Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted
Generalforsamling d. 19. marts 2001

Formanden udtalte i sin beretning at år 2000 blev i modsætning til 1999 et godt år for PJEDSTED VANDVÆRK.- Udgifterne til reparationer faldt med ca. 150.000 kr. til 6.829 kr.- Vandforbruget faldt til det hidtil laveste 64.914 m3 ( incl. 5.945 m3 til Vandværkets eget forbrug).- Det er et fald på 10.000 m3 på et år og et fald over 10 år på ca. 40.000m3 eller 30%.-

Vandanalyserne viser at kvaliteten på vores vand stadig ligger i top med hensyn til nitrat, og pesticider findes ikke. Snavset vand kan forekomme ved ledningsbrud, og vi forsøger at advare på forhånd. Vandet er dog på ingen måde sundhedsfarligt.

Vandmålere skal hver ottende år på skift inddrages og indsendes til kontrol. det er et lovmæssigt krav som vil påføre vandværket ret store ekstra udgifter. dette er baggrunden for, at bestyrelsen foreslår en forhøjelse af den faste vandafgift med 100 kr. årligt fra d.1. januar 2002.

IT udviklingen er også nået til vandværkets område, og bestyrelsen har besluttet at oprette egen hjemmeside på internettet, hvor alle relevante oplysninger fremover kan indhentes.

I årets løb har der været afholdt kontaktmøder med de andre private vandværker i Fredericia Kommune og Fredericia Vandværk. Her blev vi opmærksomme på en manglende beredskabsplan, som bestyrelsen vil drøfte i det kommende år.

Over kapitalkontoen har vi investeret 111.000 kr. i 30 andele i Kongsted Vindmøllelaug.

Vi har fået udført kortlægning af ledningsnettet, en udgift på 22.364 kr. der er ført under produktion og anlægsudgifter, som i alt beløber sig til 101.138 kr. et fald på 144.839 kr.

Administrationsudgifterne faldt med 12.856 kr. til 52.440 kr.

Årets resultat blev 92.651,94 kr.

Der var ingen indkomne forslag. Beretning og Regnskab godkendtes.

Forhøjelse af den faste vandafgift med 100 kr. årlig fra 1. januar 2002 godkendtes.

Johannes Kristensen og Jørgen Basse genvalgtes til Bestyrelsen.

Elmer Nielsen genvalgtes som suppleant

Jens Leth Jacobsen genvalgtes som revisor

Intet under eventuelt.

Axel Ladegaard Jensen