Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 8. februar 2011
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 8. februar 2011

Referat af bestyrelsesmøde i
Bredstrup-Pjedsted beboerforening tirsdag den 8. februar 2011

Tilstede: Karen Pagh, Laurits Vind, Michael Andersen og Ole Sørensen.
Afbud fra Lone Herbst Nørgaard.
Desuden deltog Gurli Hjorth under punkt 3.

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat og dagsorden.
2. Valg af referent og mødeleder.
3. Byporte. Gurli Hjorth præsenterer sit ideoplæg.
4. Trafikforholdene ved skolen – og andre steder.
5. Forslag om selvbetjeningsbibliotek ved Hallen.
6. Projekter i forbindelse med Helhedsplanmidlerne.
7. Generalforsamlingen 8. marts. Herunder kandidater til bestyrelsen.
8. Eventuelt.

1. Ingen kommentarer til referatet fra sidste møde

2. Ole blev referent og fungerede også som mødeleder.

3. Gurli Hjorth fremlagde skitser til ”byporte”. Gurlis udgangspunkt har været en brain-storm på forrige bestyrelsesmøde. Gurlis forslag kredser om træer, det grønne, humor og fællesskab. Åen og engen som samlingspunkt i Bredstrup-Pjedsted.
Bestyrelsen er meget tilfreds med Gurlis forslag, og er enige om at hun kan fortsatte med arbejdet. Synspunktet deles også af Lone, der har set Gurlis oplæg før mødet.
Laurits arrangerer et møde mellem Gurli og landskabsarkitekt Finn Andersen.
De arbejder videre med at konkretisere projektet, herunder med at skaffe priser.
I nær fremtid skal der holdes et møde med kommunen (Vej og Park). Kommunens tilladelse er nødvendig for at projektet kan realiseres. Ole kontakter kommunen.
Laurits taler med Gurli om honorar og om arbejdets omfang.

4. Lone og Ole har været til møde med skolebestyrelsens trafikudvalg. Et godt, konstruktivt og iderigt møde. På mødet blev flere emner diskuteret. Trafikudvalget planlægger et arrangement, som skal gøre opmærksom på cykelforholdene. Reglerne for elevernes gratis busbefordring tolkes sådan, at elever i Ullerup-området ikke kan få gratis bustransport til Bredstrup-Pjedsted Fællesskole. Lone skriver udkast til brev til kommunen.
Skolebestyrelsen arbejder på at ændre til- og frakørselsforholdene ved skolen.
Vi diskuterede et forslag om en hastighedsbegrænsning på 40km/time i Br-Pj.
Efter mødet har vi skrevet til kommunen og bl.a. spurgt til cykelstiplanerne på Bredstrupvej. Svaret fra projektchef Troels Andersen var nedslående: Der er ikke planer om at søge om støtte til det samme projekt igen. Dette svar gav anledning til at Lone og Ole har skrevet et brev til Fredericia Byråds tekniske udvalg samt til gruppeformænd for de politiske partier i byrådet.
Beboerforeningens bestyrelse vil desuden bearbejde vore respektive netværk for at fremme cykelstien.

5. Lederen af Fredericia Bibliotek har henvendt sig til Br-Pj-hallen samt til beboerforeningen for at foreslå at der etableres et selvbetjeningsbibliotek ved hallen.
Ideen er at bøgerne bestilles via internet eller evt. telefon. Få dage senere kan de afhentes i selvbetjeningsfilialen, hvor man låser sig ind med sit sygesikringskort. Ligeledes kan man aflevere lånte bøger.
Bestyrelsen er positiv over for forslaget. Laurits svarer på henvendelsen.

6. Vi gennemgik de forskellige projekter i forbindelse med helhedsplanmidlerne.
Laurits: borde og bænke ved Landsbytorv og engen er bestilt.
Karen: Affaldsstativer som ved Landsbytorvet er ok. Men tømningen er stadig et problem. Karen fortsætter dialogen med kommunen.
Lone arbejder med lamperne ved Kærlighedsstien i samarbejde med elektriker. I stedet for at renovere de gamle lamper, arbejdes nu med nye, lave, robuste, energieffektive, men også lidt dyrere lamper. Lone udarbejder budget sammen med elektriker.
Lone og Orla Rudolf bestiller plakatstativ til Landsbytorvet.
Ole har kontakt til Vej og Park vedrørende planchestativ ved vådområdet.

7. Generalforsamlingen afholdes 8. marts 2011 som annonceret i Fokus.
Der er gullaschsuppe kl. 18. selve generalforsamlingen begynder kl. 19.
Forslag til dirigent: Orla Rudolf.
Kandidater til bestyrelsen er Laurits Vind og Lis Holtegaard, samt evt. en person mere.
Gurli Hjorth vil fortælle om sit forslag til byporte.

8. Eventuelt
Økonomien er fortsat god.

Referent Ole Sørensen. 13. februar 2011.