Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted

Generalforsamling d. 26.marts 2002 i Bredstrup-Pjedsted-Hallen

Formandens beretning

For Pjedsted Vandværk må 2001 betegnes som et normalt år på driftssiden, hvorimod administrationen har krævet en del mere arbejde. Et stort arbejde er lagt i at få opbygget en hjemmeside, og for de der har adgang til en PC og bruger Internettet, har man nu mulighed for at hente alle relevante oplysninger om Pjedsted Vandværk på www.bredstrup-pjedsted.dk/vand/

Man kan se Vandanalyser –Takster - Hvordan forholder jeg mig ved ledningsbrud - Bestyrelsesoversigt - Vedtægter – Regulativ - Referater - og man kan nu også indberette måleaflæsninger, ved årsaflæsningen pr. 31.12.2001 benyttede mere end 25% af vore forbrugere sig af denne mulighed.

Vi har købt et nyt administrativt program, som giver os mulighed for at opfylde kravet om stikprøvevis kontrol af målere.

Senere regner vi med at kunne vise ledningsnet og stophaners placering.

Vi har med de andre vandværker inden for Fredericia Kommune drøftet beredskabsplan, og er for tiden ved at undersøge mulighederne for en fast nødforbindelse til Fredericia Vandværk. Baggrunden er, at skulle vi komme ud for en forurening, vil vi hurtigt kunne skaffe rent vand i hanerne. Derudover har vi udfærdiget en beredskabsplan der klargør, hvordan man skal forholde sig i tilfælde af en forurening.

Det lovmæssige krav om kontrol af vandmålere skal for vores vedkommende iværksættes her i år 2002.- med vort nye EDB program har vi fået udfærdiget den krævede kontrolmanual.

Vore vedtægter er gamle og mangelfulde, derfor har vi under et senere punkt forslag til nye.

Vi er under tilsyn af Fredericia Kommune, og den årlige rapport har peget på nogle mangler. Ydermuren på værkets iltningstårn er næsten helt afskallet, og der er brud ind til den indre mur. Døren ind til værket er ved at rådne. På disse to områder er der indhentet tilbud, og arbejdet er bestilt.

Der var ligeledes krav om fornyelse af en del af filtersandet, og vi må påregne, at taget skal tjærebehandles til sommer.

I årets løb har vi haft møde med amtet angående den nye Grundvandsplan. I planen indgik, at Pjedsted Vandværk evt. skulle have nye boringer. Vi blev på mødet dog beroliget med , at det kun var, hvis der opstod problemer med kvaliteten; men de anbefalede at finde et område for nye boringer. Dette er dog allerede sket, idet vi i 1990 foretog en geoelektrisk undersøgelse. Forøvrigt kan man undre sig over deres store interesse, da vore analyser viser at vores kvalitet er helt i top.

Regnskabet viser et overskud på driften på 8.109 kr.; men i kraft af finansindtægter på 69.997 kr., og indtægter fra vores vindmølleandele på 14.232 kr. bliver det samlede overskud på 92.338 kr. Hvilket må betegnes som tilfredsstillende.

Administrationen kræver mere og mere. Vi bliver groft udnyttet af det offentlige vel at mærke uden kompensation. Forbrugerne betalte sidste år 46.940 kr. i moms - 315.000 kr. i statsafgift - 14.000 kr. til amtet. - ialt:375.940 kr.= 7,-Kr./m3.

Et parcelhus betaler i gennemsnit i alt: 3 kr./m3 (incl. fast afgift) samlet 342,-kr.om året.

Udfra timelønnen kan man, selv regne ud hvor mange timer man skal arbejde om året for at afholde vandværkets udgifter.

Beretning og regnskab godkendtes.

Vandafgifterne for 2002 fastsættes uændret.

De nye vedtægter blev godkendt (Kan ses på hjemmesiden) og kan i øvrigt rekvireres hos formanden eller forretningsføreren efter 1. maj 2002.

Laurits Vind og Axel Ladegaard Jensen blev genvalgt til bestyrelsen, mens der var nyvalg af Elmer Nielsen (efter Finn Østergaard, der er rejst fra området).

Som suppleant blev elektriker Thomas Gregers Pedersen nyvalgt.

Chauffør K. Christen Hansen blev nyvalgt som revisor.

Axel Ladegaard Jensen