Bredstrup-Pjedsted - Pjedsted Vandværk
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Pjedsted Vandværks generalforsamling


Der indkaldes hermed til
Ordinær Generalforsamling
torsdag den 14. marts 2019, kl. 19:30
Læs mere...

Sort bil på (af-)veje i Pjedsted

Pjedsted Vandværk aflæser vandmålere 1. januar

Tirsdag den 1. januar 2019 i tidsrummet 09:00 til 15:00 aflæser Pjedsted Vandværk vandmålere i vandværkets forsyningsområde. Det sker på den måde, at værkets kasserer kører rundt i området i personbil og i bilen – på en medbragt USB – fanger radiosignalet fra vandmålerne og derved får aflæsningstallet. Bilen er, ligesom de foregående år, en sort Citroën C4 Picasso med indregistreringsnummeret AP 22.901.

Medio januar udfærdiges Årsopgørelser 2018 med tilhørende a conto ratetilskrivning for første halvår 2019. Opgørelserne kommer ud til forbrugerne i slutningen af januar med betalingsdato fredag den 1. februar 2019. Der er indtil videre ingen ændringer i nogle takster vedrørende 1. halvår 2019.

UNDGÅ GEBYR: Er betaling til Pjedsted Vandværk endnu ikke tilmeldt automatisk betaling via NETS PBS kan tilmelding foretages ved modtagelse af Årsopgørelsen. På den måde spares et betalings gebyr. Indtil automatisk betaling fremgår af Betalingsoversigten fra PBS betales dog som hidtil.

Pjedsted Vandværks generalforsamling bliver afholdt torsdag den 14. marts 2019, kl. 19:30 i BP-Hallens mødelokale. Der indkaldes med angivelse af dagsorden på værkets hjemmeside http://www.bredstrup-pjedsted.dk/pjedsted-vandvaerk.html senest 14 dage før.

Alle forbrugere i Pjedsted Vandværk ønskes hermed et Godt Nytår.


Chris Hansen, kasserer, tlf.: 40521957

Pjedsted Vandværk overstået lednings brud


Ledningsbruddet søndag-mandag i Elboparken udviklede sig til en lang dag for grave entreprenøren
Læs mere...

Ingen pesticid Chloridazon i drikkevandet fra Pjedsted Vandværk

Der har de seneste måneder været megen omtale i medierne om vandforsyninger i hele landet der har lukket boringer efter fund af pesticidet Chloridazon, samt de 2 nedbrydningsstoffer desphenyl og methyl-desphenyl. Chloridazon var i perioden 1960 til 1996 et almindeligt og – på det tidspunkt – anerkendt sprøjtemiddel der blev brugt på arealer hvor der blev dyrket roer, løg og rødbeder. Midlet blev imidlertid forbudt at anvende i 1996.

Læs mere...

Generalforsamling i Pjedsted Vandværk 2017

Der indkaldes hermed til

Ordinær Generalforsamling

torsdag den 16. marts 2017, kl. 19:30
i Bredstrup-Pjedsted Hallens mødelokale, Ågade 70, med følgende
Læs mere...

Sort bil på (af-)veje i Pjedsted

Pjedsted Vandværk aflæser vandmålere

Søndag den 1. januar 2017 i tidsrummet 09:00 til 15:00 aflæser Pjedsted Vandværk vandmålere i vandværkets forsyningsområde. Det sker på den måde, at værkets kasserer kører rundt i området i personbil og i bilen – på en medbragt PC – fanger radiosignalet fra vandmålerne og derved får aflæsningstallet. Bilen er, ligesom de seneste 2 år, en sort Citroën C4 Picasso med indregistreringsnummeret AP 22.901.


Medio januar udfærdiges Årsopgørelser 2016 med tilhørende a conto ratetilskrivning for første halvår 2017. Opgørelserne kommer ud til forbrugerne i slutningen af januar med betalingsdato onsdag den 1. februar 2017. Der er indtil videre ingen ændringer i nogle takster vedrørende 1. halvår 2017.

