Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted
Forårseng 2021

Sammendrag fra beboerforeningens møder første halvår af 2006


Marianne har talt med Karen Christensen vedr. at få lavet nogle kort til gaver og meget andet. Karen forestiller sig noget collage, og det blev enstemmigt vedtaget, at Karen får frie hænder. Efter generalforsamlingen fremlagde Lisbeth to forslag. Der var flertal for forslag nr. 1 – en collage. Lisbeth har kontakten til Karen vedrørende dette.

Elmer har solgt pr. 1. februar 2006. Forretningen videreføres som en Spar-forretning. Søren K. var med til at arrangere en velkomst/afskedsreception for Phuong Phan og frue samt Elmer og Birgit sammen med BPI, foredragsforeningen, Hallen, forsamlingshusforeningen og Vandværket. Det var i stedet for at give en gave. Arrangementet var en succes.

Nyårsaften gik fint. Der var omkring 200 mennesker. Vi brugte i år ca. 2.200 kr. på fyrværkeri.

Tina fik i sommer en forespørgsel på, om det kunne lade sig gøre at få en bænk opsat på strækningen Stationsvej, da gangbesværede har svært ved at gå på indkøb uden at kunne få en pause. TS har forespurgt Elektrikeren, om beboerforeningen må opsætte en bænk i stil med dem ved Dons-søerne ved gavlen ud mod Stationsvej. Det var der ingen problemer i. Asger bliver spurgt, om han kan stå for at lave en bænk mere. Det vil han gerne, og den er nu opsat ud mod Stationsvej.

Søren K. retter henvendelse til stadsbibliotekaren Helle Wiese og spørger, om det kan lade sig gøre at holde et lille ”før”-bogudsalg herude, inden bøgerne kommer ind på hovedbiblioteket. Søren K. forhører sig også, hvorvidt der er mulighed for at få børnearrangementer på vores bibliotek. Noget i stil med det man laver i Middelfart.

Søren M. har fundet ud af, hvordan proceduren omkring vejskilte og evt. beplantning skal være.

Der laves en projektbeskrivelse som sendes til kommunen til godkendelse. Hvis de godkender projektet, skal det derefter sendes til politiet til godkendelse. Man må gerne lave beplantning, så længe det ikke generer oversigtsforholdene. Dette vurderes af politiet. Vi tager dette arbejde med i Helhedsplanen.

Tina har hørt rygter om, at det planlægges at dæmme åen op, så hele markområdet over mellem Ågade og Bredstrupvej oversvømmes. Vi afventer nærmere besked. Den kommer, da Søren K. bliver inviteret til et møde med Vejle Amt, Fredericia Kommune og Svend Åge Ravn angående opdæmning af stykket mellem Ågade og Bredstrupvej. Der er et kemikalieproblem – fosfor – i Rands Fjord, som kan afhjælpes ved at opdæmme dette stykke. Vi prøver at få med i planerne, at der anlægges en sti, som sammenkobles med Ellegårdsparken, at der laves en strand og evt. en naturlegeplads. Efter mødet viser det sig, at det hele ikke skal opdæmmes, men at åen skal føres tilbage til oprindeligt udseende. Det vil medføre, at området lettere oversvømmes ved regn, og der derfor bliver udvasket mere fosfor. Projektet ligger hos Vejle Amt.

Tina og Søren M. har været rundt ved ejendomsmæglere med vores Bredstrup-Pjedsted folder. De var meget interesserede i at have dem liggende.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig:

Søren K. forsætter som formand.

Søren M. forsætter som næstformand

Hanne blev valgt som kasserer

Tina forsætter som sekretær

Søndag den 26. marts havde vi i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening den længe efterspurgte affaldsindsamlingsdag. Tina havde modtaget 6 tilmeldninger, og de dukkede alle op. Derudover mødte en ekstra person op. I alt 7 voksne og 3 børn. Der blev indsamlet 15 sække affald.

Vi har meddelt Danmarks Naturfredningsforening ved Ole Klottrup, at vi støtter dette arrangement som en årlig tilbagevendende begivenhed.

Vedr. postbutik hos købmanden. PostDanmark tager en sådan tilladelse op til revision ved ejerskifte, så i øjeblikket bliver det vurderet, om vi stadig skal have en postbutik herude. Vi vurderer, at postbutikken vil være et tab både for de erhvervsdrivende, vi har herude, men også for alle privatpersoner, som ellers skal til byen for at hente pakker. Vi modtog senere et brev fra postvæsnet, som definitivt slukker forhåbningen om at bibeholde postbutikken efter årsskiftet.

Søren M. arbejder på at arrangerer endnu en tur efter det mislykkedes Arla besøg. Han har haft kontakt til TV2 angående besøg, men de takkede nej tak, da de havde en lang venteliste.

Søren M. har også haft kontakt til TV2 SYD. De modtog gerne besøg, blot skulle de vide besked om antal personer ½ år før besøget finder sted. Prisen pr. person er 50,- kr.

Udsigten for en tur til bogmesse ser lyse ud. Søren M. arbejder videre på dette.

Søren K., Søren M., Lisbeth og Tina var til møde med T&M, hvor vi diskuterede en ny helhedsplan. Vi blev anbefalet ikke at løbe stærkere end lokalplanerne, når vi laver helhedsplanen, hvilket de for øvrigt syntes var en god idé, da den gamle var ved at være forældet. Lisbeth har kontakten til Michael fra T&M m.h.t. at få nogle datoer for lokalplaner.

Lisbeth har rykket for at vi får lavet op- og nedkørsler. Dette er ikke blevet gjort efter vi fik nye fortove. Det har ikke været muligt for Lisbeth at få nogle svar, men hun bliver ved med at rykke.

Søren K. har været til møde angående mejerigrunden. Der var to repræsentanter fra Davidsen og Partnere, Jens Glerup fra Fredericia Kommune, Arne Jensen og Leif Andersen fra forsamlingshusforeningen.Davidsen og Partnere har en køber til grunden, men er villige til at mageskifte den forreste del af grunden med ”parkstykket” lige overfor EA-Værktøj. De er ikke interesserede i en grund herude. Det er nu op til Borgmesteren at give samtykke til mageskiftet. Derefter er grunden kommunens. ”Boldbane-stykket” bliver bebygget med 2 parcelhuse. Der er links til mere om dette andensteds på Tingstedet.

Vi har fået tildelt 228.000 kr. i år fra Teknik og Miljø.

Referent Tina Stjernholm