stoffer i vand som ligger lang under sundhedsfare. Dektektions værdier som er fastsat er meget lave. Det er de muligvis fordi man kan måle så små mængder, ikke nødvendigvis fordi de er sundhedsskadelige.

  Sluttelig vil jeg gerne takke Gert Mortensen for en lang og solid indsats i Pjedsted Vandværk. Som nævnt takkede vi af med Gert 1. oktober, hvor Brian Sørensen overtog den daglige drift af værket. Vi har et rigtig pænt og velfungerende vandværk så også en stor tak til dig Brian.

  Chris du skal også i år have en stor tak for din indsats. Vi er i bestyrelsen meget tilpas med at have dig som bogholder og økonomiansvarlig i Vandværket.

  Også til den øvrige bestyrelse skal lyde en stor tak for indsatsen i 2021.

  Sluttelig en tak til revisor Anette Hansen og Flemming Petz for hjælp til revidering af regnskab 2021.”

  Formandens beretning blev godkendt.

 3. Regnskab 2021 (Årsrapport):

  Kasserer Chris Hansen fremlagde Årsrapporten, som blev udleveret og gennemgået.
  Nettoomsætning 685.339 kr., produktionsomkostninger -275.789 kr., bruttoresultat 409.550 kr.

  Distributionsomkostninger -285.835 kr., administrationsomkostninger -117.801 kr., resultat af primær drift 5.914 kr.
  Det blev fremhævet, at der var indkøbt nye vandmålere, hvor der jfr. regler skulle kontrolleres 39 stk. vandmålere fra beboelserne. Vandmålerne skal indsendes til kontrol. Dette sker efter sommerferien 2022.

  Orla Rudolf forespurgte til den specielle opstilling af regnskabet. Niels Ladegaard forklarede reglerne for opstillingen.

  Årsrapport 2021 blev enstemmigt vedtaget.

 4. Budget 2022.
  Kasserer Chris Hansen fremlagde budgettet for 2022 med forklaringer. Han fremhævede, at der var afsat 150.000 kr. til vedligeholdelse og planlagte nye stophaner med henblik på den fortsatte sektionering af forsyningsområdet.

  Vandprisen er fortsat 4,- kr. pr. m3 + moms, målerafgift årligt kr. 700,- + moms pr. måler.
  Der er 349 medlemmer og 365 vandmålere.
  Budgettet blev enstemmigt godkendt.

 5. Forslag:
  Ingen modtaget.

 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
  Chris Hansen blev genvalgt for 2 år (2024)
  Søren Petersen blev genvalgt for 2 år (2024)

 7. Valg af suppleant til bestyrelsen:
  Jens Toksvig Bjerre, Skovbøllingvej 4, Gl. Pjedsted, blev nyvalgt for 1 år (2023).

 8. Valg af revisor:
  Flemming Petz blev genvalgt (2024).

 9. Valg af revisorsuppleant:
  Orla Rudolf blev genvalgt (2023).

 10. Eventuelt.
  Brian Sørensen, bestyrelsesmedlem, redegjorde for planerne for nye stophaner, så der undgås stop for store nedlukninger af vandledninger for unødigt mange beboelser. Der laves bl.a. en ”sløjfe” fra Sivvænget ned til stationsbyen. Der forefindes en reserveledning fra Trefor Vand til vores vandværk.

Konstituering:
Derefter konstituerede bestyrelsen sig:


Formand: Niels Ladegaard Jensen, Fiskebækvej 5

Kasserer: Chris Hansen, Landsmosevej 17
Sekretær: Søren Petersen, Landsmosevej 7

Bestyrelsesmedlem: Brian Sørensen, Elbokrogen 17

Bestyrelsesmedlem: Karl Thomsen, Fiskebækvej 30


Referent: Søren Petersen