Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 28.05.2015
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 28.05.2015

Referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen torsdag den 28.5.2015 kl. 19.30 hos Karen

 1. Valg af mødeleder og referent
  Mødeleder: Lone
  Referent: Ole

 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og nærværende dagsorden.
  Dagsorden justeret.

 3. Generel information:

  1. Diskussion af vores holdning til flagning og konfirmation.
   Markering af konfirmation på hjemmeside og facebook og ved flagning kan ses fra flere sider. Vi nåede ikke til enighed. Hvor vi præcis trækker grænsen tages op i forbindelse med næste års konfirmationer.

  2. Projekt ”Kend din landsby”. Er det noget for os?
   (Se www.kenddinlandsby.dk).

   Det er en god idé at gøre noget tilsvarende – at opsætte QR-koder på spændende lokaliteter, som så henviser til BP-hjemmesiden, hvor de interessante historier og anekdoter fortælles. Det er oplagt at anvende de to lokalhistoriske bøger, der udkom i 2010. Vi tager henvendelse til de to redaktionsgrupper med henblik på at få lov til at anvende materialet på hjemmesiden. Lis undersøger og afgør, hvem vi skal kontakte.
   Peter vil gerne sætte pæle op, Ole S. vil sætte koderne på.

  3. Andet
   Ikke andet.

 4. Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager:

  1. Trafik, herunder trafiksikkerhed og –regulering, bump, bus og cykelsti.
   Vi venter utålmodigt, men undrer os over tempoet. En taktisk henvendelse til kommunen overvejes …
   Vedr. cykelsti: jordbundsprøver synes netop at være i gang!

  2. Hjemmesiden.
   Principper for medlemskab (virksomhed/institution).
   Ole S. informerede om de nye retningslinjer, hvor der skelnes mellem foreninger, firmaer og eksterne virksomheder. Se under ’info’ på hjemmesiden. Mellem kategorierne er der gråzoner, hvor der af og til må gives gratis medlemskab. Retfærdighedsmæssigt er det svært at få til at gå op. Der arbejdes videre.

   Hvad skal nyhedsbrevet indeholde – og hvad skal i Beboerforeningens årlige brev?
   Lone fik feedback og arbejder videre med årets nyhedsbrev.

  3. Aktivitetsplads ved hallen.
   Udvalget har planer om et idémøde for 12-16 årige og kan henvende sig til Ole S. vedr. det økonomiske.
   Vi venter med udvalgets deltagelse i et beboerforeningsmøde, til der er et færdigt oplæg fra udvalget.
   Lone undersøger, hvor den underskrevne kontrakt er havnet.

  4. Landsbyudvikling/strategi.
   Intet nyt

  5. Forbedret velkomstprocedure. Se Henrik W’s forslag til velkomstbrev.
   Velkomstbrev gennemgået.

  6. To Do liste.
   Ikke noget nyt.

  7. Andet.
   Intet.

 5. Henvendelser til Beboerforeningen:

  1. Forespørgsel fra Gurli Hjorth: ”Liv, hvor vi bor”.
   Lone har modtaget en del blomsterløg til udplantning i området.
   Udplantningen vil blive koordineret med Gurli Hjorth, der er kontaktperson for projekt ”Liv, hvor vi bor”.

  2. Henvendelse fra Herslev beboerforening vedr. fælles møde
   Vi takker ja til et fælles møde, hvor erfaringer udveksles.

 6. Kommende opgaver:

  1. Omdeling af årsbrev og girokort.
   Onsdag d. 17.6 skal vi have uddelt brevene/girokort. Materialet skal derfor ligge klar d. 10.6.. Deadline hos Ole S., der laver bunkerne: 8.6.
   Vi spørger Henrik V. om at trykke. Alternativt printer Ole S.

  2. Sankt Hans aften.
   Lis orienterede om planlægningen.
   Ole M. leverer højttaler og klaverakkompagnement.
   Lone printer sangark. Hun modtager gerne forslag til en ekstra fællessang (ud over Midsommervisen).

  3. Andet.
   Intet

 7. Huskelisten (udsendt sammen med dagsorden).
  Vores halvårsmøde med kommunen foreslås afholdt i aug.-sept. Ole S. aftaler med kommunen – inkl. første-spadestik-arrangementet vedr. cykelstien.

 8. Eventuelt og næste møde.
  Næste møde: onsdag den 17.6 kl. 19.30. Hos Karen?
  Her spørger vi Thomas Fragtrup om at være med fra kl. 21.00 vedr. hjemmesiden.
  Møder frem til jul aftales på næste møde.

Ref.: Ole M.