Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 24.03.2015
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 24.03.2015

Møde i Beboerforeningen d. 24.3.2015
Dagsorden

 1. Valg af mødeleder og referent
  Hhv. Lis og Ole M.

 2. Godkendelse af dagsorden
  Tilføjelse til pkt. 9: Vedr. hjemmeside + velkomstpakke

 3. Konstituering
  Lone overvejer sin stilling som formand, da hvervet tager megen tid. Bestyrelsen drøftede Beboerforeningens opgaver og enedes om følgende:
  • Der vælges en sekretær, som tager sig af:
   • udsendelse af dagsordener og bilag
   • koordinering af materiale
   • koordinering af kalender, herunder generalforsamlinger
   • revision af huskeliste
   • m.m.m.

  • Formandens opgaver:
   • beboerforeningens ansigt udadtil, dvs. kontaktperson til kommune og presse
   • tovhholder til generalforsamling
   • nyhedsbrev??
   • frihed til projekter efter eget ønske.

  • Fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne:
   • repræsentative opgaver (diverse generalforsamlinger m.v.)
   • at skrive referat med møder (som hidtil)


  • Konstituering bestemmes til:
   • Formand: Lone
   • Næstformand: Ole M.
   • Kasserer: Ole S.
   • Sekretær: Lis
   • Øvrige medlemmer: Karen og Peter

 4. Opfølgning på generalforsamling
  Kan vi ramme bredere – mere debat – mere årsfest for lokalområdet – diverse lokale indslag – et nyt navn for aftenen for at nå en ny gruppe …?

  Delberetning om trampesti:
  http://bredstrup-pjedsted.dk/beboerforeningen-nyt/1511-trampestiprojektet.html
  Drøftelse af henvendelse fra lodsejer.

 5. Intro til Peter
  • Info om mødefrekvens, standard dagsorden, godkendelse af referat, huskeliste, årskalender, ”kogebog” mm
  • Oprettelse som bruger på BP hjemmeside/Publiceringsvejledning

   Peter føler sig godt informeret!

 6. Ændringer til sidste års procedurer?
  Mødefrekvens, mødetid, dagsorden, referater, etc.
  Ingen ændringer.

 7. Bookning af mødedatoer A/B frem til sommerferien
  16.4 kl. 19.30 hos Lone
  28.5 kl. 19.30 hos Karen
  18.6 kl. 19.30 hos Peter

 8. Generel information
  • Henrik Væver spørger om muligheden for at få Cirkus Maskot til byen. God idé. Vi afventer svar fra kommunen om vi må bruge den kommende aktivitetsplads til det.
  • Midler kan søges til Naturens dag. Vi foreslår det til spejderne.
  • Poul Bader har sagt ja til at være over-koordinator for forskønnelsesarbejdet efter affaldsindsamlingen d. 19.4. Lis og Lone koordinerer med hjemmeside m.v.
  • Der kan søges tilskud til naturplejeprojekter, senest 31.5, fx oprensning af præstegårdssøerne og Donssøerne – og renovering omkring branddammen I Bredstrup. Ole M. informerer aktivitetsplads-gruppen - de kunne søge til fx shelters ved Donssøerne, oprydning i buskads om pladsen, udsigtstårn ...

 9. Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager
  • Kun de mest nødvendige ting som ikke kan vente til første ordinere bestyrelsesmøde
   • Vedr. 19.4: Karen er tovholder på affaldsindsamlingen, Ole S. og Peter på forskønnelsesdagen, de kontakter Poul Bader.

  • Fødevarefællesskab. V. Ole Mouritsen
   Ole M. og Morten Niess tænker i et økologisk fødevarefællesskab i Elbodalen – vejrer stemningen …

  • Risiko for lukning af Skovlodden
   Skovlodden melder ud, at der ikke er noget om snakken. Vi er opmærksomme på, hvad der sker.

  • Hjemmeside
   Hvem skal betale for at annoncere m.v. …? Virksomhedsmedlemmer …
   Lone vil gerne være med omkring det praktiske, Lis om det strukturelle. Ole S. går foran med en styregruppe. Der skal etableres et møde med Thomas Fragtrup om strukturen.

  • Velkomstpakke
   Lis arbejder på velkomstbrev, Gurli på produktion af nye kort.
   Henrik Væver vil gerne peppe vores nyhedsbrev op. Han kunne måske også kigge velkomstbrevet igennem?
   Lone rykker Marianne Bitsch for tilbagemeldinger på rabatkuponer.

 10. Opgaver (bl.a. fra årskalenderen)
  • Planlægning og annoncering af affaldsindsamling/arbejdsdag – (se kogebog).
   Se pkt. 8-9

 11. Huskelisten
  • Lone sender nyeste huskeliste til Lis, for opdatering.

 12. Eventuelt
  • Ole S. udleverede opdateret oversigt over økonomi
  • Vi undersøger, om Sct. Hans bålet kan flyttes til aktivitetspladsen. Kommunen skal kontaktes, om vi må køre på pladsen med en traktor.
  • Ved busstoppestedet i Gl. Pjedsted er der brug for et cykelstativ.

Ref.: Ole M.