Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 15.05.2018
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 15.05.2018

Referat fra Bestyrelsesmøde i Beboerforeningen hos Ole tirsdag den 15. maj 2018.

 1. Valg af mødeleder og referent. (Referent iflg. turnus: Louise).
  Karen er mødeleder, Louise er referant.

 2. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt med tilføjelse af punkt om opsætning af stolper til bannere. Sættes under kommende opgaver.

 3. Siden sidst:
  1. Generel information.
   Erling ønsker at stoppe med græsklipning. Gerne i løber af sæsonen. Evt flere, der kan tage tjansen i turnus. Karen kontakter Kurt fra Skovbøllingvej. Peter Koller vil gerne indgå i turnus.
   Skal vi evt henvende os til kommunen ang. slåning af visse kommunale områder?

  2. Status på aktivitetspladsudvalg og strategiudvalg.
   Aktivitetspladsudvalg afventer afklaring fra kommunen. Vi skal snakke med aktivitetspladsudvalget om at arrangere møde med beboerforeningen, aktivitetspladsudvalget og Demokrati- og borgerudvalget, evt også kultur og fritid. Evt i august. Karen snakker med Alex
   Strategiudvalget er i dvale grundet travlhed. Henrik Væver vil gerne være med til en strategiproces fremover. Vi skal have en dialog med demokrati- og borgerudvalget. Nuværende helhedsplan går til 2020. Charlotte sonderer terrænet.

  3. Afgræsning af eng.
   Karen har været til godt og konstruktivt møde med beboere, landbrugssagkyndig, grundejerforening m. fl. Man har fundet frem til flere fornuftige kompromisser, men afgræsningen er ikke på plads endnu. Det indebærer et græsareal, som skal slås og man vil gerne bruge beboerforeningens græsklipper. Plænen er kommunens. Der er en ikke vedligeholdt sti på arealet. Stien ender p.t. blindt, men der er forslag om at flytte stien samt bygge en bro, så den kan føres igennem til en eksisterende skovvej, så der bliver gennemgang.

  4. Andet.
   Karen har været til borgerdialogmøde. Hvordan får man en dialog mellem borgere og politikere. Workshops om lokale ildsjæle, kommunikation, dialog.
   Det fungerer godt, at vi har én indgang til kommunen, Laila.

   Opfølgning på halvårsmøde. Vi mangler svar fra kommunen ang. tømning af skraldespande. Der er rykket for svar og vi afventer…Skraldespanden fjernet fra Elbosvinget sættes ved Donssøerne, hvor der også sættes et bord op.
   EU's persondataforordning: Det ser ikke umiddelbart ud til at der er noget vi skal forholde os til. Vi har ikke personfølsomme oplysninger liggende.

 4. Økonomi. Af helhedsplanmidlerne er der indkøbt en Grundfoss-pumpe til landsbytorvet.

 5. Hjemmeside.
  Afbud fra Thomas Fragtrup. Vi inviterer ham til næste møde , og tænker lige hver især over hvad vi har brug for at tale om. Det vil være praktisk, hvis vi selv kan lægge fx referater ud på hjemmesiden.

 6. Kommende opgaver:
  1. Stationsvej 2.
   Kurt fra Skovbøllingvej slår græsset med buskrydder.
   Der kan lægges et plastiknet under gruset for at afhjælpe belastning. Jakob undersøger pris i denne uge. Peter kontakter Mogens og aftaler tid til flytning af grus, græs, planering mm.
   Efter sommerferien dedikerer vi et helt møde til Stationsvej 2.

  2. Omdeling af sommerbrev og girokort.
   Karen har skrevet sommerbrev, Louise har lavet udkast til layout. Thomas Fragtrup tjekker pris på at få folderne trykt på trykkeri. Det hele laves færdigt hurtigst muligt. Betalingsfrist rettes til 15. juni. Ruterne er fordelt.

  3. Opsætning af informationsholdere – hvor og hvornår?
   Holdere ved Landsbytorvet, Sivvænget, hallen, Donssøerne, sportspladsen.
   Der kan desuden lægges foldere ud til frisørene, Lene List, forsamlingshuset, El-Gården, våbenhuset i kirkerne.
   Der kan evt laves to udgaver en til ophængning og en folder.
   Holdere sættes op efter sommerferien.

  4. Sankt Hans.
   Ole Lau spørges om musik og lydanlæg. Evt lidt hyggemusik eller fællessang. Peter snakker med Orla, Laurits og Kurt.
   Lis har det forkromede overblik.

  5. Andet.
   Der er indkommet forslag om opsætning af permanente pæle til bannere for sommerfest, revy, efterårsfest. Jakob snakker med dem, der er kommet på ideen, om der er videre tanker om hvordan og hvorledes.

 7. Eventuelt.
  Orla foreslår at vi fejrer jernbanens 150 år i Pjedsted i Oktober. 
Ref. Louise