Bredstrup-Pjedsted - Nyheder
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 11. juli 2002 (Elbokrogen 11)

Dagsorden
1. Orientering ved formanden
2. Pasning af vandværk
3. Honorarer
4. Økonomi
5. Nyt tag på vandværket
6. Eventuelt

Tilstede:
Axel Ladegaard Jensen, Jørgen Basse, Laurits Vind, Elmer Nielsen, Thomas Pedersen og Jørgen Dorscheus (forretningsfører).

Pkt. 1
Formanden bød velkommen til Thomas Gregers Pedersen, som deltog i bestyrelsesmødet for første gang. Thomas var valgt som suppleant og indtræder som medlem af bestyrelsen efter Johannes Kristensens død.
Formanden omtalte forskellige forhold vedrørende dødsfaldet – krans fra vandværket – diverse papirer er overdraget formanden, som har sorteret disse.
Referater fra bestyrelsesmøde og generalforsamling den 26.03.02 godkendtes.
Vandværkets tårn, mur og dør er repareret. Der blev ligeledes indmuret net og ventiler, samt brugt en stærkere sten så holdbarheden er bedre sikret.
Filtersandet er efter pålæg fra kommunen reguleret. Ventilationen virker ikke og det giver kondensproblemer. Det blev pålagt Thomas (El-Gården) at undersøge og udbedre dette problem
Der er inden for de sidste 3 måneder modtaget 2 vandanalyser. Vi kan stadig glæde os over nitrat i og pesticidfrit vand. Grænseværdien for Turbiditet (klarhed) var dog overskredet en ubetydelighed.
I Amtets grundvandsplan er Vandværket igen nævnt som sårbar for grundvandsforurening. Med de fine vandanalyser står vi uforstående.
Med hensyn til information har vi, udover Internettet, nu også begyndt at informere i bladet Fokus. Bladet tilgår alle husstande i Pjedsted.
I vores beredskabsplan indgik en rørforbindelse til Fredericia Vandværk. Tre For foreslår, efter flere overvejelser, en ledningsforbindelse ude på Kærmarken (bag Colas). Udgiften til nødforbindelsen er beregnet til ca. 220.000 kroner. Efter forhandling gik Tre For ind på at betale halvdelen. Bestyrelsen mente dog, at udgiften var sat urimelig højt – og overlod til formanden at undersøge en billigere løsning.

Pkt. 2
Efter Johannes Kristensens død besluttede man at overlade pasningen af vandværket til Gert Mortensen, som i længere tid har været afløser – og der har vist interesse for arbejdet.

Pkt. 3
Honorarer for pasning af vandværket og administration blev gennemgået, ligesom det blev besluttet, at fra 1. januar 2003 indføres et årligt honorar til formanden dækkende dennes udgifter til kørsel, post, telefon mv. Vandværkets administration (daglige) sammenlægges med forbrugeradministration, der pt. foretages af Jørgen Dorscheus.

Pkt. 4
Jørgen Dorscheus fremlagde halvårsresultatet, der udviste et plus på bundlinien på 44.180 kroner.

Pkt. 5
I forbindelse med reparationen af vandværkets tag blev man opmærksom på, at taget er utæt. Bestyrelsen besluttede derfor at forny taget, udgiften herfor andrager ca. kr. 7.000 + moms.

Pkt. 6.
Behovet for en ny ledning frem til Helga Buhl, Vestervang blev drøftet og man besluttede at der blev fremført en ny ledning i forbindelse med etableringen af nødforsyningen på Kærmarken.

Herudover intet under eventuelt.
ALJ

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 26.03.2002 kl. 17.30 i
Bredstrup-Pjedsted Hallen

Dagsorden:
1. Orientering ved formanden
2. Hjemmeside ved Jørgen Dorscheus
3. Regnskab og Budget
4. Generalforsamling
5. Information til forbrugerne
6. Valg til bestyrelse og revision
(Laurits, Finn, Axel)
Finn tager ikke imod genvalg.
Ny revisor efter Jørgen Sørensen.
7. Eventuelt.

Afbud fra Johannes Kristensen

Pkt 1: Formanden henviste til de emner og opgaver vi tidligere havde drøftet, og som nu dels var gennemført og dels iværksat.

Med hensyn til kontrol og vandanalyser var der kommet et omfattende materiale fra Miljø- og Energiministeriet i form af en Bekendtgørelse.

Efter en drøftelse af de nye krav blev man enige om, at sende et resumé til Analyse laboratoriet, så de kunne planlægge og gennemføre de lovmæssige krav.

Rapporten fra det årlige kommunale kontrolbesøg pålagde os at få iltningstårnet og
døren repareret, og få filtersandet reguleret. Derudover må vi påregne at taget skal repareres og tjæres.

Med hensyn til kontrol af vandmålere vil arbejdet blive igangsat i løbet af året.

Beredskabsplan er udfærdiget, og som et ekstra beredskab undersøger Tre-For muligheden for en sammenkobling af ledningsnettet.

Udkast til nye vedtægter blev overladt til generalforsamlingens behandling.

Pkt 2 & 5: Information: På Hjemmesiden www.bredstrup-pjedsted.dk/vand/ kan efterhånden findes mange informationer angående Pjedsted Vandværk. Derudover vil vi undersøge muligheden for at kunne informere yderligere gennem bladet Fokus.

Pkt. 3 & 4: Man drøftede regnskab og beretning til generalforsamling.

Pkt. 7: Under eventuelt forskelligt.

Axel Ladegaard Jensen