Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 16.03.2017
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 16.03.2017

Referat af bestyrelsesmøde i Beboerforeningen torsdag den 16. marts 2017

 1. Peter valgt som mødeleder, Lis som referent.

 2. Dagsorden godkendt.

 3. Siden sidst:
  1. Konstituering af bestyrelsen: Lone blev genvalgt som formand, Ole som kasserer og Lis som sekretær.

  2. Lone orienterede om ”bogbytte” projektet på Landsbytorvet, som Tonni og Thomas Fragtrup arbejder med. Forventet indvielse: Den 2. april efter affaldsindsamlingen. Nærmere information følger på hjemmesiden.
   Arbejdet med vores trafikmasterplan for Stationsvej og Pjedstedvej i samarbejde med Fredericia Kommune genoptages snarest.
   I samarbejde med Ole Engberg lægges lokal konfirmandliste på hjemmesiden. Det bliver muligt at supplere listen med konfirmander fra lokalområdet, som konfirmeres udensogns.
   Græsningsaftale for arealet syd for Elboparken med Fredericia Kommune: Beboerforeningen er blevet bedt om at afholde høring af aftalen om engarealet blandt de berørte lodsejere. Lone arbejder videre med sagen.

  3. Lone og Ole har været til møde med Forsamlingshuset om anvendelse af Stationsvej 2. Bestyrelsen diskuterede skitseforslag. Det er vigtigt, at vi holder fast i de grønne kiler og områder på grunden.
   De indsamlede penge overdrages til Pjedsted Kultur- og Forsamlingshus, da DKF er momsregistrerede. Der er udarbejdet et gavebrev.
   Næste møde i arbejdsgruppen den 30.3.

  4. Det var en fredelig og god generalforsamling. Spørgsmål om bedre hegn ved åen tages med til næste halvårsmøde med kommunen.
   Sankt Hans bålet vil også i år foregå på den sædvanlige plads.

  5. Kommunen udarbejder en vedligeholdelses plan for ”Donssøerne”. Repræsentanter for skolen og aktivitetspladsen deltog i mødet og der vil i planen blive taget hensyn til deres behov/ønsker. Fremover vil det være beboerne i Bredstrup-Pjedsted, som skal vedligeholde området 1 gang årligt i eftersommeren (september).

  6. Fredericia Biblioteks udlåns- og afleveringssted i Hallen er forsinket. Hvornår de er klar, vides endnu ikke.

 4. Mulighed for betaling med Mobile Pay undersøges.

  1. Affaldsindsamling søndag den 2. april. Den praktiske planlægning er på plads.
   Spejderne er blevet opfordret til at deltage. Vi sørger for, at indlægget på hjemmesiden
   kommer på Facebook.
  2. Sankt Hans: Forslag til taler: Ole Engberg. Vi spørger Hans Martin Bang om hjælp med
   højtaleranlæg og musik. Vi overvejer, om fællesspisning inden bålet skal bevares.

 5. Kommende bestyrelsesmøder:
  Torsdag den 20.4. kl. 19.30 hos Peter.
  Tirsdag den 23.5. hos Karen.
  Tirsdag den 13.6. hos Lone.

Ref.: Lis Holtegard.