Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 12.08.2014
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 12.08.2014

Referat af bestyrelsesmøde i Bredstrup-Pjedsted Beboerforening, tirsdag 12. august 2014. 

Dagsorden

1.      Valg af mødeleder og referent
Lis og Ole M.

2.      Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Godkendt

3.      Generel information
Henrik Væver har givet en melding om skraldespandens placering ved Elbosvinget. Ole S. følger op.

4.  Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager
•       Trafik
·                 Trafiksikkerhed
Orienteringsbrev er afleveret til de beboere, der bor ved de planlagte bump, ensretninger m.v. Planerne skulle gerne snart føres ud i livet.

·                 Bus
Den nye køreplan er taget i brug. Vores indvendinger mod den er besvaret: det er svært at tilgodese alles behov.

·                 Cykelsti
Igen er vi blevet forfordelt. Måske er det på sin plads med et læserbrev! Vil Fredericia ikke være cykelby?? Kan vi få forældre fra skolen med på noget? Henrik Væver er forældrerepræsentant i skolebestyrelsen.
Julia vil gerne være med på sidelinjen. Ole S. har ”Håndbogen i cykeltrafik”(!) og kommer med nogle stikord.
Julia og Ole S forfatter læserbrev på Beboerforeningens vegne. Tidshorisont gerne i løbet af august …

Lone har indberettet adskillige huller på Bredstrupvej – nu hvor cykelstien ikke kommer foreløbigt, må der altså ske noget …


•       Digitalisering
·                 IT-café – planlægning

Der er nok også et behov for noget undervisning i internet generelt
Forberedelsesmøde hos Ole S. mandag 8. september Kl. 16.30 – 18
Foreløbige datoer til cafeen:29/9 eller 1/10 (alternative datoer: 7/10 og 9/10).
Lis undersøger om hallen er ledig, og om der er netforbindelse.

•       Ågade 84
Ny frist: 1. Oktober. Ejeren har d. 7.7 fået en nedbrydningstilladelse. Der er håb endnu!

•       Aktivitetsplads ved hallen.
”Naturfitness” er i spil som en del af den.
Venter svar fra kommunen, giver den derefter videre til Karl Thomsen.

•       Landsbyudvikling/-strategi
Renskrevet materiale/’præsentation af PR’ fra vores ’workshop’ i juli + helhedsplan + citater fra Åben By sendes til kommunen som en del af den fælles pr for Fredericia. Husk link til BP-hjemmesiden + helhedsplanen + spørgeskemaundersøgelsen …

•       Andet
·                 Liv, hvor du bor – konference 19. august.
På en stand/bod kunne bruges:
·         Billeder fra fotoudstillingen
·         Et par helhedsplaner
·         program for Åben By
·         print af BP hjemmesides forside (Ole S.).
·         citater fra spørgeskemaundersøgelsen 2013
·         Ny præsentation til PR (Lones udkast)
·         Plakater fra Efterårsfesten
Det er vigtigt at det fylder noget.

·                 Fællessang ved Grønvang 24. august.
Vedr. pavillon: Marianne kan spørge Jørgen Jakobsen om at stille den op.
Arrangementet er kl. 15.00.

·                 Kræmmermarked på Landsbytorvet søndag 31. august. Orla initiativ.
Beboerforeningen stiller en bankkonto til rådighed, hvor stadeleje kan indbetales. Der er stor opbakning til arrangementet fra Beboerforeningen.

·                 Nye punkter til TO DO liste til Kommunen (mindre mangler/forbedringer/ønsker)??
Vi afventer færdiggørelsen af den forrige liste. Vi samler ind til en ny løbende.

5  Økonomi
•       Medlemsstatistik
Der er 209 husstande, der har betalt kontingent til Beboerforeningen.
Der kommer en opfordring på hjemmesiden og på Facebook om at betale. Dette følges op af et personligt brev til dem, der har betalt sidste år, men endnu ikke har betalt i år.

6. Opgaver (bl.a. fra årskalenderen)
Rykke for indbetaling af beboerforeningskontingent i juli.
Se ovenfor

•       Ansøgning om helhedsplansmidler (Frist 1. september)
Ikke aktuel på nuværende tidspunkt.

7. Huskelisten
Lone opdaterer og vedlægger.

8. Eventuelt (og næste møde)
Næste møde Mandag d.22/9 hos Lis