Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 16.06.2016
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 16.06.2016

Referat af bestyrelsesmøde i Beboerforeningen torsdag den 16. juni kl.19.00 hos Lis

 1. Valg af mødeleder og referent.
  Mødeleder: Peter . Referent: Karen

 2. Godkendelse af dagsorden
  Dagsorden godkendt

 3. Siden sidst:
  1. Generel information.

  2. Stationsvej 2. Status og overvejelser efter mødet med PKF den 12. juni.
   Flemming har tilrettet brevet til kommunen efter mødet d. 12. juni. Det har været vigtigt at få tilføjet, at der skal tinglyses servitutter om brugsretten på grunden.
   Lis tilretter brevet sprogligt, inden det sendes til kommunen.

  3. Henvendelse fra Tina Stjernholm vedr. bump på Ågade.
   Lone har svaret familien Stjernholm. Vi er tilfredse med bumpene. De nedsætter effektivt farten på strækningen.

  4. Nyt vedr. butik(ker) i Bredstrup/Pjedsted?
   Intet nyt

  5. Lukning af postkasse på Stationsvej
   Lis har rettet henvendelse til Post Nord og forklaret Beboerforeningens ønske om en postkasse i Pjedsted by. Post Nord undersøger sagen og melder tilbage - ellers følger Lis op på sagen.

  6. Bredstrup Bygade 9
   Vi nedsætter et lille hurtigt arbejdende udvalg (Lone og Karen), som udarbejder et høringssvar. Ole leverer råmateriale.
   Vi vil ikke modsætte os nedrivning, men foreslå, at kommunen stiller krav til ny-bebyggelsen.

 4. Økonomi.
  1. Medlemsstatus.
   Ole gennemgik medlemstal og økonomi.

  2. Landsbypuljemidler.
   Intet nyt. Vi forhører os på mødet med kommunen i august.

 5. Kommende opgaver:
  1. Sankt Hans aften
   Kogebogen gennemgået, ansvaret fordelt:

   • Karen:
    • Holde tale
    • Kontakt til Ole Mouritsen: Sang - musik - anlæg
    • Kontakt til Laurits: El - Ruske op i bålet - buskrydder
   • Peter:
    • Kontakt til Orla: Grill på Landsbytorvet - Pavillon - Sandwich-reklamer
    • Opslag på hjemmeside
    • Indkøb af vin og drikkevarer
   • Ole:
    • Kontakt til heksemagere

  2. Fællessang – hvor og hvornår?
   Marianne Bitsch arrangerer. Datoen endnu ikke fastsat.

  3. Halvårsmøde med kommunen – status og punkter til dagsorden.
   Halvårsmøde med kommunen fastsat til d. 11. august.
   Indtil mødes afholdes, kan der tilføjes punkter på følgende dokument kortlink.dk/mgvd

  4. Andet.
   Mundtlig tilbagemelding fra Dorthe Aaboer ang. oprensning af "Donssøerne". Hun har fået afslag på ansøgningen til Naturstyrelsen, men hun ser velvilligt på projektet, og vil forsøge at finde midler på eget budget sidst på året. Der kan evt. blive tale om, at en projektgruppe (forslag: skolen +evt. interesserede) byder ind med noget arbejdskraft og en langsigtet plejeplan for området.

 6. Eventuelt.
  Intet nyt til dette punkt.