Hjemmeside for vores lokalsamfund - Bredstrup-Pjedsted
Drone 1

Beboerforeningen har sammen med Fredericia Kommune udformet en Helhedsplan. Planen beskriver visioner for Bredstrup-Pjedsted...
Helhedsplan 2010
I samarbejde med kommunen diskuterer vi løbende visioner for lokalområdet. I øjeblikket er der ikke konkrete planer om at udforme en ny helhedsplan.
§ 1. Foreningens navn er Bredstrup-Pjedsted Beboerforening.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes og Bredstrup-Pjedsted områdets interesser.
Bestyrelsen skal være områdets talerør og bindeled til kommunale og regionale politikere og myndigheder.
Foreningen skal fremme det lokale fællesskab ved at støtte lokale arrangementer, initiativer og projekter.
Beboerforeningens bestyrelse skal sørge for Bredstrup-Pjedsteds synlighed på digitale platforme og i den lokale presse.

§ 2. Bredstrup-Pjedsted Beboerforening ejer og driver hjemmesiden www.bredstrup-pjedsted.dk

§ 3. Enhver husstand i Bredstrup-Pjedsted området kan optages som medlem Hver husstand har ved personligt fremmøde max. 2 stemmer.

§ 4. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales årligt forud pr. 1.6..

§ 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med mindst 14 dages skriftligt varsel og med følgende dagsorden:

Valg af dirigent og referent.
Beretning.
Regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Fastsættelse af næste års kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er).
Valg af revisor og suppleant.
Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
På generalforsamlingen afgøres sagerne ved almindeligt stemmeflertal, idet der dog til ændringer af vedtægterne, herunder foreningens ophør, kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig til vedtægtsændring, men ved flertal går ind for vedtægtsændring, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der da er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes i øvrigt, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indsender begæring herom, med samme indvarslingsfrist som ordinær generalforsamling. Begæring herom skal indeholde dagsorden.

§ 6. Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse. Bestrelsen består af 6 medlemmer og 2 suppleanter. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, 3 i ulige år.
Indtræder en suppleant i bestyrelsen, overtager vedkommende det afgående medlems valgperiode.
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til konkrete projekter.

§ 7. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 6 gange årligt. Dagsorden udsendes med mindst 5 dages varsel.
Der udarbejdes mødereferat, som godkendes af bestyrelsen og lægges på hjemmesiden www.bredstrup-pjedsted.dk .

§ 8. Kassereren modtager alle indbetalinger til foreningen og betaler alle løbende udgifter. Kassereren fører regnskab over samtlige ind- og udbetalinger.
Såvel den øvrige bestyrelse som revisorerne har til enhver tid ret til at revidere regnskab og kassebeholdning.

§ 10. Til at revidere foreningens regnskab vælges 2 revisorer. 1 vælges i lige årstal, den anden i ulige årstal.
Der vælges desuden en revisorsuppleant for et år ad gangen.

§ 11. Ved foreningens ophør skal eventuelle midler anvendes til lokale formål.

Senest opdateret: 6. April 2016
Karen Pagh
Lis Holtegaard
Jacob
Ole
Dan
Charlotte
Beboerforeningens formål ar at varetage medlemmernes og lokalområdets interesser.
Læs mere

Bliv medlem
Det koster kun 150 kr pr husstand at være medlem af Beboerforeningen.
Betal til konto 9196 4578374464 eller
MobilePay 79719

Det gør Beboerforeningen for dig
Faste aktiviteter
Trafik og miljø

Vedtægter for Bredstrup-Pjedsted Beboerforening

§ 1. Foreningens navn er Bredstrup-Pjedsted Beboerforening.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes og Bredstrup-Pjedsted områdets interesser.
Bestyrelsen skal være områdets talerør og bindeled til kommunale og regionale politikere og myndigheder.
Foreningen skal fremme det lokale fællesskab ved at støtte lokale arrangementer, initiativer og projekter.
Beboerforeningens bestyrelse skal sørge for Bredstrup-Pjedsteds synlighed på digitale platforme og i den lokale presse.

§ 2. Bredstrup-Pjedsted Beboerforening ejer og driver hjemmesiden www.bredstrup-pjedsted.dk

§ 3. Enhver husstand i Bredstrup-Pjedsted området kan optages som medlem Hver husstand har ved personligt fremmøde max. 2 stemmer.

