Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 16.04.2015
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 16.04.2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 16. april 2015 hos Lone.

 1. Valg af mødeleder og referent.
  Lone valgt til mødeleder. Peter til referent.

 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og nærværende dagsorden.
  Punktet udgået. (også i fremtiden) – og erstattes af: 2. Godkendelse af dagsorden.

 3. Generel information.
  • A: Lone deltog i fokusgruppemøde med Fredericia Kommune den 15/4. Det var et godt møde der helst skulle munde ud i et bedre samarbejde med forvaltningen – herunder klarere procedurer.
  • B: Lone deltog i Visionsmødet 9. april. Spændende og interessant. Der henvises til omtale i FD den 10/4 side 2 og 3.
  • C: Mail til Lone fra Michael fra Aktivitetsudvalget. De vil gerne have vore mødedatoer med henblik på evt. deltagelse. Overvejelser om vi generelt bør lægge mødedatoer på hjemmesiden.

 4. Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager.
  • A: Trafikmåling uge 17. Uklarhed med hensyn til hvor der måles.
   Cykelsti: Pengene er nu frigivet.
  • B: Intet nyt vedr. stier i vådområdet.
  • C: Referat fra Thomas fra mødet vedr. hjemmesiden:
   - Principperne for den nye hjemmeside er nu klar.
   - Nyhedsbrev i støbeskeen.
   - Regler for brug af hjemmesiden er klar.
  • D: Aktivitetsudvalget holder møde i aften (16/4). Navne på medlemmer af udvalget er pt ikke kendt.
  • E: Lone og Lis deltager i Landsbytopmødet 23. april.
  • F: Må Beboerforeningen sende opfølgningsmail vedrørende rabatkuponer? Lone videresender mail-korrespondence med Marianne til Lis. Lis kontakter Marianne.
  • G: - Punkter til den kommunale TO-DO-liste.
   - Opfyldning af rabatter på Bredstupvej (Spangen) og Bredstrup Kirkevej.
   - Huller i belægningen på Pjedstedvej ved stadion.
   Ole S. står for kontakten.
   Lone spørger Marianne Corydon om evt. problemer i Kongsted.
  • H: Konfirmationslisten ligger på hjemmesiden. Thomas spørges om der kan lægges en aktivitetskalender ind på hjemmesiden.

 5. Henvendelser til beboerforeningen.
  • A: Peter laver tekst til hjemmesiden vedrørende frivillige donationer af blomsterløg. Lone sender Henrik et svar. Vi kan nok selv finde ud af at sætte løgene.
  • B: Skiltning på købmandsbutikken. Mail fra Laurids om at sagen er i orden, og kan udføres på forskønnelsesdagen, hvis ejeren giver lov til det.
  • C: Beslutning vedrørende køb af bandereklame på stadion udsættes til næste møde.

 6. Kommende opgaver.
  • A: Karen har købt ind til morgenmaden. Deltagende bestyrelsesmedlemmer medbringer kaffe.
   Tidsplan sendt til Thomas.
   Karen har også styr på grillen og pølserne.
   Peter bager kage til klokken 15.
  • B: Lone sender Nyhedsbrev som omdøbes til ”Sommerbrev” til Henrik der har lovet at komme med kreative forslag. Vi spørger Thomas om han vil hjælpe med layout.
   Husk at få omtalt Præstegårdshaven.
   Nyt nyhedsbrev: Lis spørger Thomas om han vil have hjælp til at kontakte foreninger.
  • C: Lis er tovholder på Sct. Hans arrangementet. Placering af bålet drøftedes. Laurids skal spørges om det kan lade sig gøre at flytte bålet/brændt til hjørnet af Ågade og Elboparken.
  • D: Peter kontakter Laila Bauman Jensen vedrørende ledig kunst på Kommunens depot.

 7. Huskeliste
  Huskeliste blev gennemgået. Lis opdaterer huskeliste.

 8. Eventuelt og næste møde.
  - Lone kontakter Marianne vedrørende Fællessangsturneen.
  - Liste over ”arbejdsheste” startes som en intern liste.
  - Drøftelse af Torvelaugets og Flaghejsningslaugets status. Bør de fremgå på hjemmesiden?

Næste møder:
28/5 hos Karen.
18/6 hos Peter.