Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 07.06.2014
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 07.06.2014

Bestyrelsesmøde Bredstrup-Pjedsted Beboerforening
tirsdag d. 17.juni 2014

D
agsorden

1.     Valg af mødeleder og referent
            Mødeleder: Lone, referent: Karen

2.     Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
            Referat og dagsorden godkendt

3.     Generel information
·         Energi til dig og din landsby:
Ole videresender materialet til områdets grundejerforeninger, måske har de projekter der kunne være relevante. Desuden skal invitationen lægges på hjemmeside og på FB.

·         Indspark fra Marianne Bitsch, kunne det være en ide at udvikle en velkomstpakke/-procedure
Tages op på næste møde.

·         Båltaler Sct. Hans 2015:
            Borgmester Jacob Bjerregaard vil gerne tale ved bålet - dog først kl. 21.00

·         Regler for sejlads med Kano på søer i vådområdet.
1. marts - 1. aug. må der ikke sejles på søerne af hensyn til padder og fugle, derudover skal det aftales med lodsejere og ejeren af de køer der afgræsser området.

·         Pulje til grønne ildsjæle
            Vi lægger ansøgningsmuligheden ud på hjemmesiden ud og på facebook, så lokale interessegrupper kan byde ind.

4. Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager
·         Trafiksikkerhed
            Se Ole S. referat fra mødet med Laila Baumann Jensen og Rene Olsen (vej og affaldschef)
            Projektet ved Skolesvinget (ensretning)er klar til at blive sat i værk.
            Projektet på Ågade er ligeledes klar til at blive sat i værk.    

            Ole kontakter Laila, information om hvor hastighedsdæmpningen præcis kommer til at være og hvornår det iværksættes. Beboerforeningen har påtaget sig opgaven med at informere og høre de berørte beboere.

·        Asfaltarbejde.
Ole sender et skriv til grundejerforeningerne med information om hvilket asfaltfirma, der har fået opgaven i kommission med at lappe huller i vejene i Fredericia Kommune. Der er måske mulighed for at få private fællesveje asfalteret billigt, når de alligevel er i området.

·         Dialog med Tide vedr. hastighed hvad gør vi?
Lone har været i dialog med Tide ifh.t. at busserne ikke overholder hastighedsbegrænsningen, hverken indenfor bygrænsen eller på Bredstrupvej. Det er på trods af det fortsat problemr. Lone tager kontakt på ny, med besked på, at bliver der ikke stammet op, vil vi overveje en politianmeldelse. Lone sender kopi til kommunen

·         Buskøreplan pr. 29. juni (Sommerkøreplan) pr. 12. aug. (Ny køreplan)
På hverdage skubber de alle afgange 10 min., men ikke i weekenden.

Der er væsentlige forringelser for nogle pendlere, der skal med bus fra Fredericia mod Bredstrup-Pjedsted. Forbedringer for visse pendlere, der skal med toget fra Fredericia.

Køreplanen har ikke været sendt i høring. Lone mailer til Laila og beder hende videresende klage til rette vedkommende (Maja)

·         Cykelsti Vi står som nummer 1 på kommunens ansøgning til Vejdirektoratet. 

·         Digitalisering
Planlægning af IT-café, 11 har tilmeldt sig.
Lone spørger Julia om hun vil kontakte dem og afsøge hvilke behov/problemer/ønsker de enkelte har. Vi tænker workshoppen kan afholdes slut august - primo september.
Vi holder planlægningsaften, når vi ved noget mere....

·         Ågade 84
Intet nyt

·         Bygaden 9.
Ole M. har rykket for svar angående Bygaden 9. Der er intet nyt.

·         Naturfitness/aktivitetsplads på område ved Hallen
Der er ved at komme et møde i stand med kommunen og en gruppe bestående af BPIF, Beboerforeningen og andre der kunne tænkes at bidrage.

·         Landsbyudvikling/-strategi
Forøget salgsindsats vedr. byggegrunde. Ole M. præsenterede det nye salgsmateriale fra kommunen

·         Evt. overdragelse af opgave med at sende PR for Bredstrup-Pjedsted til Fredericia Kommune jfr. Ole S. referat fra møde med kontaktperson.
Michael B. S. har måske allerede noget, vi kan bruge som afsæt til et visionskatalog.
Vi afholder Brainstorm hos Lone d. 1. juli kl. 16.00 : Hvad har vi at byde på her i Bredstrup-Pjedsted???

·         Kommunal vision

Visionsworkshops Fredericia Byråd
http://hr-fredericia.dk/fileadmin/Filarkiv/Styrkdemokratiet.pdf

Beboerforeningen har deltaget i visionsmøde med kommunen med Temaet : Hvordan tiltrækker vi ressorcestærke beboere til Fredericia - HELE Fredericia
Det var en interessant aften, hvor mange visioner blev luftet.

·        
Andet
Opfølgning fotoudstilling
Lone deltager i et lille arrangement med fotograferne på biblioteket.

·         Nye punkter til TO DO liste til Kommunen (mindre mangler/forbedringer/ønsker)??
Ole S. opdaterer listen....

·         Årets gang i Beboerforeningen
Lis har lavet et forslag til en "Kogebog" for arrangementer som beboerforeningen står for.
Lægges i et worddokument, som vi alle kan redigere i.
Når et arrangement er overstået, sørger tovholderen for at opdatere "Kogebogen"

5
Økonomi
·         Der er allerede 40 medlemmer, der har betalt for 2014-2015

·         Afgrænsning af det medlemsområde , foreningen dækker. 
Beboerforeningen dækker Bredstrup og Pjedsted sogne, vi skal derfor fremover huske at nyhedsbrev og girokort også skal uddeles i Kongsted.

·         Er det muligt at lave en medlemsstatistik, så vi kan se, hvor stor tilslutningsprocenten til BF er på de enkelte veje i BP?
Muligheder for statistik er til stede.
Efter sommerferien laver vi en opfølgning på medlemsstatistikken.
Pilotprojekt: Vi skriver direkte til de, der sædvanligvis har været medlemmer, men ikke har betalt i år.
Plus generel reminder på hjemmeside og facebook.

6. Opgaver (bl.a. fra årskalenderen)
        Ansøgning til Tips- og lottomidler til friluftslivet?? (frist 1. juli)
Ingen projekter for nuværende

7. Huskelisten


·         Til Huskelisten: Lave liste over "arbejdsheste", der kunne tænkes at kunne træde til, når der er behov.

8. Eventuelt (og næste møde)

 Branddam i Bredstrup. Vi besigtiger og tager stilling.
Vandspejlet er indskrænket betydeligt og trænger til oprensning/fjernelse af siv , de store træer trænger til beskæring (døde og knækkede grene), det beplantede område trænger til at blive trimmet og udrenset for vilde opvoksninger.

Vi skal kontakte Laila B. (kontaktperson i Fredericia Kommune) og forhøre os om muligheden for enten at søge midler i Naturplejepuljen eller evt. få kommunen selv til at udføre arbejdet. (måske via nyttejob).

·         Nyhedsbreve næste år: Bestyrelse præsenteres med billede og kontaktoplysninger.

Næste møde:
·         1. juli kl. 16- 17 hos Lone - Brainstorm vedr. Hvad har vi at byde på her i Bredstrup-Pjedsted???
·         12. august kl. 19.30 hos Lone Bestyrelsesmøde.