§ 4. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales årligt forud pr. 1.6..

§ 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med mindst 14 dages skriftligt varsel og med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning.
 3. Regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af næste års kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er).
 7. Valg af revisor og suppleant.
 8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
På generalforsamlingen afgøres sagerne ved almindeligt stemmeflertal, idet der dog til ændringer af vedtægterne, herunder foreningens ophør, kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig til vedtægtsændring, men ved flertal går ind for vedtægtsændring, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der da er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes i øvrigt, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indsender begæring herom, med samme indvarslingsfrist som ordinær generalforsamling. Begæring herom skal indeholde dagsorden.

§ 6. Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse. Bestrelsen består af 6 medlemmer og 2 suppleanter. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, 3 i ulige år.
Indtræder en suppleant i bestyrelsen, overtager vedkommende det afgående medlems valgperiode.
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til konkrete projekter.

§ 7. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 6 gange årligt. Dagsorden udsendes med mindst 5 dages varsel.
Der udarbejdes mødereferat, som godkendes af bestyrelsen og lægges på hjemmesiden www.bredstrup-pjedsted.dk .

§ 8. Kassereren modtager alle indbetalinger til foreningen og betaler alle løbende udgifter. Kassereren fører regnskab over samtlige ind- og udbetalinger.
Såvel den øvrige bestyrelse som revisorerne har til enhver tid ret til at revidere regnskab og kassebeholdning.

§ 10. Til at revidere foreningens regnskab vælges 2 revisorer. 1 vælges i lige årstal, den anden i ulige årstal.
Der vælges desuden en revisorsuppleant for et år ad gangen.

§ 11. Ved foreningens ophør skal eventuelle midler anvendes til lokale formål.Beboerforeningen har besluttet at nedlægge Bredstrup-Pjedsted telefonliste.
Folderen bliver kun opdateret og trykt en gang om året, og det er ikke helt nok til at følge med udviklingen i BP. Oplysningerne i telefonlisten vil derfor hurtigt blive forældede. Vi tror at Fortegnelse over foreninger og råd i Bredstrup-Pjedsted, der bliver sendt i Fokus , fremover vil dække behovet. Herudover findes oplysningerne her på hjemmesiden.Sammendrag fra beboerforeningens møder første halvår af 2006


Marianne har talt med Karen Christensen vedr. at få lavet nogle kort til gaver og meget andet. Karen forestiller sig noget collage, og det blev enstemmigt vedtaget, at Karen får frie hænder. Efter generalforsamlingen fremlagde Lisbeth to forslag. Der var flertal for forslag nr. 1 – en collage. Lisbeth har kontakten til Karen vedrørende dette.

Elmer har solgt pr. 1. februar 2006. Forretningen videreføres som en Spar-forretning. Søren K. var med til at arrangere en velkomst/afskedsreception for Phuong Phan og frue samt Elmer og Birgit sammen med BPI, foredragsforeningen, Hallen, forsamlingshusforeningen og Vandværket. Det var i stedet for at give en gave. Arrangementet var en succes.

Nyårsaften gik fint. Der var omkring 200 mennesker. Vi brugte i år ca. 2.200 kr. på fyrværkeri.

Tina fik i sommer en forespørgsel på, om det kunne lade sig gøre at få en bænk opsat på strækningen Stationsvej, da gangbesværede har svært ved at gå på indkøb uden at kunne få en pause. TS har forespurgt Elektrikeren, om beboerforeningen må opsætte en bænk i stil med dem ved Dons-søerne ved gavlen ud mod Stationsvej. Det var der ingen problemer i. Asger bliver spurgt, om han kan stå for at lave en bænk mere. Det vil han gerne, og den er nu opsat ud mod Stationsvej.

Søren K. retter henvendelse til stadsbibliotekaren Helle Wiese og spørger, om det kan lade sig gøre at holde et lille ”før”-bogudsalg herude, inden bøgerne kommer ind på hovedbiblioteket. Søren K. forhører sig også, hvorvidt der er mulighed for at få børnearrangementer på vores bibliotek. Noget i stil med det man laver i Middelfart.

Søren M. har fundet ud af, hvordan proceduren omkring vejskilte og evt. beplantning skal være.

