Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 3. dec. 2009
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 3. dec. 2009

Uddrag af referat fra bestyrelsesmøde – torsdag den 3. december 2009 kl. 1900 hos Søren Petersen, Buen 1, Pjedsted.
Deltagere: Lauritz Vind, Lone Nørgaard, Michael Andersen og Søren Petersen.

1: Godkendelse af dagsorden og referent fra sidste møde.
godkendt.
Michael Møller er trådt ud af bestyrelsen. Lauritz Vind har underrettet de øvrige bestyrelsesmedlemmer om hans beslutning.

2: Valg af mødeleder og referent:
mødeleder Michael Andersen – referent Søren Petersen.

3: Vor økonomi:
Søren Petersen oplyste, at Hanne Petz pr. 29. november 2009 har overdraget Beboerforeningens regnskab til ham.

4: Torvelauget.
Ny kontaktperson – Lauritz Vind.
Torvelauget har tidligere fået bevilliget 3.000 kr. i 2009 til div. arrangementer. Bestyrelsen fastholdt beløbet og dækker evt. underskud ved arrangementerne. Der har i 2009 været afviklet flere flotte arrangementer med glædelig stor tilslutning, hvor deltagelsen har været gratis.
Torvelauget vil evt. efterfølgende tage betaling for nogle arrangementer - godkendt. Juletræ-arrangementet trak ca. 150 børn og voksne med gratis godteposer til børnene.

5: Stort og småt hele vejen rundt:
Nytårs aften – bevilliget 3.000 kr. til fyrværkeri. Beløbet er det samme som sidste år. Lauritz Vind og Søren Petersen køber fyrværkeri. Fyrmester er Lauritz Vind og en person – ad Hoc, som han udpeger.

Byporte ved byskiltene. Emnet drøfter. Der indkaldes til møde med landskabsarkitekt Finn Andersen.

Bus 216 – emnet drøftet. Der henvises til Lone Nørgards løbende underretning om problemet på BP hjemmeside og Fokus. Borgerne er forsøgt underrrettet om problemet og den kommende ordning pr. 15.12.09.

6: Hjælp til vor helhedsplan.
Lone Nørgaard ønsker hjælp til færdiggørelsen af planen. Der blev peget på Jørgen Jakobsen, som har været med i ide/oplæg til helhedsplanen. Lone kontakter ham.

7: Generalforsamling:
Besluttet til – onsdag den 10. marts 2010 kl. 1900 i Pjedsted Kultur og Forsamlingshus. Lauritz bestiller. Menu – gule ærter.
På valg: Michael Møller (udtrådt før tid), Lone Nørgaard (modtager genvalg), Søren Petersen (i stedet for afgående Hanne Petz) – modtager ikke genvalg.
Referant- Søren Kjærsgaard forespørges. Revisor på valg - Arne Påske Jensen.

8: Eventuelt:
næste møde – onsdag den 13. januar 2010 kl. 1900 hos Michael Andersen, Nyager 18, Bredstrup.