Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 21.09.2017
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 21.09.2017

Referat af bestyrelsesmøde i Beboerforeningen torsdag den 21. september 2017

 1. Mødeleder Ole, referent Charlotte

 2. Punkt 5 c, Høring om Politik for frivillighed tilføjes dagsorden, herefter er den godkendt

 3. Siden sidst:
  Generel information:
  1.  Fremtidig struktur i beboerforeningens bestyrelse:
   Lone ønsker at forlade formandsposten og bestyrelsen på grund af nye udfordringer på jobbet.
   Suppleant Louise Sletting-Hvilborg indtræder i bestyrelsen. Karen overtager posten som formand. Ole laver en ”pressemeddelelse” om ændringerne til hjemmesiden.
   Alle opfordres til at overveje nye emner til bestyrelsen.

  2.  Stationsvej 2:
   Ændringen af brugsretsaftalen mangler stadig den endelige godkendelse fra kommunen. Der udformes en plan for området som sendes til godkendelse i kommunen. Lone har lavet nogle skitser med forslag til pladsens ændring i etaper.
   Der skal findes en tovholder på projektet, samt indhentes tilbud på anlægsopgaven.

  3. Donssøerne:
   Der forfattes et ”stillingsopslag” til stillingen som sømester. Sømesteren skal være koordinator for vedligeholds/koordinerings opgaver i forbindelse med pleje af søerne efter kommunens plejeplan. Der kunne eventuelt dannes et sølaug. Peter er kontaktperson for interesserede der har lyst til at hjælpe med opgaven. Det undersøges om det er muligt at låne vaders ellers købes der nogle.

  4. Henvendelse til Fredericia kommune angående forhøjelse af landsbypulje midler:
   Der er endnu ikke kommet en afklaring på ønsket om flere midler. Der er dog kommet positive tilkendegivelser fra kommunalpolitikerne.

  5. Andet:
   Holderne til foldere er ankommet. Størrelsen på holderne gør at velkomstfolderen redesignes så den fremover er i A6 format. Holderne opsættes senere. Hallen får 2 holdere til brochurer i bibliotekshjørnet.
   Landsbybiblioteket tømmes for vinteren.

 4. Økonomi:
  Der er gennemført en rykkerkampagne, hvor der er sendt rykkere til 60 beboerne. Det samlede medlemsantal er nu på 211 medlemmer.

 5. Kommende opgaver:
  1. Kommunalvalg:
   Der er ikke yderligere nyt angående tiltag i forbindelse med kommunalvalget.

  2. Juletræstænding:
   Første søndag i advent falder i år den 3/12. Lis kontakter spejderne og hører om de vil deltage i arrangementet lige som sidste år.

  3. Politik om frivillighed:
   Kommunen ønsker at lave en politik for frivillighed. Oplægget fra kommunen er sendt i høring og der skal afleveres et høringssvar den 4/10 2017. Charlotte forfatter et høringssvar som sendes til godkendelse i den øvrige bestyrelse inden det indsendes.

  4. Andet:
   Lone og Ole har deltaget i en møde med Morten angående trafiksikkerhed. Det var et godt møde, hvor de var rundt i byen og se på de steder, hvor der er sikkerhedsmæssige udfordringer. Den foreløbige plan er bump ved alle indfaldsveje til Bredstrup-Pjedsted samt ved stadion. Et andet tiltag er forsøg med chikaner for at nedsætte hastigheden på Stationsvej.

 6. Eventuelt
  Vi mangler stadig tallene fra trafiktællingen i 2016