Bredstrup-Pjedsted - 22. feb. 2005
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

22. feb. 2005

Bredstrup-Pjedsted Beboerforenings generalforsamling afholdt den 22. februar 2005 kl. 19.30 i Bredstrup-Pjedsted Hallen

Formand Søren Kjærsgaard bød velkommen og gik herefter til punkt 1 på dagsordenen, nemlig valg af dirigent. Else Marie Vind blev foreslået og valgt.

Else Marie Vind indledte med at gennemgå aftenens dagsorden, hvorefter hun gav ordet til Søren Kjærsgaard til punkt 2 – formandens beretning.

Formandens beretning:

Som noget nyt afholder vi i år generalforsamlingen her i Hallen.

Rensningsanlægget.
Vi har fået et brev fra Keld om, at han har opsagt aftalen om, at offentligheden kan benytte den sti, som beboerforeningen har anlagt omkring søen ved rensningsanlægget. Da stien blev anlagt, blev området ryddet, der blev fældet mange træer, området blev gjort attraktivt, der blev sat bænke op. Vi har jo også benyttet det til Sct. Hans til børnenes fakkeltog. Der var ingen begrundelse, og vi har da også brugt megen tid på at finde oplysninger i tingbogen, som kunne give os muligheder for at beholde retten til at benytte stien, men der er ikke dukket noget op, som kan ændre beslutningen.
Vi er meget kede af beslutningen og står uforstående over for den, men kan tilsyneladende ikke gøre noget. Brugsretten til stien nåede ikke at blive tinglyst, inden Shell solgte til Keld. Papirerne lå klar til underskrift hos Shell, men de trak det ud og synes så pludselig, at det måtte den nye ejer tage stilling til. Vi har bedt Keld om en kopi af den aftale, han siger op, men vi har endnu ikke modtaget noget. Kommunen vil meget gerne se aftalen, da de jo også er part og ønsker, at arrangementet kan fortsætte.

Helhedsplaner.
Vi har haft 2 møder med kommunen om midler til virkeliggørelsen af helhedsplaner. For 2004 søgte vi om 800.000 kr., hvilket er det beløb, vi mangler for at kunne gøre bytorvet færdigt. Efterfølgende blev reglerne ændret således, at de er blevet utroligt administrative. Vi skal nu søge på specielle formularer, og det er forvaltningen, der er projektleder. Det betyder at vores evne til at forvalte pengene bedre, og få mere ud af dem, som vi har gjort de foregående 5 år, nu forsvinder. Der skal søges om hver enkelt beløb separat. En dårlig løsning som kun øger arbejdet i forvaltningen, som tager den grad af selvforvaltning fra os, som vi havde før. Årsagen var en uheldig i episode i Skærbæk, hvor man ikke havde fået tilbud fra mindst 3 håndværkere.

Traktor.
Traktoren er kommet tilbage, og der er lavet regler for, hvem der kan låne den og til hvilken pris. Alle grundejerforeninger har mulighed for at låne traktoren og selv slå deres græs. Prisen er kr. 40 pr. time, og der skal stilles med en chauffør. Nøglerne til traktoren kan lånes hos bestyrelsesmedlemmerne samt hos Asger.

Byporte.
Vi har arbejdet på at finde en foranstaltning, der kunne fortælle, at man er kommet til området, samtidig med at det skal virke trafikdæmpende. Vi har arbejdet med flere modeller ud fra det udgangspunkt, at det må ikke være noget, der skal vedligeholdes, og det skal være pænt. Vi forestiller os, at de skal stilles op ved indfaldsvejene. Vi har fået en lokal nystartet virksomhed til at komme med et forslag og tilbud.

Flagallé.
Vi har arbejdet en del på at etablere en flagallé. Menighedsrådene og Idrætsforeningen er interesseret. Det største problem er, hvem der skal sætte dem op og tage dem ned, og hvor mange der skal være, og hvor skal de placeres, men vi arbejder videre på projektet. Skal de kunne lejes af private? ved hvilke lejligheder skal de anvendes, sommerfest konfirmation ?

Foreningsmesse.
Vi havde en god stand på foreningsmessen, hvor vi fik kontakt med mange nye mennesker. Et godt arrangement.

PV-Sand lugtgener.
Beboerforeningen modtog gennem foråret flere klager over lugten fra PV-Sand. Vi gik videre til kommunen med klagerne, og da PV Sand skulle til at miljøgodkendes af amtet kom klagerne i rette tid. Vi mener, at det har hjulpet således, at generne er enten væk eller formindsket.

