Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 17.01.2017
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 17.01.2017

Referat af bestyrelsesmøde i Beboerforeningen tirsdag den 17. januar 2017

 1. Valg af mødeleder og referent. (Referent iflg. turnus: Karen).
  mødeleder: Lone

 2. Godkendelse af dagsorden.
  Referat godkendt

 3. Siden sidst:
  1. Generel information.

  2. Stationsvej 2. Hvordan kommer vi videre?
   Forsamlingshuset har teten.
   Peter Koller vil gerne være med i en planlægningsgruppe og er derudover måske også villig til at indgå i noget praktisk arbejde.
   Restsummen fra indsamling til evt. køb beløber sig til ca. kr. 62.000, som donorerne har tilkendegivet kan bruges til etablering og forskønnelse af arealet ved Stationsvej 2.
   Et fælles skriv fra Beboerforeningen og Forsamlingshuset med ønske om yderligere financiering er sendt til kommunen.
   Vi afventer svar.

  3. Evaluering af arrangement 1. søndag i advent og nytårsfyrværkeri.
   1. Søndag i advent . Juletræstænding i fællesskab med spejderne. 151 slikposer uddelt.
   Hyggeligt og vellykket arrangement.
   Lone skriver til spejderne at vi gerne vil gentage.
   Nytårsfyrværkeri: Fint, flot og hyggeligt. - også fin oprydning dagen efter.
   Ole giver positiv tilbagemelding til fyrværkerimester Kim Lund.

  4. Hvad sker der ved Dons søerne?
   Kommunen v. Dorthe Aaboer har fundet pengene til reetablering af "Dons-søerne. Anlægsgartner Mogens Christensen er i gang med arbejdet.
   Charlotte har haft kontakt til skolen og børnehaven, som har givet udtryk for interesse for at kunne bruge søerne i naturundervisningen.
   Når genetableringen er fuldført, bliver det vores opgave at pleje området.
   Dorthe Aaboer giver vejledning til vedligehold.

  5. Problemer med kollektiv trafik efter omlægning af køreplaner.
   Charlotte har analyseret køreplanerne og sammenholdt dem med togkøreplanerne.
   Der er flere store tidsmarginer.
   Resultatet forelægges Laila til halvårsmøde med kommunen.

  6. Andet.
   Der er kommet nyt gelænder ved trappen på kirkesiden i Præstegårdshaven. Den er sat op af Ole Christesen, som ejer jorden, hvor trappen ligger. Beboerforeningen donerer maling, så træværket kan få et ensartet udtryk.

 4. Økonomi.
  Ole er færdig med regnskabet.
  Foreningen har et overskud på kr. 2.836 og dermed en egenkapital på kr. 61.895.
  Aktuelt medlemstal ca. 230.

 5. Kommende opgaver:
  1. Generalforsamling d. 28. Februar kl. 18.30
   Menu: Gullasch-suppe. Drikkevarer for egen regning!
   Kaffe og småkager
   Dagsorden efter vedtægterne.
   Forslag om, at strategi-udvalget aflægger rapport (Henrik Væver spørges forud).
   Forslag om oplæg vdr. etablering af dagligvarebutik v. Dagrofa
   Forslag om kulturelt indslag - forsmag på revyen - Peter bliver spurgt
   Kandidater til bestyrelsen. Hvem er på valg/ønsker genvalg?
   Lis og Charlotte på valg - modtager genvalg. Peter på valg - Ole spørger om han modtager genvalg (det håber vi!).
   Ole spørger, om Arne genopstiller som revisor.
   Annoncering via dagspresse: Elbobladet.
   Hjemmeside og Facebook : Lone laver indkaldelse.

  2. Halvårsmøde med Fredericia Kommune torsdag den 9.2. kl. 16.00.
   Ole har opsamlet punkter i dokumentet, vi alle kan skrive i.
   Ole sender link til os alle og indsender punkterne til Laila Baumann ca. 1 uge inden mødet.

  3. Forespørgsel fra hallen vdr. tilskud til etablering af biblioteksordning
   Vi støtter helhjertet det gode initiativ og bevilger kr. 10.000 til formålet. (De 5000 kr. er
   vores del af overskuddet/gaven fra "Det lille Fjernsyn", da det lukkede).

  4. Andet.

 6. Eventuelt.
  Næste møde: Torsdag den 23. februar kl. 19.30 hos Ole.