Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 5. april 2011
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 5. april 2011

Referat af bestyrelsesmøde i
Bredstrup-Pjedsted beboerforening tirsdag den 05. april 2011 hos Lone.


Tilstede:
 Julia, Laurits, Ole, Lone og Lis. Afbud fra Karen.


Dagsorden:

1. Valg af formand, næstformand og kasserer.
2. Kort resumé af generalforsamlingen.
3. Gennemgang af nye projekter.
4. Byporte.
5. Bibliotekets flytning fra skolen til hallen.
6. Arbejdsgruppe vedr. en dagligvarebutik.
7. Oprydningsdagen den 3. april.
8. Eventuelt.

Julia blev valgt til ordstyrer.
Lis blev valgt til referent.

1.
Lone blev valgt som formand, Laurits som næstformand og Ole som
kasserer.Sekretærfunktionen går på skift.

2.
Diverse punkter fra generalforsamlingen drøftet. Ang ”sorte pletter” kan vi – som forening
-kun kontakte kommunen og gøre opmærksom på problemerne med tomme huse. – Det
er ikke muligt at få tilskud til nedrivning af ejendomme, da Fredericia Kommune ikke er en
udkantskommune.
Vi overvejer at starte generalforsamlingen næste år med fællesspisning, som er åben for alle.
Det er måske en mulighed for at få fat i flere børnefamilier?

3.
Nye projekter: Karen har arbejdet videre med ”skraldespandsprojektet”, har kontakt med både
Fournaise og Vej & Park. Da Karen ikke var til stede på mødet afventer vi mere nyt senere...
Der er bevilget kr. 25.000 til nye lamper på Kærlighedsstien. De vil koste kr. 50.000 incl.
arbejdsløn.
Det manglende beløb tages fra vores ”pulje”. Ole arbejder videre med sagen.
Planche ved vådområde: Ole rykker.
Bænkr/borde sat op på Landsbytorvet og ved Kærlighedsstien. Det er rigtig flot. – Måske
skiftes det sidste sæt (ved Kærlighedsstien??) også ud?
Plakatsøjle: Der arbejdes på sagen
Trafiksikkerhed: Et større projekt. Ole og Lone er tovholdere, samarbejde med Finn Andersen
– og med skolen.
Bus: Rute 216 stopper medio juni. Lone har rykket for køreplan for den bybus, der skal komme
i stedet for, men alle detaljer er åbenbart ikke på plads. – Lone og Lis holder ”gryden i kog”.

Bredstrup-Pjedsted Beboerforening

Der arbejdes i forbindelse med sommerfesten på et ”protestcykelløb”, hvor vi forhåbentlig kan
involvere både de lokale politikere – og pressen. – Rigtig god idé!
Det overvejes at søge aktindsigt omkring cykelstisagen.

4.
Byporte: Gurli er snart klar til at gå igang. Laurits er tovholder på sagen.

5.
Folkebibliotekets afdeling på skolen lukkede sidste sommer.
Forslag/forespørgsel fra biblioteket til hallen om interesse for afhentningssted for reserveret
biblioteksmateriale i Bredstrup/Pjedsted Hallen – i lighed med den ordning, som findes i Erritsø
Hallen. Det vil koste kr.10.000, og der er ikke rigtig klarhed over, hvem der skal betale, eller
hvad ordningen iøvrigt indebærer. Poul Halbestyrer er blevet kontaktet af bibliotekschefen i
Fredericia, og er vel tovholder? - Det er en forbedring i forhold til slet intet bibliotek at have,
men hjælper næppe de ældre uden internet, eller børnefamilierne, der gerne vi l have en stak
billedbøger

6.
Maglende dagligvarebutik. Julia vil gerne have en arbejdsgruppe igang, og Heidi Fragtrup
har meldt sig som intersseret. Vi diskuterede forskellige løsninger. Ældresagen har
kørsel /indkøbstur i andre områder af kommunen. Kan det mon også lade sig gøre i vores
lokalområde? Måske kan vi få discount kæder gjort interesserede i at oprette butik herude.
Julia og Laurits er tovholdere på projektet. Det bliver også undersøgt, hvad der sker med den
tomme købmandsbutik.

7.
Der blev fyldt rigtig mange sække! Skolen ryddede op på eget område om fredagen. Rigtig
god idé, næste år vil vi koordinere med dem, så der ikke ryddes op de samme steder flere
gange. Ikke stor deltagelse søndag, vi vil prøve at få flere med, annoncering i Fokus eller
via flyere med Elbo Bladet. Forslag om at slutte af med fælles spisning fra kl. 12. Billeder fra
oprydningsdagen bliver lagt på nettet.

Eventuelt

Næste møde
Vi aftalte de næste 2 møder, med både en plan A og en plan B – for alle tilfældes skyld!
Den 3.5. kl. 19.30 (A) hos Julia - Alternativt den 9.5. kl. 16 (B) hos Laurits og
Den 14.6. kl. 19.30 (A) hos Lis - Alternativt den 16.6. kl. 19.30 hos Lis.

Ref.: Lis Holtegaard.