Bredstrup-Pjedsted - Bestyrelsesmøde 08.04.2014
www.Bredstrup-Pjedsted.dk
Hjemmeside for lokalsamfundet

Bestyrelsesmøde 08.04.2014

Bestyrelsesmøde I Beboerforeningen tirsdag d. 8/4 – 14
Deltagere: Ole M., Ole S., Karen, Lis, Lone, Julia 

Dagsorden

1.      Valg af mødeleder
 
Lone og referent - Julia


2.      Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Godkendt


3.      Generel information

Formandsmøde” med Fredericia Kommune
Der har været møde mellem kommunen og landsbyernes beboerforeninger, Lone og Ole S. deltog på vores Beboerforeningens vegne. Kommunen ville, imod forventning, tale om strategi fremfor huller I vejen og cykelsti. Officielt referat fra kommunen følger senere.

Børnehaverne har sendt en fælles melding ud ang. rygtedannelse på baggrund af ændringer i Klokkefrøens ledelse. Børnehaverne bliver ikke lagt sammen.

4.  Status fra udvalg/arbejdsgrupper/igangværende sager

Trafiksikkerhed
Der blevet lovet, at vi får et møde med en vejtekniker, vedr. hastighedsdæmpning 30/4.

Stier i vådområdet
Der er sendt breve til lodsejerne. Der er møde med Dorthe Aaboer, biolog hos Fredericia Kommune, på torsdag om, hvad en aftale imellem lodsejere, kommunen og Beboerforeningne skal indholde samt, hvad parterne forpligter sig på.

Digitalisering
Lis skriver lidt om Landsbytorvet. Der mangler lidt billeder.

Ågade 84
Der er en deadline for nedrivning, der hedder d. 1/8 – ellers intet nyt.

Landsbyudvikling/-strategi

Kommunal vision. Ole M. måtte forlade mødet før tid, så punktet udgik.    

Andet

Starte TO DO liste til kommunen (mindre mangler/forbedringer/ønsker)
  • Huller i vejen - på alle indfaldsveje
  • Vandet på Brøndstedvej

Fællesspisninger
Vi overvejer, hvordan vi I Beboerforeningen kan gøre vores fællesspisninger mere børnevenlige.
Fremover vil vi forsøge at arrangere fællespisning ved følgende arrangementer: 
Generalforsamlingen, Sct. Hans, Fællessang, affaldsindsamlingen.
Derudover har vi i lokalområdet fællesspisninger ved følgende arrangementer: 
Revyen, kirkens arrangementer og efterårsfesten.
Vi tager kontakt til BPI for at høre, hvorfor spisningen efter gymnastikopvisningerne er stoppet igen.


Senior pc-kursus
I lyset af, at alt kontakt til det offentlige snart overgår til den netbaserede digitale postkasse, vil vi gerne undersøge, om der i vores lokalområde er behov for at tilbyde de ældre lidt uformel undervisning i brugen af deres computer, Den digitale postkasse og Osuma.

Lis forfatter et stykke papir, som hænges op i hallen for at se, om der er interesse for det. 

Årets konfirmandliste
Er på plads


Fortsat medlemskab af Landsbyerne i Danmark?
Det besluttes, at vi fortsat skal være medlem men ikke aktive. – mest for at bakke op.

5  Økonomi
iab 

6. Opgaver (bl.a. fra årskalenderen)

Affaldsindsamling planlægning og annoncering
Vi mødes på Landsbytorvet d. 27/4 kl. 9.30 til fælles morgenmad, derefter uddeles ruter, og vi mødes igen til fælles frokost (grillpølser) på Landsbytorvet. VEL MØDT!

Forslag til Sct. Hans taler?
Liste over hvem der skulle spørges blev lavet.
Vi forsøger at booke Jacob Bjerregaard til 2015

Ole M. vil gerne medbringe sit forstærkeranlæg til Sct. Hans aften. Med den fine nye pavillon kan anlægget stå i tørvejr, hvis det skulle blive regnvejr. 
           

7. Huskelisten
Lone opdaterer huskelisten og vedlægger til næste møde. 

8. Eventuelt (og næste møde)
5. maj kl. 19.30 hos Julia.