Bredstrup-Pjedsted - 25. mar. 2003
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

25. mar. 2003

Referat 25.03.2003

Sammendrag fra Bredstrup-Pjedsted Beboerforenings generalforsamling den 25. marts 2003.

17 personer incl. bestyrelsen var mødt op.

Formand Søren Kjærsgaard bød velkommen, og Else Marie Vind blev herefter valgt til dirigent.

Efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovlig, gav Else Marie Vind ordet til formanden.

Formandens beretning omhandlede:
- nytårsarrangementet,
- arbejdet ved skolesøerne,
- bytorvet,
- Sct. Hans,
- forskønnelsesprisen,
- hjemmesiden,
- Helhedsplanlægning/Landsbypolitik for lokalsamfundet, Bred-strup/Pjedsted,
- hastighedsproblemer på Stallerupvej,
- forhindring af træfældning i ”Den gamle præstegård”,
- strategiplanlægning i trekantsområdet,
- takkede Asger Nielsen for hans store arbejde,
- takkede Peter Basse og Benny Pedersen for deres arbejde i besty-relsen.

Herefter var der kommentarer fra forsamlingen.
Der var ét emne, som gik igen, nemlig trafik med dertil hørende problemer i vores område. Der bliver bygget både i Bredstrup og ved Kobbelgårdsvej uden, der bliver tænkt på at indrette veje og cykelstier derefter. Der er megen trafik med høj fart fra Kobbel-gårds-området omkring Spang til Vejle Landevej. Der mangler en cykelsti på Bredstrupvej og færdiggørelse af cykelstien på Ågade.

Der var et forslag om cykel-protest-optog på Bredstrupvej for at gøre opmærksom på problemerne.

Der var debat omkring Bytorvet, men Søren Kjærsgaard kunne fortælle, at planerne foreløbig er sat i venteposition p.g.a. Fredericia Kommunes spareplaner. Han og formændene fra de andre beboerfor-eninger arbejder sammen for at få en bedre dialog med Fredericia Kommune. Man har kunnet læse en del om dette i Fredericia Dagblad på det seneste.(Se evt. www.fredericiaonline.dk). At vi dog ikke har mistet vores kontaktperson ved Teknik og Miljø var vedtaget endeligt samme dag, informerede Else Marie Vind.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

Vedr. regnskabsfremlæggelse var det også formand Søren Kjærsgaard, der fremlagde dette, da kasserer Søren Mortensen var fraværende p.g.a. arbejde.

Beboerforeningen har nu 210 medlemmer, hvor vi tidligere har været oppe på 250 medlemmer.

De fremmødte mente, der var flere grunde til dette, men først og fremmest et spørgsmål om synlighed. Der blev stillet forslag om:

- at få sat en streamer på vores traktor, så man kan se, hvem Asger repræsenterer, når han holder området,
- en bod til sommerfesten, hvor folk kan høre om beboerforenings arbejde, evt. også ved Sct. Hans arrangementet,
- forårsrengøring i området for alle beboere.

Carsten Boysen havde forud for generalforsamlingen stillet nogle skriftlige spørgsmål vedr. økonomien omkring de sidste års projek-ter. Carsten Boysen havde ikke stillet spørgsmålene på egne vegne, men på vegne af alle beboerne i Bredstrup-Pjedsted.

1. Hvor meget er der hidtil blevet brugt på Bytorvet?
2. Hvor meget har branddammen kostet?
3. Hvor meget har projekket omkring rensningsanlægget kostet?
4. Hvor meget er der nu tilbage til Bytorvet?

Søren Kjærsgaard svarede:
1. 0 kr.
2. ca. 80.000 kr.
3. ?
4. 275.000 kr.

Beboerforeningen havde med vilje ikke kontaktet vores kontaktperson ved Teknik & Miljø, da vi ikke kendte baggrunden for forespørgslen og kun retter henvendelse til kontaktpersonen, når det er absolut nødvendigt. Noget vi for øvrigt fik ros for af Else Marie Vind, der samtidig fortalte, at Bredstrup-Pjedsted Beboerforening bliver fremhævet for at arbejde seriøst med de tildelte midler. Da der blandt de fremmødte ikke var yderligere interesse omkring spørgsmålene, og Carsten Boysen personligt havde fået oplyst tallene hos kommunen, kunne vi afslutte dette punkt.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Fastsættelse af kontingenten blev vedtaget til at forblive uændret, nemlig 100 kr.

I år ønskede to bestyrelsesmedlemmer at takke af. Dette var Benny Pedersen og Peter Basse. Søren Kjærsgaard takkede for deres indsats og overrakte dem et par flasker Bredstrup-Pjedsted Vin.

Det blev vedtaget, at sætte antallet af bestyrelsesmedlemmer ned til 5 personer i overensstemmelse med Vedtægterne. Herefter blev Ole Rasmussen nyvalgt og Tina Stjernholm genvalgt til bestyrelsen.

Jette Dall blev genvalgt som revisorsuppleant.

Under eventuelt havde især Asger Nielsen mange spørgsmål, me-ningstilkendegivelser og gode forslag. Bl.a. kan nævnes hans be-tragtninger omkring motoriseret støj på stille aftner. Der var blandt de fremmødte enighed om, at dette var uønsket, men svært at gøre noget ved. Hver især kan selvfølgelig gøre deres til at genere naboen mindst muligt. ”Mange bække gør stor å”. Asger Nielsen havde medbragt en artikel om emnet skrevet af Line Baun Danielsen, som han gav til beboerforeningen. Denne kan ses på hjemmesiden.

Vedr. arealet ved rensningsanlægget indkøber Asger Nielsen på be-boerforeningens vegne en kæde, som skal forhindre, at folk læsser træ og kvistaffald af på området før den 1. maj 2003. Græsset bliver ødelagt af bilerne, og det er ikke muligt selv med traktor at skubbe store mængder ind til bålpladsen uden at ødelægge området. Dertil kommer, at det er svært at få ild i, når det ikke er lagt på stedet fra starten.

Else Marie Vind sluttede punktet af med at fremhæve vigtigheden af at lægge vægt på positiv tale og konstruktiv kritik. Brok og interne stridigheder kan ikke bruges til noget og fremmer ikke folks engagement i vores område.

Søren Kjærsgaard sluttede herefter årets generalforsamling med en tak til de fremmødte for mange gode indlæg, som blev taget til ef-terretning,og en tak til Else Marie Vind for at varetage værget som dirigent seriøst.

Referant
Tina Stjernholm, den 4. april 2003.

Godkendt af Else Marie Vind

Godkendt af Søren Kjærsgaard