Der laves en projektbeskrivelse som sendes til kommunen til godkendelse. Hvis de godkender projektet, skal det derefter sendes til politiet til godkendelse. Man må gerne lave beplantning, så længe det ikke generer oversigtsforholdene. Dette vurderes af politiet. Vi tager dette arbejde med i Helhedsplanen.

Tina har hørt rygter om, at det planlægges at dæmme åen op, så hele markområdet over mellem Ågade og Bredstrupvej oversvømmes. Vi afventer nærmere besked. Den kommer, da Søren K. bliver inviteret til et møde med Vejle Amt, Fredericia Kommune og Svend Åge Ravn angående opdæmning af stykket mellem Ågade og Bredstrupvej. Der er et kemikalieproblem – fosfor – i Rands Fjord, som kan afhjælpes ved at opdæmme dette stykke. Vi prøver at få med i planerne, at der anlægges en sti, som sammenkobles med Ellegårdsparken, at der laves en strand og evt. en naturlegeplads. Efter mødet viser det sig, at det hele ikke skal opdæmmes, men at åen skal føres tilbage til oprindeligt udseende. Det vil medføre, at området lettere oversvømmes ved regn, og der derfor bliver udvasket mere fosfor. Projektet ligger hos Vejle Amt.

Tina og Søren M. har været rundt ved ejendomsmæglere med vores Bredstrup-Pjedsted folder. De var meget interesserede i at have dem liggende.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig:

Søren K. forsætter som formand.

Søren M. forsætter som næstformand

Hanne blev valgt som kasserer

Tina forsætter som sekretær

Søndag den 26. marts havde vi i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening den længe efterspurgte affaldsindsamlingsdag. Tina havde modtaget 6 tilmeldninger, og de dukkede alle op. Derudover mødte en ekstra person op. I alt 7 voksne og 3 børn. Der blev indsamlet 15 sække affald.

Vi har meddelt Danmarks Naturfredningsforening ved Ole Klottrup, at vi støtter dette arrangement som en årlig tilbagevendende begivenhed.

Vedr. postbutik hos købmanden. PostDanmark tager en sådan tilladelse op til revision ved ejerskifte, så i øjeblikket bliver det vurderet, om vi stadig skal have en postbutik herude. Vi vurderer, at postbutikken vil være et tab både for de erhvervsdrivende, vi har herude, men også for alle privatpersoner, som ellers skal til byen for at hente pakker. Vi modtog senere et brev fra postvæsnet, som definitivt slukker forhåbningen om at bibeholde postbutikken efter årsskiftet.

Søren M. arbejder på at arrangerer endnu en tur efter det mislykkedes Arla besøg. Han har haft kontakt til TV2 angående besøg, men de takkede nej tak, da de havde en lang venteliste.

Søren M. har også haft kontakt til TV2 SYD. De modtog gerne besøg, blot skulle de vide besked om antal personer ½ år før besøget finder sted. Prisen pr. person er 50,- kr.

Udsigten for en tur til bogmesse ser lyse ud. Søren M. arbejder videre på dette.

Søren K., Søren M., Lisbeth og Tina var til møde med T&M, hvor vi diskuterede en ny helhedsplan. Vi blev anbefalet ikke at løbe stærkere end lokalplanerne, når vi laver helhedsplanen, hvilket de for øvrigt syntes var en god idé, da den gamle var ved at være forældet. Lisbeth har kontakten til Michael fra T&M m.h.t. at få nogle datoer for lokalplaner.

Lisbeth har rykket for at vi får lavet op- og nedkørsler. Dette er ikke blevet gjort efter vi fik nye fortove. Det har ikke været muligt for Lisbeth at få nogle svar, men hun bliver ved med at rykke.

Søren K. har været til møde angående mejerigrunden. Der var to repræsentanter fra Davidsen og Partnere, Jens Glerup fra Fredericia Kommune, Arne Jensen og Leif Andersen fra forsamlingshusforeningen.Davidsen og Partnere har en køber til grunden, men er villige til at mageskifte den forreste del af grunden med ”parkstykket” lige overfor EA-Værktøj. De er ikke interesserede i en grund herude. Det er nu op til Borgmesteren at give samtykke til mageskiftet. Derefter er grunden kommunens. ”Boldbane-stykket” bliver bebygget med 2 parcelhuse. Der er links til mere om dette andensteds på Tingstedet.

Vi har fået tildelt 228.000 kr. i år fra Teknik og Miljø.

