Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted
Sommer løb

Resumé fra Bredstrup-Pjedsted Beboerforenings generalforsamling afholdt den 1. marts 2006 kl. 19.30 i Pjedsted Kultur- og forsamlingshus

er var mødt 28 personer incl. bestyrelsen op til årets generalforsamling. Formand Søren Kjærsgaard bød velkommen og gik herefter til punkt 1 på dagsordnen nemlig valg af dirigent. Laurits Vind blev foreslået og valgt.

Punkt 2 var formandens beretning som kan ses som et særskilt punkt på hjemmesiden.

Marianne Lauridsen som havde været kasserer i foreningen genopstillede ikke, hvorfor Søren Kjærsgaard overrakte hende en buket som tak for arbejdet i bestyrelsen.

Asger Nielsen fik også overrakt en buket for sit store vedligeholdelsesarbejde.

Herefter gav Laurits Vind ordet til forsamlingen, og der var en livlig debat omkring en ny helhedsplan, bytorvsplanerne, Davidsen og Partneres grund og byudvikling.

Derefter blev beretningen vedtaget, og vi gik til punkt 3 – regnskabsaflæggelse. Der var spørgsmål til vores traktor og bytorvsmidlerne. Traktoren ejes ikke af beboerforeningen, men af Fredericia Kommune. Ligeledes står pengene til bytorvet ikke hos os, men hos kommunen, derfor fremgår de ikke i regnskabet. De er ikke båndlagt til et bytorv, men er søgt og tildelt bytorvsplanerne.

Punkt 4 – behandling af indkomne forslag. Søren Kjærsgaard havde modtaget et forslag om at lave bytorvsplanen mindre ambitiøs.

Herefter var der igen debat om bytorvsplanerne. Der blev fremsat ideer om at bruge bytorvsmidlerne til at købe Davidsen og Partneres grund, evt. lave bytorv på en del af den.

Søren Kjærsgaard præciserede, at beboerforeningen ikke kan eje jord.

Forslaget blev frafaldet med den klausul, at det medtages og revurderes under den nye helhedsplan.

Det blev vedtaget at beholde kontingentet på 100 kr. under punkt 5.

Punkt 6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

Søren Kjærsgaard og Søren Mortensen modtog genvalg.

Janne Børgesen og Hanne Petz blev valgt ind i bestyrelsen.

Marianne Lauridsen blev valg som suppleant, da Asger Nielsen ikke modtog genvalg.

Som punkt 7 var der valg af revisor og revisorsuppleant, hvor Jens Leth Jacobsen og Jette Dall modtog genvalg.

Punkt 8 var eventuelt. Her blev Davidsen og Partner grunden igen diskuteret, men også området omkring åen mellem Spang og Ågade, mangel på nyt fortov på Elbokrogen og oprydningsdagen den 26. marts 2006 arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening blev vendt.

Hermed sluttede årets generalforsamling.

Referenter - Lisbet Andersen/Tina Stjernholm