UNDGÅ GEBYR: Fik du ikke fornyet tilmelding til PBS i sommer kan det gøres ved modtagelse af Årsopgørelsen. På den måde spares et betalings gebyr.

Pjedsted Vandværks generalforsamling bliver afholdt torsdag den 16. marts 2017, kl. 19:30 i BP-Hallens mødelokale. Der indkaldes med angivelse af dagsorden på værkets hjemmeside http://www.bredstrup-pjedsted.dk/pjedsted-vandvaerk.html senest 14 dage før.


Chris Hansen, kasserer, tlf.: 40521957

Pjedsted Vandværks generalforsamling

Der indkaldes hermed til
Ordinær Generalforsamling
tirsdag den 15. marts 2016, kl. 19:30
i Bredstrup-Pjedsted Hallens mødelokale, Ågade 70, med følgende

Læs mere...

Pjedsted Vandværk regulerer sine takster

Alle vandmålere i Pjedsted Vandværks forsyningsområde blev fjernaflæst hen over dagen den 1. januar 2015. Selvom de sidst aflæste målere blev aflæst om eftermiddagen vil det være målerstanden ved midnat op til den 1. januar som er benyttet ved udarbejdelsen af Årsopgørelse 2014. Årsopgørelserne er beregnet lørdag den 17. januar 2015 og udsendes via NETS (PBS) i slutningen af januar.

Samtidig med beregning af Årsopgørelse 2014 er der på samme opgørelse tilskrevet ny aconto rate for første halvår 2015. I denne beregning er der taget højde for, at bestyrelsen med virkning fra 1. januar 2015 har besluttet at regulere taksterne på m3-forbrug og den faste afgift samtidig med, at én af de 2 afgifter vi opkræver på vegne af SKAT - Grøn afgift - ligeledes er reguleret. Se de nye takster på vandværkets hjemmeside.

Mandag den 19. januar 2015, Chris Hansen

Aflæsning af vandmålere Pjedsted Vandværk 2014

Efter den vellykkede test af fjernaflæsning af de nye vandmålere i Pjedsted Vandværks forsyningsområde i første uge af september er det nu kommet til, at målerne skal aflæses med henblik på Årsopgørelse 2014. Fjernaflæsningen vil ske i perioden 1. januar til 4. januar 2015 - begge dage inklusive. Aflæsningen foregår ved, at vandværkets kasserer Chris Hansen bevæger sig rundt i forsyningsområdet med det formål at fange signalet fra den enkelte vandmåler og på den måde registrere aflæsningstallet. Selvom forbrugerne nu ikke mere selv skal aflæse og indberette vandmålerens målerstand opfordrer bestyrelsen til, at man i egen interesse aflæser vandmåleren pr. 31. december. Så vil der være mulighed for at sammenligne tallet med Årsopgørelsen når den kommer i slutningen af januar. En del af aflæsningerne vil blive foretaget i bil og for god ordens skyld skal her nævnes, at Chris nu kører i en sort Citroën C4 Picasso med indregistrerings nummeret AP 22.901.

 

En vandmand er stoppetPå Pjedsted Vandværks generalforsamling den 18. marts 2014 havde Laurits Vind – mangeårigt medlem af bestyrelsen for vandværket – valgt ikke at genopstille. På et bestyrelsesmøde forud for generalforsamlingen havde bestyrelsen taget afsked med Laurits og formanden Niels Ladegaard Jensen overrakte en lille present (se foto). Laurits har faktisk været så længe i bestyrelsen at ingen rigtig kan huske det præcise antal år ”…men ikke så længe som dig, Axel”, sagde Laurits med et smil på generalforsamlingen, henvendt til den tidligere formand Axel Ladegaard Jensen – selv mange år i bestyrelsen.
Samtidig med, at Laurits ikke modtog genvalg, skrev vandværket historie ved, at der – så vidt vides – for første gang i vandværkets historie blev valgt en kvinde ind i bestyrelsen, nemlig Gurli Hjorth, Pjedstedvej 66.

