Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 21.10.2015
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 21.10.2015

Referat af bestyrelsesmøde i Beboerforeningen den 21. oktober 2015.
Fraværende med afbud: Karen og Peter.

 1. Lone blev valgt som mødeleder, Lis som referent.
 2. Dagsorden blev godkendt, økonomi tilføjes som et fast punkt.
 3. Intet særligt nyt.
 4. Økonomi: Beboerforeningen har nu 223 medlemmer, vi skal hele tiden forsøge at synliggøre vigtigheden af vores eksistens som Bredstrup-Pjedsteds talerør!
  Økonomien er god og stabil.

  1. Et rigtig godt og velbesøgt spadestiksarrangement omkring cykelsti, vi vil insistere på at få længere frist, når vi skal fejre indvielse! Lone kontakter kommunen. Skolen skal også inddrages.
  2. Etablering af bump ved skolen skulle være begyndt i uge 42. Vi venter stadig! Fremtidige ønsker til trafikregulering tages op på næste halvårsmøde med kommunen (Bump ved Stadion, chikaner på Stationsvej).
  3. Velkomstbrev blev gennemset og revideret. Vil snarest blive mangfoldiggjort og afleveret sammen med Gurlis velkomstkort, når Laurits og Orla går ud med velkomstbuketter til nye beboere. Beboerforeningen giver gratis medlemskab af foreningen det første år.
  4. Dorthe Aaboer undersøger, om vandspejlet skal hæves i den ene af præstegårdssøerne, og kommunen sørger for oprensning af søerne. Vi får nærmere information senere. Plejen omkring søerne skal herefter foretages af områdets beboere. Vi bestiller to bord-bænkesæt til udskiftning af de gamle.
   Lis kontakter Laila angående bedre skiltning/synliggørelse af Præstegårdshaven.
  5. Vi undersøger status omkring den gamle købmand, Er ejendommen stadig til salg, er der lukket for vand osv. Måske kunne der, for vores regning, lægges ral på pladsen, og en oprydning, i samarbejde med Forsamlingshusets bestyrelse, kan komme på tale.
   Ole S. og Lone undersøger nærmere.
  6. Fit Deal er et udmærket initiativ, men de påtænkte aktiviteter falder udenfor Beboerforeningens formål og arbejdsområder.
  7. Intet nyt til To Do liste.
  8. Kommunen udvider Ren By projektet til også at omfatte landsbyer. Vi laver en forskønnelsesliste med forslag til, hvad nyttejobberne kan lave i vores område. Listen revideres løbende.

 5. Peter og Lis arbejder videre indtil næste bestyrelsesmøde.
 6. Vi vil gerne have et ”tip”, hvis et arrangement omkring bosætning kommer til vores område. Vi byder gerne på en pølse mm. Lone kontakter Michael
 7. Ole S. kontakter Jørgen Hansen for at høre, om udgiften til bandereklame på Stadion er et engangsbeløb. I bekræftende fald køber vi én.

  1. Lone bestiller snerydning til den kommende vinter.
  2. Lone kontakter de relevante personer.
  3. Lone sørger for annonce vedr. julefrokostbus til hjemmeside og Facebook.
  4. Generalforsamlingen blev fastsat til torsdag den 25. februar. Vi koordinerer med øvrige foreninger i Bredstrup-Pjedsted.
  5. Lis arbejder videre med kontaktliste og modtager gerne bidrag fra den øvrige bestyrelse.
 8. Huskelisten behandles fremover 1 gang i kvartalet.
 9. 11. Næste møde: 19.11. hos Ole S. Intet møde i december.
Møde den 12.1. 2016 og den 11.2. 2016.