Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 29.08.2017
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 29.08.2017

Referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen tirsdag den 29.8. kl. 19.30 hos Ole
Afbud fra Peter Koller

 1. Valg af mødeleder og referent. Mødeleder: Lone, Referent iflg. turnus: Karen).

 2. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt

 3. Siden sidst:  
  Generel information:

  1. Stationsvej 2.
   PKF har godkendt vores ændringsforslag, således at Beboerforeningen overtager ansvaret og brugsretten over pladsen ved Stationsvej 2.
   Vi skal hurtigst muligt udarbejde en fælles udmelding fra PKF og Beboerforeningen til hjemmesiden.

  2. Afhentningssted for biblioteksmaterialer i Hallen. Skal der laves ekstra PR?
   Charlotte orienterede om opstarten, som er gået over al forventning. Biblioteket er begejstret for de mange bøger, der udlånes herigennem. Der bliver kørt bøger ud mandag, onsdag og fredag.

  3. Trafiktælling 2016.
   Lone og Ole er blevet inviteret til et møde med Morten Kortzmann Svanborg, ang. implementering af trafiksikkerhedsplanen for Bredstrup Pjedsted. Trafiktælling forventes at blive behandlet.

  4. Forslag om reklame for vores byggegrunde.
   Folderholdere bestilles – Ole.

  5. Opfølgning på halvårsmødet den 24.8.
   Godt møde.
   Der blev udvist imødekommenhed ifht. at dække nogle af de udgifter vi almindeligvis dækker via forskønnelsesmidlerne (tømning af skraldespande, snerydning på Landsbytorvet).
   Vi afventer tilbagemelding fra Laila Baumann

  6. Aktivitetspladsen. Alex Falkenstrøm og Lars ??? deltager fra kl. 20.30.
   Ole undersøger om Laila vil være Aktivitetspladsudvalgets kontaktperson ifht. henvendelser til kommunen.
   Brainstorm om muligheder og mulige kontakter til personer, der kan give indspark til processen.
   Aktivitetspladsudvalget inviteres at deltage i vores møde igen i november, januar og april.
   Aktivitetspladsudvalget inviteres til at deltage i vores halvårsårsmøde med kommunen.

  7. Andet.

 4. Økonomi.
  Status pr dags dato:
  184 medlemmer heraf 9 gratismedlemmer.
  Ole iværksætter ”rykkerkampagne” rettet mod tidligere medlemmer, som ikke har indbetalt for dette år.
  Foreningen har fået mobilepay.

 5. Kommende opgaver:

  1. Forslag fra Stefan Nüchel om fælles landsby-vælgermøde i forbindelse med kommunalvalg.
   Vi synes ikke det er aktuelt med et fælles landsby-vælgermøde. Der er ikke så mange aktive beboerforeninger at der er basis for et samarbejde omkring et vælgermøde.

  2. Deltagelse i konference: ”Landsbyen lever” den 30. september.
   Godt initiativ, men vi har ikke behov for at deltage.

  3. Forslag om fælles julebelysning i Bredstrup-Pjedsted (fra før sommerferien).
   Vi lægger hovedet i blød til næste møde og søger inspiration i andre landsbyer.

  4. Andet.
   Plejeplaner for Dons-søerne og Præstegårdshaven.
   Vi annoncerer på hjemmesiden efter interesserede, som kunne tænke sig at indgå i et ”Donssø-laug”, som vil varetage vedligeholdelse af søen.
   Ole Skriver annonce.
   Præstegårdshaven plejes af Beboerforeninngen, i samarbejde med Grundejerforeningen i Gammel Pjedsted.

 6. Eventuelt, herunder efterårets møder.
  Møder planlagt frem til generalforsamling d. 28. februar 2018