Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 3. maj 2011
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 3. maj 2011

Bestyrelsesmøde Bredstrup Pjedsted Beboerforening
Tirsdag d. 3. maj 2011

Dagsorden:

1. Valg af mødeleder
Lone valgt som mødeleder

2. Valg af referent
Karen valgt som referent

3. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.
Referat godkendt, med den tilføjelse det er Heidi Jensen der er deltager i Butiksarbejdsgruppe

4. Status fra udvalg/arbejdsgrupper

Forskønnelse af lokalområdet:
Lamper: Lone arbejder videre, Tager kontakt til Thomas, og hører kommunen om de fortsat er imod LED-lamper.

Byporte : Laurits kontakt til Gurli – Lidt bagud med sit nuværende projekt,. Bestyrelsen skal inddrages, når Gurli er klar til at iværksætte projektet.

Bænke:
Foreløbig opsat en på Kærlighedsstien og borde-bænkesæt ved den lille plads.
Laurits bestiller den sidste bænk til Kærlighedsstien.

Affaldsstativer:
Karen har mandat til at iværksætte projekt – Tømning ca. 300 kr. om måneden
Stativer fra Brovst Blikvare vedtaget.

Plakatstativ
– der arbejdes på sagen udtaler Anne Mette Bargum – Forvaltningen

Butik:
Rygter at tidligere købmand var på vej tilbage – Laurits har kontaktet dem og fået afkræftet dette.

Laurits tager stilling til den evt. manglende oprydning på grunden. Går en runde i morgen.

Status
Kontakt til Dagli-brugsen, MiniFakta og KiwiMini.
Kontakt til Brugsen i Erritsø, som har en fillial i Skærbæk.
Kontakt til Smidstrup – hvordan får de det til at løbe rundt
Trafik:
Sikkerhed:
Skolen har fået medhold hos politi og kommune i at Bredstrupvej ikke er trafiksikker


Hastighedsdæmpning:
Forslag: Kontakt til Kåre Skjerning, Kan vi få opsat nogle flytbare foranstaltninger.
Kan vi låne nogle – Hvem i kommunen har erfaring med/viden om hastighedsdæmpning

Laurits tager kontakt til Finn Andersen – Vi sætter hans projekt i bero – Hvor meget skylder vi for det arbejde han allerede har udført

Bus:
Afventer fortsat køreplan for de nye bybusser. Planlagt opstart d. 5. juni
Tvivl om ruten
Dialog med Sydtrafik ang. overfyldte busser onsdag eftermiddag. Afventer svar på seneste skrivelse

Cykelsti:
Ikke noget nyt


Bibliotek:
Afhentnings”fillial” i Hallen
Ikke noget nyt


Indkøb af Sandwich-stativ
Lone kontakter Orla.

5. Opgaver af tilbagevendende karakter fra årskalender:
• Planlæg indbetalingskort - trykning
Vi beder Søren Mortensen trykke et sæt indbetalingskort
Procedure som vi plejer – Uddeling senest d. 15. juni

• Sommernyhedsbrev til udsendelse med giro-kort
Lone skriver udkast til Sommernyhedsbrev til uddeling sammen med indbetalingskortet
Ole trykker

• Start planlægning af Sct Hans - Sct Hans taler - hvem gør hvad? – koordinering med Torvelaug ...
Sct. Hans
Forslag til talere:

Søren Møller
Direktør for Musical akademiet

Søren Storm
Den nye viceskoleinspektør Bredstrup Pjedsted Fællesskole

Den Katolske præst i Fredericia, Thomas Birkhauser eller den reformerte præst
Sabine Hofmeister.

Beslutning om en uge:

Lone har udarbejdet drejebog for afvikling af Sct. Hans
Tovholder: Lis

Fokus har deadline d. 5. maj – Lis laver opslag.

• Sommerfest?
Sommerfest uge 25
Gør vi noget….
Vi kunne måske lave noget omkring byporte.
Vi sætter ikke noget i værk med mindre Gurli gerne vil

• Bevilling til Torvelaug
Ansøgning om ny pumpe til springvand

• Ansøgning om driftsmidler
Ansøgning om driftsmidler- Ole kontakter kommunen


6. Meget hurtig gennemgang af huskelisten.
Opdatering – Lone udsender revideret liste


7. Eventuelt og næste møde

Ang. Knud forsamlingshus¨ hus:
Laurits har haft kontakt til ejeren, som fortsat ikke har planer for huset

Laurits har haft kontakt il PV Sand ang. oprydning.
De har givet tilsagn om, med jævne mellemrum at rydde op på udearealerne.

Lone har tilmeldt os nyhedsbrev fra kommunen

Vi er fortsat medlem af det lille fjernsyn + landsbyerne i Danmark + sponsorerer en bandereklame i Hallen.