Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 7. april 2010
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 7. april 2010

Pjedsted-Bredstrup Beboerforening
Konstituerende bestyrelsesmøde d. 7. april 2010 hos Laurits Vind.

Mødedeltagere: Laurits Vind, Lone Herbst Nørgaard, Michael Andersen, Ole Sørensen og Lasse Eriksen.
Afbud fra Karen Pagh.

1. Valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Laurits Wind fortsætter som formand.
Lone Nørgaard vælges som næstformand. Til kasserer vælges Ole Sørensen.
Michael Andersen, Karen Pagh og Lasse Eriksen påtager sig sekretærrollen, efter tur. (evt. et halvt år af gangen)

2. Kontingentopkrævning.

Laurits kontakter Søren Mortensen ang. trykning af girokort. Ruter fordeles senere.

3. Sct. Hans aften.

Forslag til en taler. Laurits spørger et par egnede emner.
Planlægning fortsættes senere. Ideen om fællesspisning på Torvet diskuteres senere.

4. Etablering af cykelstien fra Bredstrup til Fredericia .

Anlægsarbejdet er udsat. Kommunen holdes fortsat op på den oprindelige aftale. Lone er i kontakt med Peder Hvejsel og Ivan Toftgaard, der stadig arbejder på sagen.

5. Kører bussen? (rute 216)
Lone kontakter Sydtrafik og gør dem opmærksom på, at kørselskontoret skal informeres ved ændringer.
Der skal følges op på, om Sydtrafik kan kontrollere antallet af taxaer i samme tidsrum/afgang!

6. Trafikchikaner og byporte.

Landskabsarkitekt Finn Andersen er ved at udarbejde en løsning. Denne afventes fortsat.
Laurits undersøger størrelsen af Finn Andersens honorar.

7. Landsbyerne i Danmark.

Vi melder os ind i foreningen Landsbyerne i Danmark.

8. Evt.

Laurits Vind har kontaktet kommunen ang. de våde enge. Hvad skal der ske?
Ole ringer til kommunen ang. huller i vejen (Pjedstedvej og Stationsvej)
Tv Syd laver et tema om trafik. Lone undersøger hvornår dette finder sted.
Finn Andersen skal sættes i kontakt med lokale kunstnere ang. evt. udsmykning ved indfaldsveje.
Torvelauget arbejder med oprydningsdagen d. 18. april.
Der ønskes bænke forskellige steder på stier og pladser (evt. Landsbytorvet). Laurits undersøger kommunen om nogle af helhedsplansmidlerne kan benyttes.
Michael har fået en forespørgsel på om beboerforeningen skal investere i en hjertestarter. Michael undersøger videre.
Anlægsgartner Mogens Christensen varetager vedligeholdelse af branddammen.

Næste bestyrelsesmøde:
5. maj kl. 19.30 hos Ole Sørensen.

LE.