Referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen torsdag den 6. juni kl. 19.30 hos Charlotte.

 

 1. Valg af mødeleder og referent.
  1. Mødeleder: Karen
  2. Referent: Jakob

 2. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt med tilføjelser.

 3. Siden sidst:
  1. Generel information.
   Der har været en henvendelse fra Finn Hansen vedr. en hæk der hænger ud over en cykelsti. Det kan anmeldes via ”giv-et-praj”, vi gør det i denne omgang, men det er de enkelte borgere der skal gøre det selv. Det påtænkes at vi lægger et link på hjemmesiden til ”giv et praj” – Ole tager aktion.

  2. Stand på sportsplads i forbindelse med sommerfest.
   Der var desværre ikke nogle udefra som besøgte vores stand og der var dermed ikke den store succes. Materialet vi havde modtaget fra kommunen var desværre heller ikke så godt, så konklusionen er at det ikke er metoden til at få solgt grundene.

   Det var dog en succes at vise os frem til sommerfesten i forlængelse af udsendelse af sommerbreve. Fx med plancher ang. Bredstrup-Pjedsteds traditioner og billeder. Vi overvejer at gentage det enten hvert eller hvert andet år.

  3. Uddeling af sommerfestbreve.
   Det gik godt at få uddelt breve, men det er endnu ukendt om det har haft en effekt at uddele brevene i adresserede kuverter.

  4. Kampagne for grundene på Sivvænget.
   Vi har ikke hørt mere fra kommunen vedr. planerne om at lave videospots. Vi afventer at kommunen henvender sig igen.

  5. Henvendelse fra Michelle Jensen vedr. vinkelspejle på Brøndstedvej.
   Punktet tages med på vores halvårlige møde med kommunen.

  6. Politik og pølser på Landsbytorvet.
   Der var ca. 50 mennesker og arrangementet var en stor succes.

  7. Ny græsklipper i Bredstrup-Pjedsted – skal vi annoncere efter hjælpere?
   Der vil ikke for nuværende blive annonceret efter flere hjælpere.

  8. Ansøgning om hjælpere til ”sølauget” (Dons søerne”).
   Der er i nyhedsbrevet annonceret efter hjælpere og der er udsendt indbydelse til arbejdsweekend ved søerne. Der vil med stor sandsynlighed blive endnu en arbejdsweekend i efteråret.

  9. Opslag på hjemmesiden vedr. mistænkelig bil
   Der vil i fremtiden ikke blive lagt opslag på hjemmesiden med registreringsnumre på evt. mistænkelige biler. Vi vil dog gerne hjælpe med opslag uden registreringsnumre hvis der kører mistænkelige biler rundt på underlige tidspunkter.

 4. Økonomi
  1. Der er pt. 110 medlemmer, herunder ca. 100 betalende og dermed 10 tilflyttere. Det svarer ca. til hvor mange der plejer at have betalt på nuværende tidspunkt.

 5. Kommende opgaver. 
  1. Stationsvej 2.
   Der vil på den anden side af sommerferien blive plantet spiræa omkring parkeringspladsen, da de er udsolgt på denne side af sommerferien.

   Der arbejdes på en løsning med at få nedlagt kabler til fremtidig belysning, men det er stadig uafklaret hvor der skal kobles på og hvordan betaling af el skal foregå.

   Der skal på den anden side af sommerferien afholdes en indvielse af pladsen.

  2. Sankt Hans.
   Søndag d. 23/6

   Tovholder er Peter Koller

   Taler er Dorte Løkkegaard

   Som annonceret i sommerbrevet (vil blive også annonceret online) mødes vi kl. 20 v. landsbytorvet og går med fakkeltog til pladsen ved det gamle rensningsanlæg.

  3. Workshop om FREDERICIA og Verdensmålene for bæredygtig udvikling den 20. juni 2019 
   Marianne Bitsch deltager og melder tilbage til beboerforeningen.
  4. Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet
   Frist for høringssvar er d. 6/8 2019.

   Bestyrelsen gennemlæser planen og indsender høringssvar.

  5. Møde vedr. kommunens nye hjemmeside
   Karen og Thomas Fragtrup deltager i møde med kommunen d. 11/6 vedr. underside om Bredstrup Pjedsted på Fredericia kommunes hjemmeside.

 6. Eventuelt.
  1. Ole tager kontakt til Vej og Park ang. årligt møde.

 7. Kommende møder
  1. 14/8 - Lis
  2. 24/9 - Ole
  3. 24/10 – Karen
  4. 21/11 – Jakob