Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 28.10.2014
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 28.10.2014

Dagsorden – Bestyrelsesmøde I Beboerforeningen 28/10 2014

1.      Valg af mødeleder og referent Mødeleder: Lone, Referent: Julia

2.      Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Dagsorden er godkendt - referat er godkendt

3.      Generel information
·         Energirigtig landsby Gl. Pjedsted.

·         En forespørgsel ang. opstart af en lille kiosk på Facebook. Lone forsøger at kontakte initiativtageren. Beboerforeningen vil gerne bakke op om projektet.

·         Lis og Lone deltager i nedlukningsgeneralforsamlingen af Antenneforeningen.
Da Beboerforeningen overtager driften af hjemmesiden diskuteres det, hvordan der lettest overleveres informationer fra Facebook til hjemmesiden og omvendt, så ikke der går informationer tabt.

4.  Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager
·         Ågade 84 ☺ Beboerforeningen arbejder på at invitere på en øl på Ågade 84 – evt. fredag d. 7/11 – for at fejre, at ruinen er revet ned.

·         Cykelsti -
Cykelstien er vedtaget på budgettet – tidshorisonten lyder umiddelbart på projektstart juli 2015. 

·         Trafiksikkerhed
Bump – status fra Laila – Ole S skriver til Laila for at efterlyse en dato på et nyt møde.
 

·         Bus – Der er en udfordring i, at 105 kører mod Middelfart to minutter før bybus nr. 5 ankommer til banegården. Sydtrafik har rettet køreplanen om morgenen før kl. 8, således at bybus nr. 5 når at ankomme og passagerne har to minutter til at nå bussen mod Middelfart. Dette giver store udfordringer for beboere, der arbejder eller går i skole i Erritsø.

·         Stier i vådområdet – Karen har lavet et udkast til at orientere borgerne i Bredstrup-Pjedsted, som er tænkt til hjemmesiden.

·         Digitalisering 
Evaluering af IT-cafe – Vurderes som en succes - materialerne gemmes
.

·         Bygaden 9 – Ole M er blevet indkaldt til møde på kommunen– ikke et særligt produktivt møde – parterne var dog enige om, at det er vigtigt at bevare de gamle bygninger i kommunen, hvilket også fremgår af Byrådet. Netop de bevaringsværdige bygninger er også taget op af VAF/Fredericia Dagblad i form af en artikel om Tvedgård mellem Egum og Vejlby.

Skulle Beboerforeningen bringe en kort artikel omkring den problematik et lokalsamfund står overfor i forhold til den private ejendomsret til at lade bevaringsværdige bygninger forfalde?
Der er mange ideer til, hvad bygningerne kan bruges til, hvis lokalsamfundet kunne få lov at gøre brug af bygningerne:
dyr, der kan græsse på områderne, fødevarefællesskab, boliger til asylansøgere, seniorkollektiv etc.
Ole M overvejer, hvad næste skridt skal være 

·         Aktivitetsplads ved hallen – Lokalsamfundet har fået brugsretten til arealet. Siden den henvendelse har der intet nyt været. Ole M afventer kommunens henvendelse om, hvad man må bruge arealet til.
Initiativgruppen søger folk til en arbejdsgruppe.

·         Landsbyudvikling/-strategi -
Diskutere forbedret velkomstprocedure til nye beboere inspireret af Mariannes B.’s mail. – Udskydes til et senere tidspunkt

Diskutere oplæg fra Henrik Væver vedr. Visions-arbejde – det ser godt ud, men budgetoplægget skal måske diskuteres. Man kunne se dette oplæg og tankerne bag som et skridt imod den næste ”helhedsplan”.

Der oprettes en ”Doodle” for at finde mødedato, hvor også Michael B. Sørensen og Henrik Væver inviteres. 

·         Andet
Udkast til kogebog – oplæg fra Lis – Det ser godt ud. Det er et levende dokument, som alle i bestyrelsen kan rette til, hvis der sker ændringer eller tilføjelser.

Foreningsnavn og vedtægter  - ændringer? ”Lokalråd” er et forslag, men det kunne risikere at tillægge foreningen flere beføjelser, som har mere politisk karakter. Det ville være optimalt, hvis man i alle lokalsamfund omkring Fredericia havde samme navn – bynavn + Lokalråd. Den endelige beslutning venter til vi har talt med de andre bestyrelser.

Fastlægge dato for bestyrelsesmiddag (jan/feb 2015) Ole M. laver doodle med valgte alternative datoer.

Nye punkter til TO DO liste til Kommunen (mindre mangler/forbedringer/ønsker)??
Slidlag på Bredstrupvej, vedligeholdelse af cykelstien på Ågade.


Er der ønske om et minikursus i bestyrelsen i BP-hjemmeside-publicering og Facebook-publicering  v. Thomas F. og Michael B. Sørensen? Dette kan måske kombineres med et allerede planlagt møde med Thomas.

Forslag fra Tommy Erbs om mulige projekter – Tommy inviteres med på et bestyrelsesmøde.
 
5  Økonomi – beholdningen er på 46.000 kr.
·         Medlemsstatistik – fire nye medlemmer siden sidst – i alt ca. 230
·         Ny procedure til tilmelding og betaling?? Ole S kontakter Karen Boysen i forhold til erfaringer med andre betalingsmetoder.

6. Opgaver (bl.a. fra årskalenderen)
·         Abonnement på snerydning – Lone bestiller
·         Planlægge juletræstænding – Landsbytorvelauget arrangerer
·         Reklamere for julefrokostbus – Lone sætter en annonce på hjemmesiden
·         Kommende generalforsamling:
Vælg dato – Lone koordinerer med de andre foreninger (se nedenfor).

Evt. vedtægtsændring i forhold til, at generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af marts – hvor alle andre foreninger også
afholder generalforsamling? Diskuteres på et senere tidspunkt.
Vedtægtsændringer i forhold til hjemmeside og kommunikation - forslag inden generalforsamling
Nye emner til bestyrelsen skal overvejes og opfordres, da Julia ikke genopstiller ved næste generalforsamling.
·         Koordinering af generalforsamlinger i BP – Lone gør dette sammen med Thomas F. (DLF-kalender bruges)
·         Ole S kontakter Kim ”Krudt” omkring fyrværkeri til Nytårsaften.

7. Huskelisten
Lone opdaterer og sender. 

8. Eventuelt (og næste møde)
Næste møde: 20. november 2014 - hos Ole S.