Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted

Ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 25. marts 2003 kl. 19.30 i Bredstrup-Pjedsted Hallen

Dagsorden:

1 Valg af dirigent
2 Beretning om det forløbne år
3 Revideret regnskab til godkendelse
4 Budget for det kommende år/ herunder driftsbidrag
5 Valg til bestyrelsen (Jørgen Basse-Thomas G. Pedersen - Elmer Nielsen)
6 Valg af suppleant til bestyrelsen
7 Valg af revisor ( Jens Leth Jacobsen) Suppleant ( nyvalg)
8 Indkomne forslag
9 Evt.

Referat:

1 Formanden blev valgt som dirigent
2 Formandsberetning (foreligger særskilt se efter pkt. 9)
3 Regnskab udviste et overskud på 95.712 Kr. Egenkapitalen: 1.110.957 Kr.
4 Budget for 2003 udviser et underskud på 250 Kr. - Beretning – Regnskab og Budget blev godkendt. Forhøjelse af driftsbidrag til 1.60 Kr. + moms pr. m3 blev godkendt.
5 Jørgen Basse – Thomas G. Pedersen – og Elmer Nielsen blev genvalgt
6 Valg af bestyrelsessuppleant udsat
7 Jens Leth Jacobsen genvalgt som revisor. Annette Hansen blev nyvalgt suppleant.
8 Der var ingen indkomne forslag
9 Intet under evt.

Axel Ladegaard Jensen

Formandens Beretning

I 2002 skete der for Pjedsted Vandværk noget skelsættende, idet vores bestyrelsesmedlem, kasserer og vandværksbestyrer igennem 45 år Johannes Kristensen afgik ved døden. Johannes Kristensen udførte igennem de mange år et meget stort arbejde for Pjedsted Vandværk, og tilkommer en stor del af æren for, at vi i dag har et godt og velkonsolideret vandværk.

I stedet for Johannes Kristensen indgik suppleant Thomas Gregers Pedersen i bestyrelsen. - Som ny vandværksbestyrer blev der indgået aftale med Gert Mortensen som bor nabo til vandværket.

Selve driften må betegnes som normal. Vi har haft enkelte rørsprængninger samt reparationer i vandværket, hvoraf kan nævnes nyt borerør med filter, reparation af elinstallation og ventilation udgifter der beløber sig til 44.934 kr..

Derudover har vi fornyet ydermuren på iltningstårnet og den østlige mur på vandværksbygningen er blevet repareret. Vi har fået ny tagbelægning og hovedrepareret døren. Disse bygningsudgifter beløber sig til 57.380 kr.

Analyser af vandet er blevet mere og mere omfattende, i år 2002 har vi måttet betale for 7 mindre og større analyser. Det offentlige følger vandværkerne meget nøje, men vi kan stadig glæde os over at vi har vand af topkvalitet. Amtet kræver flere og flere penge til grundvandsundersøgelser, og i år 2002 har vi til analyser og amtet betalt ca. 45 ører pr. kubikmeter, eller i alt 28.950 kr. desværre må vi forudse at dette beløb bliver større til næste år. – Administration , regnskabsassistance og EDB m.m. koster efterhånden et anseeligt beløb som senere vil fremgå af regnskabet.

Økonomisk har året været tilfredsstillende med et overskud på 95.712 kr. Takket være kursgevinster og gode renteindtægter. Kursgevinster er et usikkert begreb som vi ikke kan regne med og som bekendt er renten ikke hvad den har været. Derfor indstiller vi til generalforsamlingen en forhøjelse af vandafgiften med 30 ører til 1.60 kr.+ moms. Det er den første forhøjelse i 9 år. Til sammenligning betaler forbrugerne i Fredericia 4.35 kr

Sidste år omtalte jeg en ledningsforbindelse til Fredericia Vandværk( TRE-FOR) som en del af vores beredskabsplan i tilfælde af en forurening. Den er endnu ikke etableret, det er ret kostbar men der forhandles stadig med TRE-FOR om en løsningsmodel. – I indeværende år vil der være en række forbrugere som skal have deres vandmålere udskiftet. Det er et lovmæssigt krav, og et EDB styringsprogram vil afgøre hvilke målere der skal udskiftes. Vandværket afholder alle udgifter.

Vi har givet forbrugerne mulighed for at indberette deres måleraflæsning pr. telefon eller via vores hjemmeside. Til glæde og lettelse for vores administration har et overraskende stort antal benyttet denne mulighed.

Vi har også hævet vores informationsniveau, dels på vores hjemmeside men også med artikler i bladet Fokus.

Afslutningsvis: Vi har et vandværk i god drift – Vi har analyser der viser 1. klasses vand – Vi har områdets billigste priser, og bestyrelsens mål er naturligvis tilfredse forbrugere.

Axel Ladegaard Jensen