Aflæsning af vandmålere Pjedsted Vandværk 2013

Midt i december udsendes selvaflæsningskort til dele af forbrugere i Pjedsted Vandværk. I år udsendes imidlertid kun aflæsningskort til 83 forbrugere. Det drejer sig om de forbrugere som endnu ikke har fået skiftet vandmåler til den nye fjernaflæste type. Som nogle forbrugere på Stationsvej og i Elboparken (og enkelte andre gader) formentlig har konstateret har Pjedsted Vandværk ændret planen for udskiftning af vandmålere i forhold til tidligere nyhedsbrev. Udskiftningen, som blev påbegyndt i august, er gået storartet og i efteråret besluttede bestyrelsen at foretage turnus udskiftning af samtlige målere og dermed spare kontrolmåling på akkrediteret målelaboratorium.

Læs mere...

Pjedsted Vandværk udskifter vandmålere

Midt i juli 2013 indledes obligatorisk udskiftning af vandmålere i Pjedsted Vandværks forsyningsområde. 200 målere udskiftes.

Læs mere...

Nyt fra Pjedsted Vandværk 2011

Nyt fra Pjedsted Vandværk
December 2011

Tiden nærmer sig for aflæsning af vandmåler.

Vi har vænnet os til ikke længere at skal aflæse og indberette forbrugsmålere til Tre-For (El og varme). Men det er stadigvæk nødvendigt at aflæse vandmåler og indberette målerstand til Pjedsted Vandværk.
I weekenden den 16.-18. december 2011 udsendes selvaflæsningskort til alle forbrugere i Pjedsted Vandværks forsyningsområde. Det er 342 aflæsningskort der sendes ud. Fra og med mandag den 19. december vil det være muligt at indberette målerstand på de velkendte måder:

- Aflevering i postkassen på Landsmosevej 17
- Fremsendelse via Post Danmark (Husk porto)
- Indtastning via internet
- Indtastning via trykknap telefon
- SMS til telefonnummer 4052 1957 (angiv forbrugsnummer og installationsadresse)
- E-mail til landsmosevej17@gmail.com (angiv forbrugsnummer og installationsadresse)

Aflæsningen er pr. 31. december 2011, men jeg opfordrer til at der aflæses og indberettes hurtigst muligt efter modtagelse af aflæsningskortet. Absolut sidste frist er søndag den 1. januar 2012.
Pjedsted Vandværk forbereder sig på muligheden for at informere/varsle forbrugere ved hjælp af e-mail og/eller pr. telefon. Ved indtastning via internet eller telefon bliver forbrugeren derfor spurgt om hvilken e-mail adresse og hvilket telefonnummer vandværket vil kunne bruge til denne service i fremtiden. Jeg anmoder om, at også forbrugere, der afleverer eller sender kortet med Post Danmark, anfører e-mail adresse og/eller telefonnummer.

Sidste år manglede 28 forbrugere at indberette til tiden. Vi håber på, at dette antal kan nedbringes betragteligt i år da det er forbundet med et stort ressource forbrug at indhente
oplysningerne efter fristens udløb.
Ud over vandafgift til Pjedsted Vandværk, samt den grønne afgift, som opkræves på vegne af SKAT, danner måler aflæsningen også grundlag for beregning af vandafledningsafgift som opkræves af Fredericia Spildevand A/S.

Pjedsted Vandværk ønsker hermed alle et Godt Nytår 2012.

Med venlig hilsen Chris Hansen, kasserer.

