Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 20.04.2017
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 20.04.2017

Referat af bestyrelsesmøde i Beboerforeningen torsdag den 20. april 2017

 1. Mødeleder Lone, referent Charlotte

 2. Punkt 5 c, sommerbrev tilføjes dagsorden herefter er den godkendt

 3. Siden sidst:

  Generel information:

  1. Stationsvej 2.
   Der er afholdt møde med Forsamlingshuset den 30/3, Lone og Peter deltog. Inden mødet havde beboerforeningen bedt en arkitekt fra kommunen om at komme med et forslag til udformningen af pladsen. Der foreligger allerede et forslag som forsamlingshuset har fået lavet. Der blev fremsendt et forslag fra arkitekten der blandt andet indeholdt placeringen af en skulptur fra Fredericia kommunes lager. Begge tegninger blev vurderet på mødet og man enedes om at tage de bedste elementer fra dem og kombinere i et nyt forslag. Forsamlingshuset for fremstillet en ny tegning.
   Der blev også på mødet diskuteret, hvem der har pligten til vedligehold af arealet langs Banen ved Ågade. Området trænger til opfyldning af huller.

  2. Evaluering af affaldsindsamlingen:
   Dagen gik godt men det vurderes at tiden er lidt knap det er derfor besluttet at rykke starttidspunktet til kl. 09.30. Der var købt rigeligt ind til morgenmaden, Peter justerer indkøbsplanen. Det er ikke nødvendigt at printe kort ud som folk kan tage med rundt.

  3. Evaluering af forslag til kommuneplan:
   Der er ikke noget specielt for vores område i den nye kommuneplan. Det eneste der er at bemærke er at området omkring Krudtgården på Stationsvej stadig står opført som militært område. Charlotte sender en mail og gør opmærksom på dette.

  4. Forslag fra Tommy Erbs vedr. GPS koordinater på udvalgte bygninger:
   Forslaget går ud på at opsætte skilte udvalgte steder som eksempelvis ved fodboldbanerne, forsamlingshuset, hallen, kirken eller andre relevante steder for at udrykningskøretøjer og andet lettere kan guides til den korrekte adresse.
   Karen prøver at ansøge trygfonden om midler til opsætning af skilte.

  5. Andet:
   Lone og Karen har deltaget i et møde omkring input til den fremtidige projektering og planlægning af Bredstrup Bygade 9.
   I takt med at der er kommet flere opgaver, eksempelvis vedligehold af Donssøerne, er der fremsat et ønske til Borger og Demokratiudvalget om en forhøjelse af det beløb der årligt modtages til by forskønnelse.
   Trafiksikkerhedsplanen forventes implementeret i løbet af 2017. Den sidste trafiktælling er stadig ikke tilgængelig på nettet Ole skriver til Laila.
   Der er et ønske om at nedsætte hastigheden på Bredstrup Bygade til 30 km/t.

 4. Økonomi:
  Der er ikke noget nyt. Ole arbejder med at få oprettet Mobile Pay inden sommerbrevet udsendes.

 5. Kommende opgaver:
  1. Hvis Marianne har tid og overskud arrangeres fællessang. Det kunne eventuelt være i Præstegårdshaven i Bredstrup sidst i august.

  2. Sankt Hans:
   Ole Engberg holder båltalen. Hans Martin leverer udstyr og musik til arrangementet. Båltændingen er rykket til kl. 21.00.
   Forsamlingshuset spørges om de vil stå for noget fællesspisning f.eks. salg af en grill menu.
   Peter er tovholder

  3. Sommerbrevet skal være ude senest den 21/5 så det skal være klar til at gå i trykken i uge 19. Lone starter arbejdet med skrivningen. Thomas printer, vi har girokort.
  4. Brainstorm angående butik i Bredstrup-Pjedsted afventer Marianne.
   Der er meget stille omkring strategigruppen mon den stadig lever?
   Lageret ved Laurits er tømt og det hele er flyttet ned i skuret, hvor havetraktoren står. Skuret trænger gevaldig til vedligehold. Det undersøges ved kommunen om vi må male skuret og om de vil sponsorer ca. 20 l maling.

 6. Eventuelt
  Der er ikke noget under eventuelt.