Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 3. november 2010
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 3. november 2010

Uddrag af referat af bestyrelsesmøde i
Bredstrup-Pjedsted beboerforening onsdag den 3. november 2010.

Tilstede: Laurits Vind, Lone Herbst Nørgaard, Michael Andersen og Ole Sørensen
Afbud fra Karen Pagh.
Desuden deltog landskabsarkitekt Finn Andersen under punkt 3.

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat og dagsorden.
2. Valg af referent og mødeleder.
3. Indlæg af Finn Andersen om det videre arbejde med trafik.
4. Planlægning af nytårsaften.
5. Generalforsamlingen, hvornår? På valg Michael og Laurits.
6. En lille snak om de arr. der er afviklet (Helhedsplanen, mødet med Carsten Abild)
7.Hvad snakkes der ellers om, som er relevant for os at have en mening om??
Lyssignalet v Skolen!!!!
8. Evt. herunder næste møde

1. Ingen kommentarer til referatet fra sidste møde

2.
Ole blev referent og Lone mødeleder.

3. Finn Andersen fremlagde skitser til ”byporte”. Han arbejder videre med at konkretisere
projektet, herunder med at skaffe priser.
I nær fremtid skal der holdes et møde med kommunen (Vej og Park). Kommunens
tilladelse er nødvendig for at projektet kan realiseres.

4. Nytårsarrangementet vil følge samme model som sidste år. Der købes fyrværkeri for
ca. 3000 kr. lige som sidste år. Laurits er ankermand.

5.
Generalforsamlingen afholdes 8. eller 10. marts 2011. Laurits undersøger hvornår
forsamlingshuset er ledigt.
Michael og Laurits er på valg. Desværre ønsker de ikke at genopstille.
Vi drøftede forskellige emner til nye kandidater. Og tænker videre frem til første møde i
2011.

6.
I den seneste tid har bestyrelsen arrangeret/medvirket i en række arrangementer:
16. september: Fællesmøde mellem repræsentanter fra Vej og Park, Teknisk Udvalg
(Mads Lund) samt repræsentanter for lokale beboerforeninger i Fredericia Kommune. Et af
mødets resultater er, at der nu er hastighedsbegrænsning 60km/time på Bredstrupvej. Til
gengæld er der ikke udsigt til cykelsti lige her og nu.
Rutebil 216 planlægges erstattet af bybus fra sommeren 2011.
21. september: Foredrag af Carsten Abild, Landsbyerne i Danmark. Meget om
Landsbyforeningens grundlæggelse, men ikke så meget fremadrettet og om hvordan vi
udvikler Br.-Pj i fremtiden.
7. oktober: Reception ved offentliggørelsen af helhedsplanen. Godt og velbesøgt
arrangement.

Bredstrup-Pjedsted Beboerforening

7. Aktuelt i Bredstrup-Pjedsted.
Lone mødes 9. november med beboerforeninger i Smidstrup og Herslev vedrørende
koordinering af bus-indsatsen. Der skal også koordineres med Vejle kommune. Det er ikke
godt hvis man kun kan komme hen til kommunegrænsen og ikke længere.
Lyssignalet ved skolen har været stillet om fra at være styret af trafikken til automatisk
skift. Det har medført en heftig debat på BR-Pj.-hjemmesiden.
Nu er lyssignalet tilbage på trafikstyring.
Lone vil kontakte skolen og hører hvordan man der opfatter situationen.

8. Næste møde holdes torsdag 2. december hos Lone.

9. Eventuelt
Laurids og Orla uddeler fortsat blomster til nyindflyttede. Desuden får nyindflyttede et
eksemplar af helhedsplanen.
Foreningens økonomi er god. Der er kommet styr på håndteringen af
helhedsplanmidlerne.
Der er pt. 219 medlemmer.

Referent Ole Sørensen. 8. november 2010.