Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 4. feb. 2010
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 4. feb. 2010

Uddrag af referat af bestyrelsesmøde i
Bredstrup-Pjedsted beboerforening 4. februar 2010.


Tilstede: Laurits Vind, Søren Petersen og Lone Nørgaard

Dagsorden:
1. Planlægning af generalforsamling 10. marts 2010.
2. Snerydning
3. Planlægning af Sct. Hans aften 2010.
4. Status på Helhedsplan
5. Diverse
Eventuelt

Lone blev valgt til referent.


1. Planlægning af generalforsamling 10. marts 2010.

Invitation er sendt til Fokus og vil blive lagt på BP hjemmeside inden udgangen af uge 6. Herudover er der lavet en opfordring om at støtte op om beboerforeningens arbejde, samt til at melde sig, hvis man har interesse i at blive valgt i bestyrelsen. Denne er lagt på BP hjemmeside, og sendt til Fokus. Plakat til DLF skal laves, og kalender opdateres.

Laurits finder ordstyrer og referent, samt forsøger at finde folk der kunne være interesseret i at stille op til valg til bestyrelsen.
Vedtægter skal kopieres til udlevering ved generalforsamlingen.

Søren kontakter revisorerne Marianne Sørensen og Arne Påske.

Som supplement til formandens beretning skal der informeres om aktuelle projekter der har interesse for BP. Lone har påtaget sig opgaven.


2. Snerydning.
Laurits tager kontakt til kommunen og spørge, hvorfor f.eks. Elboparken, Buen og Svinget ikke er blevet ryddet på noget tidspunkt i vinter.

Fortovet langs Landsbytorvet er vores ansvar. Der er blevet ryddet sne og bekæmpet is i løbet af vinteren, men indsatsen har ikke været koordineret.
Søren har indvilliget i at være tovholder, og han opfordres til at uddelegere arbejdet til medlemmerne af Torvelauget og Bestyrelsen.

Laurits skriver opfordring til BP borgere om at rydde sne og bekæmpe is på fortove.


3. Planlægning af Sct. Hans aften 2010.
Laurits har en ide til Sct. Hans taler. Han tager kontakt og spørger.

4. Status på Helhedsplan.
Det planlagte møde 4. februar med kommunens repræsentanter blev desværre udskudt 3 uger til 22. februar pga travlhed hos kommunens medarbejdere. Lone og Jørgen Jakobsen deltager.

5. Diverse.
Renholdelse af haven ved Landsbytorvet skal på som et punkt på et af de første bestyrelsesmøder efter generalforsamlingen. (Laurits)

Søren foreslog at vi skulle undersøge om vi kunne få glæde af en eller flere af Fredericia Kommunes ”pensionerede” skulpturer. Evt. kunne de bruges ifm nogle af projekterne i helhedsplanen. Bestyrelsen tager det op med Finn Andersen på næste møde med ham.

Laurits informerede om, at han havde deltaget i det årlige formandsmøde i BP, et møde der har til formål at udveksle information om, hvad der sker rundt om i de forskellige foreninger. Det gør de muligt at koordinere.

Eventuelt
iab

Næste møde – aftales efter generalforsamling.


Lone Herbst Nørgaard, 09. februar 2010