Nyt fra Pjedsted Vandværk 2010

Nu er den gennemgribende renovering af Pjedsted Vandværk ved at være til ende. 31. maj 2010 indledtes med at stille et midlertidigt vandværk op. Det har i sommer og efteråret leveret ikke altid klart drikkevand hvilket bestyrelsen endnu engang skal beklage. Men der har ikke på noget tidspunkt været sundhedsrisiko. Derefter blev det gamle værk afmonteret og rentvandsbeholderen blev renoveret. 2 nye skylletanke blev stillet op, elektronik tavle monteret og gennemskylning af det nye værk startede. Denne – i øvrigt helt ordinære – gennemskylning varede imidlertid meget længere end vores entreprenør havde forudset. Først mandag den 18. oktober kunne vi koble det nye værk på ledningsnettet. Der har i hele perioden været relativt mange uprovokerede brud hvilket vi tilskriver det uensartede vandtryk det midlertidige værk leverede.

Års aflæsningskort sendes ud således de er forbrugerne i hænde mandag den 20. december 2010. Indberetning af aflæst tal på vandmåler kan derpå foretages fra den 20. december 2010 indtil søndag den 2. januar 2011. Der er de sædvanlige muligheder for indberetning i prioriteret rækkefølge: internet, trykknap telefon, e-mail til pjedsted.vandvaerk@email.dk eller som SMS til 40521957. Indberet gerne hurtigst muligt efter den 20. december 2010.

Aflæsningen danner grundlag for årsopgørelse af vandafgift til vandværket og grøn afgift til SKAT. Som noget nyt vil aflæsningen også danne grundlag for beregning af vandafledningsafgift. Pjedsted Vandværk har besluttet at tegne kontrakt med det nydannede Fredericia Spildevand om levering af oplysning om måler stand pr. 31. december. Så nu er der en ekstra grund til at være betids med indberetning. Sidste år manglede næsten 10 % at
indberette ved fristens udløb – det skal gerne bringes ned i nærheden af 0 (nul)! Hvis ikke vi har målerstanden kan det blive nødvendigt at skønne et forbrug. Men fra 1. januar 2011 koster vand ind og vand ud af boligen sammenlagt – som det ser ud nu – kr. 31,54 pr. m3 alt inklusive (heraf kr. 20,91 i vandafledningsafgift) så derfor er det utroligt vigtigt med det korrekte tal i rette tid.

Taksten for vandafgift var i perioden 1. januar til 30. juni 2010 kr. 2,00 pr. m3. Fra 1. juli til 31. december 2010 er den kr. 2,50. For at dette kan beregnes vil det på Årsopgørelse fremgå, at der er betalt kr. 2,25 pr. m3 (et gennemsnit). På samme måde er den faste afgift, som også blev reguleret den 1. juli, et gennemsnit på kr. 450 (ændret fra kr. 400 til kr. 500). Samtidig med Årsopgørelse 2010 tilskrives første a conto rate 2011. Her vil vandafgiften atter blive reguleret til kr. 3,50.

Generalforsamling afholdes tirsdag den 22. marts 2011. Indkaldelse med dagsorden kommer senere. Senere på foråret forventer vi at kan invitere forbrugerne til at se det nye vandværk.

Bestyrelsen ved Niels Ladegaard Jensen

5. december 2009

Nyheder fra Pjedsted Vandværk
Vandværket i Pjedsted har fungeret rigtig godt i mange år og værket har leveret drikkevand til forbrugerne i top kvalitet til små penge. Bestyrelsen er imidlertid af den opfattelse, at værket er nedslidt og har derfor igangsat arbejdet med at klarlægge hvad der skal renoveres, hvornår det skal foretages og hvad det vil koste.

I dag består værket af iltningstårn, 6 åbne skylle bassiner, en rentvands beholder og en hydrofor. I september blev det ene af skyllebassinerne tømt for materiale for at undersøge, om dette havde mistet evnen til at rense vandet. Det viser sig nu, at betonen – som bassinerne er støbt af – ikke er vandtæt. Rentvandsbeholderen, der er placeret under gulvet i vandværksbygningen, skal renoveres for utætheder. Hydroforen bliver regelmæssigt tæthedsprøvet, men en evt. udskiftning trænger sig på.