Referent Tina Stjernholm

Resumé fra Bredstrup-Pjedsted Beboerforenings generalforsamling afholdt den 1. marts 2006 kl. 19.30 i Pjedsted Kultur- og forsamlingshus

er var mødt 28 personer incl. bestyrelsen op til årets generalforsamling. Formand Søren Kjærsgaard bød velkommen og gik herefter til punkt 1 på dagsordnen nemlig valg af dirigent. Laurits Vind blev foreslået og valgt.

Punkt 2 var formandens beretning som kan ses som et særskilt punkt på hjemmesiden.

Marianne Lauridsen som havde været kasserer i foreningen genopstillede ikke, hvorfor Søren Kjærsgaard overrakte hende en buket som tak for arbejdet i bestyrelsen.

Asger Nielsen fik også overrakt en buket for sit store vedligeholdelsesarbejde.

Herefter gav Laurits Vind ordet til forsamlingen, og der var en livlig debat omkring en ny helhedsplan, bytorvsplanerne, Davidsen og Partneres grund og byudvikling.

Derefter blev beretningen vedtaget, og vi gik til punkt 3 – regnskabsaflæggelse. Der var spørgsmål til vores traktor og bytorvsmidlerne. Traktoren ejes ikke af beboerforeningen, men af Fredericia Kommune. Ligeledes står pengene til bytorvet ikke hos os, men hos kommunen, derfor fremgår de ikke i regnskabet. De er ikke båndlagt til et bytorv, men er søgt og tildelt bytorvsplanerne.

Punkt 4 – behandling af indkomne forslag. Søren Kjærsgaard havde modtaget et forslag om at lave bytorvsplanen mindre ambitiøs.

Herefter var der igen debat om bytorvsplanerne. Der blev fremsat ideer om at bruge bytorvsmidlerne til at købe Davidsen og Partneres grund, evt. lave bytorv på en del af den.

Søren Kjærsgaard præciserede, at beboerforeningen ikke kan eje jord.

Forslaget blev frafaldet med den klausul, at det medtages og revurderes under den nye helhedsplan.

Det blev vedtaget at beholde kontingentet på 100 kr. under punkt 5.

Punkt 6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

Søren Kjærsgaard og Søren Mortensen modtog genvalg.

Janne Børgesen og Hanne Petz blev valgt ind i bestyrelsen.

Marianne Lauridsen blev valg som suppleant, da Asger Nielsen ikke modtog genvalg.

Som punkt 7 var der valg af revisor og revisorsuppleant, hvor Jens Leth Jacobsen og Jette Dall modtog genvalg.

Punkt 8 var eventuelt. Her blev Davidsen og Partner grunden igen diskuteret, men også området omkring åen mellem Spang og Ågade, mangel på nyt fortov på Elbokrogen og oprydningsdagen den 26. marts 2006 arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening blev vendt.

Hermed sluttede årets generalforsamling.

Referenter - Lisbet Andersen/Tina Stjernholm

Resumé fra Bredstrup-Pjedsted Beboerforenings generalforsamling afholdt
den 1. marts 2007 kl. 19.30 i Pjedsted forsamlings- og kulturhus


Der var mødt ca. 30 personer op til årets generalforsamling.

Formand Søren Kjærsgaard bød velkommen og gik herefter til punkt 1 på dagsordenen, nemlig valg af dirigent. Laurits Vind blev foreslået og valgt.

Laurits Vind tog derefter ordet og indledte med at slå fast, at generalforsamlingen er indkaldt med lovligt varsel. Derefter gik han til punkt 2 og gav han ordet til Søren Kjærsgaard, som aflagde beretning.

Generalforsamling 2006 Beboerforeningen 1. marts 2007

Året 2006 har været præget af opstarten på den nye helhedsplan. Det vil jeg komme tilbage til.

Jeg vil her i beretningen nævne de punkter vi har arbejdet med i vilkårlig rækkefølge.

Der har været store problemer omkring lastvogne ved PV Sand. På nogle tidspunkter er der talt op til 21 store lastvognstog der ’overnattede’ ved PV. Sand, og det har betydet at det er med meget stort besvær, og nogle gange umuligt at komme forbi for beboere og ansatte på Østerskovvej. Vi har forsøgt med en dialog med den nye direktør med det er ikke lykkedes, også for at få en ordning med overnattende chauffører og deres efterladenskaber. Politiet har også været indblandet også på grund af parkerings-forholdene og støjen fra lastbilerne.

