Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 8. okt. 2009
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 8. okt. 2009

Referat af bestyrelsesmøde i
Bredstrup-Pjedsted beboerforening torsdag 08. oktober 2009.


Deltagere:
Laurits Vind, Michael Andersen, Søren Petersen og Lone Nørgaard

Afbud:
Michael Møller

Godkendelse af referat og dagsorden.
Søren blev budt velkommen i bestyrelsen.
Forrige referat samt mødets dagsorden godkendt.

Valg af kasserer.
Søren overvejer posten. Laurits kontakter Hanne og aftaler tid for overdragelse.
Alternativt må vi sende en forespørgsel ud udenfor bestyrelsen, om der skulle være en der kunne tænke sig at være kasserer.

Gennemgang af Helhedsplan.
Punktet blev udskudt på grund af det korte møde.

Korte beskeder.
Laurits, Michael og Lone informerede om Helhedsplansmødet. Vi har modtaget referat fra kommunen. Med udgangspunkt i referatet vil Lone redigere Helhedsplanen.
Laurits og Lone har været til møde med kommunen vedr. de planlagte ændringer til rute 216. Nu kan vi kun afvente kommunens reaktion på vores tilbagemelding.
Vi skal have gang i de helhedsplansprojekter vi har fået bevilliget penge til.
Laurits kontakter Tine Prehn vedr. hastighedsmåler og byporte.
Desuden kontakter han Torvelauget og giver grønt lys til indkøb og opsætning af flagstang.
Beboerforeningen vil desuden sponsorere en ”cigaret-skod-opsamler”.

Vælgermøde 28. oktober.
Emner: Bus, cykelsti (selvom den nu næsten er lovet) og udvikling.

Eventuelt.
Meget hurtig status på udvalgte punkter på huskelisten:

* Laurits kontakter Jonna Hebøll fra Skærbæk vedr. Landsbyparker.
* Michael A. og M. vil arbejde videre med liste over fonde vi kan søge penge fra samt med at finde en sponsor til udskiftning af bænke.

Søren nævnte at vi burde søge midler fra Friluftsrådet.

Næste møde:
4. November 2009 kl. 19.00 hos Laurits.

Ref.: Lone