Den bedste og mest rentable løsning vil være at fjerne de 6 skyllebassiner og montere 2 nye lukkede skylle tanke, fjerne hydroforen, renovere rentvands beholderen og anvende iltningstårnet som udfældningsbassin. Bestyrelsen er i kontakt med virksomheder der udfører sådan et arbejde – enten som total- eller delentreprise.
Et foreløbigt og forsigtigt skøn viser, at denne optimale løsning vil koste mio. kr. 1,3 – 1,5. Vandværket har en god økonomi men en sådan investering vil tære rigtig meget på egenkapitalen. Bestyrelsen lægger derfor op til at det på den ordinære generalforsamling i 2010 besluttes at sætte vandafgiften op med kr. 0,50 til kr. 2,50, samt ændre den årlige målerleje (faste afgift) til 500 kr. pr. måler – plus moms. Selv efter sådan en regulering vil Pjedsted Vandværk levere billigt drikkevand når der sammenlignes med andre vandforsyninger (f.eks. TRE-FOR: kr. 5,60, Børup: kr. 3,25, Strib: kr. 5,76). Vigtigst af alt: Vi vil dermed fremtidssikre Pjedsted Vandværk i mange år frem i tiden.

Der har været afholdt 2 møder med Midt-Jysk Vandrens – heraf startede det ene møde - som inspiration for bestyrelsen - med et besøg på Skærup ”Ny” Vandværk der er taget i brug indenfor de seneste år. Bestyrelsen vil henover vinter arbejde videre med dette store projekt og håber på til den ordinære generalforsamling i marts 2010 at kunne fremlægge et færdigt oplæg. Budgettet vil indeholde forslag til finansieringen og bliver dette godkendt vil arbejdet kunne igangsættes enten i foråret eller i efteråret 2010.

Når året går på hæld er det samtidig tiden for Pjedsted Vandværk at udsende aflæsningskort. Og det er tiden for Pjedsted Vandværks forbrugere at aflæse og indsende vandmålerens målerstand. Ved sidste indberetnings termin havde ca. 10 % af forbrugerne ikke indberettet målerstand ved fristens udløb. Bestyrelsen vil stå på tæerne for at modtage indberetningen. Der vil være mulighed for de kendte metoder til indberetning: ”Drive-in” i postkassen på adressen Landsmosevej 17, via Internet og via fastnet telefon. Som noget nyt må forbrugere også sende en SMS på telefon 4052 1957 eller sende en e-mail på adressen pjedsted.vandvaerk@bpanet.dk – husk blot forbrugernummer og installationsadresse.

Pjedsted Vandværk er kreditor på Statens vegne idet vi opkræver Grøn afgift på kr. 5,00 plus moms pr. m3 vand. Denne afgift skal afregnes med SKAT den 15. januar i det nye år og derfor er det vigtigt forinden at have udarbejdet årsopgørelse for alle forbrugere. Men til denne opgave kræves målerstanden pr. 31. december.
Bestyrelsen har i efteråret besluttet at tilføje nye gebyrer. Hvis der efter tredje betalingspåmindelse ikke er betalt ved fristens udløb lukkes for vandet. Når forbrugeren har indbetalt skyldigt beløb genåbnes vandet – begge situationer medfører et gebyr på kr. 375,00 foruden de udgifter, som en autoriseret VVS opkræver for arbejdet. Desuden vil forbrugere, der ikke ved indbetalingen af første rate 2010 er tilmeldt PBS, blive opkrævet et gebyr på kr. 100,00.

Spørgsmål til ovennævnte er meget velkommen til kasserer Chris Hansen, Landsmosevej 17, tlf.: 4052 1957. Se også værkets hjemmeside: http://www.bredstrup-pjedsted.dk/pjedsted-vandvaerk

Niels Ladegaard Jensen, Pjedsted Vandværk
Side 1 ud af 2