Der blev afholdt store affaldsdag 26. marts der arrangeres af dansk naturfrednings-forening og kommunen i samarbejde med lokale beboerforeninger. Trods det meget dårlige vejr blev der samlet over 14 store affaldssække ind af. 7 voksne og 3 børn. Så på trods af det svage fremmøde en pæn succes. Der bliver også i år arrangeret en affaldsdag.

Postbutikken blev nedlagt i foråret. Vi forsøgte at gøre indsigelser, men den meget lille omsætning i postafdelingen blev udslagsgivende for lukningen.

Der er igangsat et projekt vedrørende tilbageførsel af løbet i Spang å således at fosforudledningen i Randsfjord bliver mindsket. Projektet er blevet godkendt og igangsat, men på grund af regionsomlægningen har vi i beboerforeningen ikke hørt mere. Men vi tror på at der i år vil ske noget. Det er Amtet, kommunen, beboerforeningen og Lokale aktører der skal gennemfører projektet.

Angående mejerigrunden har vi sammen med forsamlingshusforeningen været til møde med kommunen hvor resultatet af mødet blev at kommunen skulle overtage jordstykket ved mejerigrunden og give Davidsen og partnere et erstatningsstykke, således at vi kunne anvende jordstykker i forbindelse med forskønnelse at bymidten i Pjedsted.
Vi har endnu ikke hørt det endelige resultat, men tror på at vi kommer til at disponere over jordstykket. Det er så op til helhedsplan grupperne at finde på den rigtige anvendelse.

Der har været arrangeret et møde med DSB på grund af en forespørgsel fra en beboer nær jernbanen. DSB vi gerne være behjælpelig med at fortælle om støjdæmpende foranstaltninger, men der er ingen økonomisk hjælp at hente fra dem. Hvis der skal støjdæmpes langs jernbanen vil det koste ca. kr. 7000,- pr. m. og der kan ikke gives tilskud. Så hvis der skal arbejdes videre med det vil det koste mange penge.

Samarbejdet med kommunen har i år ikke været på samme niveau som tidligere. De forespørgsler vi har haft er ikke blevet besvaret tilfredsstillende og møder vi har bedt om er ikke blevet til noget, så det har været et meget frustrerende år med hensyn til det samarbejde og har betydet at mange aktiviteter ikke er blevet til noget.

Helhedsplanen.
Vi fik sidste år kr. 120.000,- til arbejdet med en ny helhedsplan.
Efter en planlægningsperiode gik vi i gang at indkalde ideer og personer til at arbejde med helhedsplanen. Både gennem Fokus og det lille fjernsyn fortalte vi om startskuddet til en revidering af helhedsplanen. Men det gik meget trægt og der gik faktisk mange måneder hvor der ikke skete noget. Der meldte sig meget få personer til arbejdet og der komme heller ikke nogle forslag til helhedsplanen.
Men vi tog chance og indkaldte til et opstartsmøde, og heldigvis viste det sig at der mødte mange interesserede op og det blev starten på den nye helhedsplan.
Arbejdet fortsætter, og af de ca. 15 personer er der dannet to grupper der arbejder med hver deres område af en ny helhedsplan. De to områder er Natur og Udstykning og Infrastruktur. Og nogle af de punkter der arbejdes med er:
Naturstier
Udstykninger
Legeplads
Bymidte
Søprojekt
Indfaldsveje
Trafikdæmpning
Hastighedsdæmpning
Fodgængerfelt
Cykelstier/-striber
Fortove
På grund af det manglende samarbejde blev gruppen enig om at der skulle skrives et brev til borgmesteren og til udvalgsformanden for Teknik og Miljø.
Vi har fået et svar hvor vi vil blive indkaldt til et møde så snart der er fundet en ny kontaktperson. Samt en midlertidig person der vil vær behjælpelig med at komme videre med helhedsplanen.

Punkt 3 – Regnskabsfremlæggelse.

Hanne Petz redegjorde for regnskabet og underskuddet. Der har været en dyrere generalforsamling p.g.a. at der var flere fremmødte. Vi har trykt girokort – ikke noget vi gør hvert år.

