Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 05.05.2014
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 05.05.2014

Referat fra bestyrelsesmøde I Beboerforeningen mandag d. 5. maj - 2014 

1.      Valg af mødeleder og referent – Lis er mødeleder, Julia er referent

2.      Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde – godkendt

3.      Generel information
-        Det var rigtig dejligt at se så mange mennesker til affaldsindsamlingen. Vi taler om at lave en “kogebog” til at give et overblik over arrangementet, så det er let at overtage/hjælpe til. Lis laver et udkast.

-        Laila Baumann fra Vej og park har nævnt, at vi gerne vil have noget ekstra skiltning omkring byggegrundene, derfor er hun blevet sat I kontakt med Henrik Væver, og det lader til, at projektet ruller.
-         
4.  Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager

Trafiksikkerhed
-        Lone og Ole S. har været på “byvandring” med bl. a. Laila Baumann fra Vej og park for at vise, hvor vi tænker, der skal etableres hastighedsdæmpning.

Digitalisering
-        Lis har hængt opslag op bl.a. I hallen, frisørerne, hvor der tilbydes en slags IT-café, så de, der skulle have brug for hjælp til at overgå til e-boks, borger.dk etc.
-        Folk skal, hvis de har en, medbringe deres egen pc.
-        It-formidler.dk kan der formodentlig hentes undervisningsmateriale fra.

Ågade 84 – intet nyt

Landsbyudvikling/-strategi
-        Status fra udvalget –

·         Landsbyfotoudstilling I hallen samme dag, som der er valg, d.25. maj. Det skal fotopiger (De 4 fotografer) stå for, og vi får Bredstrup-Pjedsted på landkortet.

·         Aktivitetsplads ved hallen - der skal aftales en mødedato mellem udvalget og Laila Baumann. Der er tænkt en masse ideer omkring denne aktivitetsplads, der også indrager den allerede etablerede teltplads. Ideerne er mange: Shelter, fitness, legeplads… Det er tanken, at der nedsættes en gruppe af interessenter, der vil varetage den videre planlægning og aktivitet.

·         Kommunal markedsføring
Der er ikke kommet et mødeudspil fra kommunen. De andre beboerforeninger har ikke taget kontakt – skal der tages kontakt fra Bredstrup-Pjedsted?

Andet
-        Vandstanden i Præstegårsdhaven har været meget lav, så Lis har sørget for, at der blev lukket op, så der er blevet fyldt op. Der er også blevet slået græs.
-        Forespørgsel til BaneDanmark, om de har tænkt sig at reparere hegnet langs Surkærstien – Lone skriver en mail.
-        Punkter til TO DO liste til kommunen (mindre mangler/forbedringer/ønsker)
-        Lone kontakter kommunen, om vi må få Mogens Christensen til at klippe hækken på hjørnet af Vinkelvej og Stationsvej.

5.  Økonomi
27800 I kassebeholdning. Der kommer udgifter til SCT. Hans men vi får snart kontingenter ind.

6. Opgaver (bl.a. fra årskalenderen)
-        Sommernyhedsbrev og girokort – planlægning
Lone starter snart på nyhedsbrev. Her skal nævnes, hvor Præstegårdshaven ligger, lidt historie måske, og at man faktisk gerne må gå derind.  
·         Print af sommer nyhedsbrev – Ole S vil gerne trykke nyhedsbrevene.
·         Trykning af girokort
Ole S. trykker nye girokort med beløb og indbetalingskort + opfordring til at komme til sct. Hans fest.
·         Fordeling af ruter
Ole S. laver “rutepakker” som sidste år.

-       
Start planlægning af Sct Hans
o   Tovholder: Julia
o   Evt. fællesspisning koordineres med Torvelaug
o   Sct. Hans taler.
Michael Sørensen har meldt tilbage at han gerne vil være båltaler.
Lone spørger borgmesteren om han kan reserveres til 2015.
Vi skal inden næste år overveje om det er praktisk muligt at flytte bålpladsen til et andet og mere åbent sted. F.eks. til den kommunale plads ved øst-enden af Kærlighedsstien.

 - Ansøgning til Tips- og lottomidler til friluftslivet?? (frist 1. juli)

7. Huskelisten
Lone opdaterer og sender ud.

8. Eventuelt (og næste møde)
Næste møde 17. juni 2014 kl. 19.30 hos Ole M.