Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 3. november 2011
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 3. november 2011

Bestyrelsesmøde i Beboerforeningen den 3. november 2011.

Pkt. 1 + 2. Lone valgt som ordstyrer, Lis som referent.

Pkt. 3. Referat fra sidste møde godkendt, dagsorden for dette møde ligeså.

Pkt. 4. Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager.

Skraldespande: Spandene er stillet op på de aftalte steder (Laurits/Karen). Poser efterfølgende sat i dem. Der kommer en artikel i næste nr. af Fokus.

Reklame/brugervejledning til online-indkøb: Julia har skrevet en artikel til hjemmesiden og til Fokus om online-købmand (bl.a. OSUMA).

Byporte. Der er udarbejdet et nyt oplæg til kommunen i samarbejde med Gurli. Der er bl.a. koblet en pilefletter fra Aabenraa, som skal udarbejde stammen. Laurits har tilbud fra Mogens vedr. nedgravning af byportene. Der arbejdes videre på sagen!

Lamper på Kærlighedsstien: Lamperne er godkendt og bestilt. Den lokale grundejerforening skal snarest bestemme, hvor de skal stå.

Hastighedsdæmpning: Der har været afholdt møde med skolens trafikudvalg. Der er forslag om busvenlige ”bump”, om hastighedsbegrænsning til 40 km. gennem hele Bredstrup/Pjedsted – eller i hvert fald omkring skolen, Klokkefrøen og stadion.
Der udarbejdes en skrivelse til kommunen.

Bus. Der træder en ny bybuskøreplan i kraft pr. 11.12. med en helt ny bybusstruktur. Der bliver 3 oplandsruter (heraf rute 5 til Bredstrup/Pjedsted/Herslev), og 3 ruter, som kører omkring centrum. Vi får igen bus om aftenen og i week-enden. Lis har skrevet en artikel herom til næste nr. af Fokus.

Andet: Den nybyggede Klokkefrøen indvies den 24.11. kl. 15-17. Laurits og Lis deltager.

Pkt. 5: Opgaver fra årskalenderen.

Abonnement på snerydning: ok.

Juletræstænding: Laurits koordinerer og orner det videre fornødne.
Affyring af nytårskrudt: Vi gør, som vi plejer.

Pkt. 6: Gennemgang/opdatering af huskelisten. Gennemgået og opdateret.

Pkt. 7: Næste møde: Den 6. december 2011 hos Lone. Her fastlægges mødedatoer frem til generalforsamling 2012.

Ref.. Lis Holtegaard.