Sct. Hans.
Turistchef Birthe Rasmussen var Sct. Hans taler, som sædvanligt et godt besøgt arrangement med omkring 150 voksne deltagere. Vejret var også godt.

Velkomst folder.
Efter vi er holdt op med at finde ud af til- og fraflytninger, har vi talt om at lave en folder, der fortæller om området. Alle foreninger er blevet indbudt til at komme med indlæg til folderen, men der er ikke så mange, der har reageret. Folderen indeholder en velkomst samt små kort over vandre/gå muligheder i området og en telefontavle. Meningen er, at den kan anvendes af ejendomsmæglere i området, som de kan vedlægge en evt. salgsopstilling. Men for at den kan holde i en årrække, har vi valgt at telefonlisten bliver et indstik som midtersider, der så kan udskiftes sammen med de halvårlige informationsbreve fra beboerforeningen.
Folderen er klar til trykning, og vi kan i aften vise, hvordan den kommer til at se ud.
Vi takker Eva og Niels, som med deres professionelle arbejde fra Fokus har været med til at hjælpe med opstilling og design.

Nytår.
Som sædvanlig et godt arrangement. Mange mennesker, men også et ønske om at begynde affyringen lidt senere så flere kan nå at være med.

Det nye år.
Vi håber meget, at bevillingerne til bytorvet kommer allerede i år, så vi kan komme i gang.
Vi har også søgt kommunen om midler til at få udarbejdet en ny helhedsplan, og med den nye ansøgningsform skal kommunen involveres, men forventer, at vi meget hurtigt går i gang med at indkalde forslag til en ny helhedsplan fra borgerne. Store som små ideer.
Det er en spændende og inspirerende proces, som vi håber bringer nye ideer og som måske lokker nogle nye ansigter frem på den traditionelle scene.

Søren Kjærsgaard takkede Ole Rasmussen for hans 2 år i bestyrelsen og overrakte en vingave.

Asger blev takket for hans store arbejde i området og fik overrakt en vingave.

Herefter gav Else Marie Vind mulighed for kommentarer til beretningen.

Der kom mange kommentarer, og der var en god og livlig debat bl.a. om ideen om en flagallé, problematikken omkring stien ved rensningsanlægget, diverse problemer med vedligeholdelser i området, forslag til nye stier, beboerforeningens synlighed og beboerforeningens rolle i lokalområdet, cykelsti fra Bredstrup til cykelstien på Bredstrupvej, Bytorvsplanerne, trafikbelastning, fartdæmpende foranstaltninger m.m.

Søren Kjærsgaard fremhævede, at vi selvfølgelig er klar over, at Keld Hindkjær er i sin gode ret til at annullere aftalen, hvilket ikke desto mindre er beklageligt.

Bestyrelsen efterlyste forslag til synlighed, og der blev bl.a. fremsat forslag om at lave et debatforum på vores hjemmeside. Også en hyppig information f.eks. ved hjælp af referater fra bestyrelsesmøder blev der fremsat ønske om.

Bestyrelsen har kontakt til Fredericia Kommune med hensyn til vedligeholdelse af veje, fortove, cykelstier, grønne områder m.m., men det er et tungt arbejde.

Formandens beretning blev derefter godkendt.

Herefter var vi kommet til regnskabsfremlæggelse ved Marianne Lauridsen.

Se regnskabet klik her


Der var bl.a. spørgsmål til indkøbet af en traktor med trailer og vedligeholdelsen af branddammen. Herefter blev regnskabet godkendt.

Der var ingen indkomne forslag.

Fastsættelsen af foreningens kontingent forblev uændret på 100 kr.

Så var vi nået til punkt 6 – valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Ole Rasmussen, som ikke modtog genvalg, og Tina Stjernholm som modtog genvalg.
Tina Stjernholm blev genvalgt, og Lisbeth Andersen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Suppleanterne Niels Jørgen Andersen og Asger Nielsen forsætter.

Punkt 7 var valg af revisorer og revisorsuppleant.
Arne Jensen og Jens Leth Jacobsen modtog genvalg og blev genvalgt. Jette Dall modtog genvalg som revisorsuppleant og blev genvalgt.

Under eventuelt var der igen debat om beboerforeningens synlighed, hvor det bl.a. blev fremsat synspunkter om vigtigheden af, at beboerne bidrager med arrangement og interesse i beboerforeningens arbejde for, at den kan være synlig, men også at det er vigtigt, at bestyrelsen bruger de medier som er til rådighed – DLF, hjemmesiden, Fokus og dagspressen.

Herefter slutter Else Marie Vind aftenens debat og Søren Kjærsgaard afslutter hermed årets generalforsamling med tak til Else Marie Vind og alle fremmødte.