Søren Kjærsgaard forklarede, at der var en del regninger – især de tunge, der kunne have været sendt ind til Fredericia Kommune, men da vi har haft en dårlig eller slet ingen kontakt til rådhuset, har vi ikke vidst, hvem vi skulle aflevere dem til.

Der var ingen indkomne forslag under punkt 4.

Punkt 5 – fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog, at vi i år lod kontingentet stige med 25 kr., så et medlemskontingent
koster 125 kr.

Dette blev enstemmigt vedtaget.

Så var der valg til bestyrelsen under punkt 6.

Tina Stjernholm modtog en kurv som tak for hendes tid i bestyrelsen.

Lisbeth Didriksen blev genvalgt og Peer Omann, Laurits Vind og Anne Seier blev valgt ind i bestyrelsen. Dette udvider bestyrelsen med 2 medlemmer, men da vi jo har et øget arbejdsfelt omkring helhedsplanen, så passer det fint.

Tina Stjernholm blev valgt som suppleant i stedet for Marianne Lauridsen.

Punkt 7 – valg af revisor og revisorsuppleant.

Marianne Lauridsen har i år godkendt regnskabet i stedet for Jens Leth Jacobsen, som ikke kunne varetage hvervet. Marianne Lauridsen blev valgt som ny revisor, men er på valg igen næste år, som Jens Leth Jacobsen skulle have været det.

Søren Kjærsgaard takke Jens Leth Jacobsen for hans år som revisor for beboerforeningen.

Arne Jensen modtog genvalg.

Jette Dall kunne ikke, da hun er flyttet fra byen, modtage genvalg. I stedet blev Leif Andersen valgt som revisorsuppleant.

Der var ingen punkter under eventuelt, så herefter kunne Laurits Vind takke for god ro og orden, og Søren Kjærsgaard afsluttede årets generalforsamling.
.
Referent Tina Stjernholm den 6. marts 2007
Formand
  Lone Herbst Nørgaard
Elboparken 30
7000 Fredericia
Tlf.: 28 56 98 30
E-mail: loneherbst@gmail.com
 
 
Næstformand
  Ole Mouritsen
Bredstrupvej 126
7000 Fredericia
Tlf.: 28 93 43 77
E-mail: omouritsen@gmail.com
 
 
Kasserer
  Ole Sørensen
Pjedstedvej 66
7000 Fredericia
Tlf.: 75 92 68 11
Email: ole@eskely.net
 
  alt
 
Bestyrelsesmedlem   Karen Pagh
Bredstrupvej 119
7000 Fredericia
Tlf.: 75 95 40 64
Email: karen.m.pagh@gmail.com

  alt
 
Bestyrelsesmedlem   Julia Storm
Vinkelvej 3
7000 Fredericia
Tlf.: 28 79 14 03
E-mail: juliastorm@profibermail.dk
 
 
 
Bestyrelsesmedlem   Lis Holtegaard
Vandgyden 9, Pjedsted
7000 Fredericia
Tlf.: 75 95 42 45
E-mail: lish@bpanet.dk
 
 
Suppleant
  Lisbeth Dideriksen

   
Suppleant

Laurits Vind    
 • Bredstrup-Pjedsted Beboerforenings generalforsamling
  1. marts 2007 kl. 19.30 i Pjedsted forsamlings- og kulturhus
  Se resumé her

 • Beboerforeningens møder 1. halvår 2006
  Se sammendrag her

 • Bredstrup-Pjedsted Beboerforenings generalforsamling
  1. marts 2006 kl. 19.30 i Pjedsted forsamlings- og kulturhus
  Se resumé her
<- tilbage

Vis stort kort

 

<- tilbage

Beboerforeningens formål ar at varetage medlemmernes og lokalområdets interesser.

Bliv medlem 

Det koster kun 150 kr pr. husstand at være medlem af Beboerforeningen.
Betal til konto 9196 4578374464 eller MobilePay 79719. Husk venligst adresse.

Det gør Beboerforeningen for dig

Faste aktiviteter

  • Nytårsnat kl. 0.30
   Nytårsfyrværkeri ved Forsamlingshuset
  • Forår
   Affaldsindsamling
  • 23. juni
   Sct Hans fest
  • 1. søndag i advent
   Juletræstænding på Landsbytorvet
Desuden deltager vi i Sommerfest og andre lokale aktiviteter


Velkomstfolder

Hent velkomstfolderen som et PDF-dokument.