Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 19.11.2015
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 19.11.2015

Bestyrelsesmøde i Beboerforeningen torsdag den 19. november hos Ole S.
Afbud fra Ole M.

 1. Valg af mødeleder og referent
  Mødeleder: Lone Referent: Karen

 2. Godkendelse af dagsorden.
  Dagsorden godkendt

 3. Siden sidst. Generel information
  Lis har indsamlet info fra foreninger i lokalområdet omkring
  dato for generalforsamlinger.

 4. Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager:
  1. Cykelsti. Status og reaktioner. Begynde planlægning af indvielse.
   Arbejdet skrider planmæssigt frem.
   Det sidste stykke afventer dog expropriation.
   Lone kontakter Henriette Voss for at høre, hvornår vi kan forvente
   indvielsen kan finde sted.

  2. Trafik, herunder bump, trafiksikkerhed og trafikregulering.
   Ole har opmålt bump, som vurderes er for "blide". Har indsendt målinger og afventer at Henriette Voss opmåler bumpene og eventuelt iværksætter forbedringer.
   Jvf. disse erfaringer ønsker vi, at de bump, der skal etableres ved cykelstiens afslutning på Bredstrupvej, bliver cirkel- eller pudebump.
   Ovenstående tages op på halvårsmøde med kommunen i januar.

  3. Velkomstprocedure. Velkomstbrev mm.
   Karen sende digital udgave til Michael Sørensen, som kan videregive det til kommunens grundsælger i forhold til Sivvængets grunde.

  4. Den gl. præstegårdshave.
   Lis orienterer: Kommunen har bekostet oprensning af den ene sø, og Beboerforeningen har finansieret oprensningen af den anden.
   Der er bestilt 2 borde/bænkesæt. (2 x kr. 5.500)
   Branddammen i Bredstrup:
   Tilbud fra Mogens Christensen på beskæring af store asketræer, udtynding, genplantning m.v.
   (kr. 6.500 i år og kr. 13.000 næste år)

  5. To Do liste.
   Halvårsmøde med kommunen - Vi foretrækker d. 7. januar
   Ole S. laver en to-do-liste i et googledokument, vi alle kan skrive i. Dette danner grundlag for dagsordenen til vores halvårsmøde.

  6. Andet.
   Bandereklame på Stadion:
   Ole S. kontakter Jørgen Hansen ang.pris - vi skønner at have råd til en engangspris på kr. 1.500.

 5. Revision af Beboerforeningens vedtægter. (Se vedlagte forslag fra Lis og Peter)
  Revisionsforslag gennemgået og kommenteret - udsendes til gennemsyn.

 6. Forslag fra Strategigruppen om nyt, lokalt magasin (Se mail fra Lone 10.11.).
  Vi har både en hjemmeside, en facebookside og et digitalt nyhedsbrev, så umiddelbart tænker vi, at vi informationsmæssigt er dækket ind.
  Kunne eventuelt indgå i en velkomstpakke eller afløse vores årlige nyhedsbrev. Lone melder tilbage til Henrik.

 7. Ansøgning om midler fra grøn pulje fra Natur- og Erhvervsstyrelsen (Se mail fra Lone 15.11.).
  En mulighed kunne være at søge midler fra denne pulje til oprensning/ fritlæggelse af "Dons-søerne" ved Aktivitetspladsen.
  Peter undersøger betingelserne for at søge tilskud fra ovenstående pulje.
  Peter rundsender resultat. Vi beslutter herefter, om vi skal kontakte Laila Baumann, hvis vi ønsker det skal iværksættes.

 8. Kommende opgaver:
  1. Indkøb af gaver til græsklipper m.fl.
   Ole S. indkøber

  2. Juletræstænding. Kontakt til Torvelaug samt annoncering.
   Annonce er afsendt til hjemmeside.

  3. Nytårsfyrværkeri.
   Tovholder, indkøber og fyrmester: Kim Lund Beløbsramme: kr. 3000

  4. Generalforsamling. Hvem er på valg/ønsker genvalg? Evt. kandidater. Menu, underholdning mm.
   Lone, Ole S. og Karen er på valg.
   Lone og Ole S. genopstiller, Karen overvejer.
   Menu: Same procedure as last year
   Underholdnings forslag - Den kreative skole - den nye teatertrup el.lign.

  5. Kontaktliste til kommunen og andre samarbejdspartnere (bilag til ”kogebog”).
   Lis arbejder bestandigt videre.

 9. Eventuelt.