Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 6. december 2011
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 6. december 2011

Bredstrup-Pjedsted Beboerforening
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 6. december 2011

Til stede: Lone, Karen, Lis, Ole. Afbud: Laurits, Julia

1. Mødeleder: Lone
2. Referent: Ole
3. Referat fra bestyrelsesmødet 3. november blev godkendt.
Det er hensigtsmæssigt, hvis der i fremtiden i mødeindkaldelserne står tid og sted for mødet i overskriften, så det fremgår af fremsendte opdateringer til elektronisk mødekalender.
4. Status fra arbejdsgrupper samt igangværende sager.
• Byporte og hastighedsdæmpning: Gurli Hjorth har udarbejdet revideret forslag til byporte. Lone sender forslaget til kommunen sammen med billeder mm.
I øvrigt afventer vi møde med teknisk udvalg 8. december.
• Lamper ved Kærlighedsstien: Lamperne er sat op og vurderes som pæne.
• Skraldespande: Er opsat af Karen og Laurits. Tømmes af Fournaise A/S. Dette firma har bedt om at skraldespanden ved Brøndstedvej flyttes, da firmaets biler ikke kan passere viadukten.
Laurits afbestiller tømningen af denne spand. Vi (=Laurits?) tømmer selv om vinteren og spørger Mogens Kovaltsenko, om han vil tømme om sommeren.
Spandene ser ud til at blive brugt. Ved første tømning indeholdt de 70 kg affald.
• Bus: Vi afventer den nye køreplan og håber at bussen vil blive brugt.
Vi foreslår et samarbejde med Foredragsforeningen. Foredragsforeningen kunne stå for et arrangement i Fredericia, f.eks. en lørdag. Beboerforeningen kunne betale deltagernes bus-billetter tur/retur for at minde om at vi faktisk har en bus.
• Børnehaven Klokkefrøen (gen)indviet den 24. november. Beboerforeningen var repræsenteret af Lis og Laurits, som overrakte noget Lego Duplo i indvielsesgave.
• Ny skolestuktur: Der var møde derom mandag 5.12. på Bredstrup-Pjedsted Fællesskole. Suppleanten Lisbeth Dideriksen deltog. På vores bestyrelsesmøde forelå endnu ikke beretning fra Lisbeth om skolemødet.
Der ud over er Beboerforeningen i kontakt med skolens bestyrelsesformand Michael B. Sørensen. Lone og Karen arbejder med høringssvar til kommunens skolestruktur-plan.
• Kommunekontakt: Fredericia Kommune har nedlagt deres nyhedsbrev til beboer-foreningerne. Vi regner dog med at vi stadig får de relevante informationer.
Lone, Laurits og Ole skal til møde på rådhuset 8.12. om Helhedsplanmidler mm. I mødet deltager formand og næstformand for Teknisk Udvalg, Vej- og Parkchef samt vores kontaktperson i Teknik&Miljø.
• Præstegårdshaven: Vi har søgt penge til renovering af Præstegårdshaven hos miljø-ministeriets projekt Familieskovturen i Fokus. Der er mange ansøgere, så det er tvivlsomt om vi får støtte derfra. Vi overvejer også at søge RealDania fonden, men det kræver noget for-arbejde. Lone kontakter anlægsgartner Mogens Christiansen.
• Skribentadgang til Beboerforeningens sektion på www.bredstrup-pjedsted.dk: Afventer til næste møde.
5. Opgaver fra årskalenderen
• Der er tegnet abonnement på snerydning
• Laurits koordinerer indkøb og affyring af nytårsfyrværkeri
6. Næste møder
• Bestyrelsesmøder: tir. 24.1. (Plan A) eller torsdag 19.1. (Plan B). Hos Karen.
tir. 28.2. (Plan A) eller torsdag 1.3. (Plan B). Hos Ole.
• Generalforsamling: Dato fastlægges af Lone. Koordineres med øvrige foreninger.
18.30 spisning (i år vil vi ha’ gullasch-suppe!). 19.00: Selve generalforsamlingen.
7. Eventuelt:
• Ole spørger Laurits og Orla om der skal fremstilles flere kopier af Helhedsplanen til uddeling til nytilflyttere.
• Modtaget årsberetning 2010 fra foreningen Landsbyerne i Danmark.
• Ole sender digital kopi af foreningens vedtægter til Thomas Fragtrup, så de kan blive lagt på hjemmesiden.